1. Konsullyk gullugy hakynda
 2. Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda
 3. Adatdan daşary ýagdaýda halkara ynsanperwer kömegi hakynda
 4. Bedenterbiýe we sport hakynda
 5. Hukuk bozulmalarynyň öňüni almak hakynda
 6. Ekologiýa maglumaty hakynda
 7. Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda
 8. Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda
 9. Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda
 10. Daýhan birleşikleri hakynda (rejelenen görnüşi)
 11. Radiasiýa howpsuzlygy hakynda
 12. Ösümlikleriň karantini hakynda
 13. Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy hakynda
 14. Ozon gatlagyny goramak hakynda
 15. Döwlet seýsmologik seljermesi hakynda
 16. Geodeziýa we kartografiýa işi hakynda
 17. Ylmy işgäriň hukuk ýagdaýy hakynda
 18. Migrasiýa gullugy hakynda
 19. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda (täze görnüşi)
 20. Täjirçilik syry hakynda
 21. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän döwlet eýeçiligi hakynda
 22. Kärhanalar hakynda
 23. Aragatnaşyk hakynda
 24. Medeniýet hakynda
 25. Gümrük gullugy hakynda
 26. Paýdarlar jemgyýetleri hakynda
 27. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary hakynda
 28. Lizing hakynda
 29. Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda
 30. Gidrometeorologiýa işi hakynda
 31. Syýahatçylyk hakynda
 32. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakynda
 33. Tohumçylyk hakynda
 34. Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda
 35. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda
 36. Graždanlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan döwlet organlarynyň¸ jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş organlarynyň we wezipeli adamlaryň hereketlerini suda şikaýat etmek hakynda
 37. Agyz suwy hakynda
 38. Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalary hakynda
 39. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakynda
 40. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakynda
 41. Algoritmleriň, elektron hasaplaýjy maşynlar (EHM) üçin programmalaryň, maglumat bazalarynyň we integral mikroshemalaryň topologiýasynyň hukuk taýdan goralyşy hakynda
 42. Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda
 43. Girew hakynda
 44. Telekeçilik işi hakynda
 45. Himiýa howpsuzlygy hakynda
 46. Ylmy intellektual eýeçilik hakynda
 47. Türkmenistanda maýa goýum işi hakynda
 48. Karz edaralary we bank işi hakynda
 49. Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakynda
 50. Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda
 51. Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda
 52. Mikromaliýe guramalary we mikromaliýeleşdirme hakynda
 53. Balyk tutmak we suwuň biologik serişdelerini gorap saklamak hakynda
 54. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda (rejelenen görnüşi)
 55. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda (rejelenen görnüşi)
 56. Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda
 57. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda (rejelenen görnüşi)
 58. Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda
 59. Ekologiýa auditi hakynda
 60. Baha kesmek işi hakynda
 61. Rasionalizatorçylyk işi hakynda
 62. Alkogolyň zyýanly täsiriniň öňüni almak hakynda
 63. Karz birleşmeleri hakynda
 64. Radioýygylyk spektri hakynda
 65. Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topar hakynda
 66. Türkmenistanyň ulag syýasatynyň esaslary hakynda
 67. Oba hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda
 68. Ulag howpsuzlygy hakynda
 69. Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak hakynda
 70. Telewideniýe we radiogepleşikler hakynda
 71. Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda
 72. Neşe serişdeleri, psihotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bikanun dolanyşygyna garşy hereket etmek hakynda
 73. Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda
 74. Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda
 75. Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy hakynda
 76. Senagat nusgalarynyň hukuk goragy hakynda
 77. Erkin ykdysady zolaklar hakynda
 78. Hukuk namalary hakynda
 79. Haýyr-sahawat işi hakynda
 80. Ganyň donorlygy hakynda
 81. Muzeýler we muzeý işi hakynda
 82. Pagtaçylyk hakynda
 83. Awtorlyk hukugy we gatyşyk hukuklar hakynda
 84. Alyjylar jemgyýetleri hakynda
 85. Syýasy partiýalar hakynda
 86. Migrasiýa hakynda
 87. Administratiw önümçilik hakynda
 88. Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda
 89. Hossarlyk we howandarlyk hakynda
 90. Statistika hakynda
 91. Sportda dopinge garşy göreşmek hakynda
 92. Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda
 93. Ekologiýa howpsuzlygy hakynda
 94. Aýratyn goralýan tebigy ýerler hakynda
 95. Bosgunlar hakynda
 96. Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda
 97. Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda
 98. Kitaphanalar we kitaphana işi hakynda
 99. Şypahana işi hakynda
 100. Däneçilik hakynda
 101. Ösümlik dünýäsi hakynda
 102. Howply önümçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy hakynda
 103. Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda
 104. Binagärlik işi hakynda
 105. Kärende hakynda
 106. Medeni ösümlikleriň genetiki gorlaryny ýygnamak, gorap saklamak we rejeli peýdalanmak hakynda
 107. Döwlet protokoly hakynda (rejelenen görnüşi)
 108. Adalatçy hakynda
 109. Psihiatrik kömek bermek hakynda
 110. Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi hakynda
 111. Azyk howpsuzlygy hakynda (rejelenen görnüşi)
 112. Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hakynda (rejelenen görnüşi)
 113. Adam söwdasyna garşy hereket etmek hakynda
 114. Fiziki şahslaryň goýumlarynyň hökmany kepilligi hakynda
 115. Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda
 116. Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda
 117. Kinematografiýa hakynda
 118. Ösümlikleri goramak hakynda
 119. Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda
 120. Mahabat hakynda
 121. Döwlet gullugy hakynda
 122. Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alyp barşy hakynda
 123. Atmosfera howasyny goramak hakynda
 124. Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy hakynda
 125. Söwda işi hakynda
 126. Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak hakynda
 127. Adamyň immunýetmezçilik wirusy sebäpli döreýän keseliň (AIW-ýokanjynyň) ýaýramagyna garşy göreşmek hakynda
 128. Derman üpjünçiligi hakynda
 129. Jebir çekenleriň, şaýatlaryň we jenaýat kazyýet önümçiligine gaýry gatnaşyjylaryň döwlet goragy hakynda
 130. Meýletinçilik hakynda
 131. Ýangyn howpsuzlygy hakynda (rejelenen görnüşi)
 132. Eýeçilik hakynda
 133. Atçylyk we atly sport hakynda
 134. Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda (rejelenen görnüşi)
 135. Notariat we notarial işi hakynda
 136. Şähergurluşyk işi hakynda
 137. Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda
 138. Balaryçylyk hakynda
 139. Öri meýdanlary hakynda
 140. Gyzyl Ýarymaýyň we Gyzyl Hajyň nyşanlaryny peýdalanmak we goramak hakynda (rejelenen görnüşi)
 141. Rieltorçylyk işi hakynda
 142. Galyndylar hakynda
 143. Maldarçylykda tohumçylyk işi hakynda
 144. Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda
 145. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hakynda
 146. Ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri guramak we geçirmek hakynda
 147. Demir ýol ulagy hakynda
 148. Milli maddy däl medeni mirasy gorap saklamak hakynda
 149. Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda
 150. Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda
 151. Ýerasty baýlyklar hakynda
 152. Kazyýet hakynda (rejelenen görnüşi)
 153. Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda
 154. Kazyýet-bilermenlik işi hakynda
 155. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly adyny döretmek hakynda