Metbugat neşirleri

SANLY ULGAMYŇ GIŇ MÜMKINÇILIKLERI

08.04.2021

Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynda sanly ykdysadyýete geçmek bilen bagly hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryna seljerme geçirmek hem-de degişli üýtgetmeleri girizmek, sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça her ýylda ýerine ýetirilmeli işleriň içki meýilnamasyny taýýarlamak we tassyklamak ilkinji wezipeleriň hatarynda görkezilen.

Giňişleýin
BAŞ BAÝLYGYŇ GORAGY

05.04.2021

Adam saglygyny ähli zatdan ilerde goýýan Gahryman Arkadagymyz döwlet ähmiýetli, il-ýurt bähbitli adyl syýasaty durmuşa geçirýär. MilliLiderimiziň raýatlaryň saglygyny goramak, olaryň durmuş üpjünçiligini has-da gowulandyrmak, maddy hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmak ugrunda alyp barýan beýik başlangyçlary ýurdumyzda «Döwlet adam üçindir!» diýen beýik taglymatyň durmuşa geçirilýändiginiň subutnamasydyr.

Giňişleýin
WATANA GULLUK — ÖMRÜMIZIŇ MANYSY

31.03.2021

Hormatly Belent Serkerdebaşymyz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde döwletimiziň harby gullukçylary barada hemişe alada etjekdigini yzygiderli nygtaýar. Şonuň bilen birlikde, ýurdumyzyň özygtyýarlylygyny, döwlet Garaşsyzlygyny, çäk bitewüligini, serhetleriň eldegrilmesizligini, parahatçylygy we asudalygy, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň konstitusion gurluşyny goramak, kanunylygy we hukuk tertibini üpjün etmek ýaly belent hem-de jogapkärli wezipeler üstüne ýüklenilen harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylaryndan we işgärlerinden ýokary hünär ussatlygyny, belent adamkärçilik we watansöýüjilik ýaly asylly sypatlary talap edýär.

Giňişleýin
“Döwre buýsanç-zähmete hujuw”

24.03.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyz uly ösüşlere eýe bolýar.

Giňişleýin
“Döwre buýsanç-zähmete hujuw”

24.03.2021

Ýurdumyzda raýatlaryň zähmet hukuklary Türkmenistanyň Konstitusiýasy, Zähmet kodeksi we gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalar arkaly kepillendirilýär. Milli zähmet kanunçylygymyza laýyklykda, zähmet şertnamasy iş beriji bilen işgäriň arasyndaky ylalaşyk bolup durýar.

Giňişleýin
ERKANA DURMUŞYŇ EŞRETI

18.03.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz hereket edýän kanunlary kämilleşdirmek hem-de ýurdumyzyň çalt depgin bilen ösdürilmegine ýardam berjek täze kanunlary kabul etmek boýunça işleri dowam etdirmegiň möhümdigini belleýär.

Giňişleýin
Garaşsyzlyga buýsanç — kalba ganat

18.03.2021

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary bilen badalga alan 2021-nji ýylymyzda her bir gün hoş habarlaryň buşlukçysy bolup dogýar. Şanly wakalara beslenjek bu ýylymyzda halkymyz ýurt Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk, mermer paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllyk toýuny uludan toýlar. Ýylyň başyndan bäri ähli ugurlarda bu şanly toýlara giňden taýýarlyk görlüp, dürli mazmundaky çäreler ýaýbaňlandyrylýar. Her bir ulgamda gazanylýan üstünlikler medeniýetiň, sungatyň üsti bilen dünýä ýaýylýar.

Giňişleýin
ÖZGERTMELERIMIZIŇ HUKUK ESASLARY

18.03.2021

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ilkinji günlerinden başlap, Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda il bähbitli, ýurt ähmiýetli alnyp barylýan döwlet syýasaty taryhyň gatlaryna öçmejek altyn harplar bilen ýazylýar. 25-nji fewralda döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen geçiren duşuşygynda döwlet ähmiýetli işleriň birnäçesine badalga berildi. Onda milli parlamentiň öňünde durýan wezipeler anyklanyldy.

Giňişleýin
Döwrüň möhüm talaby

06.03.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmäge netijeli goşant bolýan, raýatlaryň hukuklaryny we erkinligini üpjün edýän kanunçylygyň hereket etmegi gazanylýar. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow geçirýän her bir mejlislerinde, iş maslahatlarynda döwlet dolandyryş işini kämilleşdirmegiň, jemgyýetçilik gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejelere götermegiň hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň öňünde wezipe edip goýlandygyny belleýär.

Giňişleýin
BÄHBITLI IŞIŇ NETIJESI

06.03.2021

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň başda durmagynda ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynyň kanunçylyk- -hukuk binýady kämilleşdirildi. Türkmenistanyň “Bilim hakynda” Kanunynda bilim babatdaky jemgyýetçilik gatnaşyklary düzgünleşdirilendir. Şu Kanunda bilim ulgamynda döwlet syýasatynyň binýatlyk ýörelgeleri, bu ulgamyň maksatlary, wezipeleri, hyzmatlary hem-de onuň işini dolandyrmagyň tertibi kesgitlenendir.

Giňişleýin
AÝDYŇ ÝÖRELGE

06.03.2021

Hormatly Prezidentimiz täze taryhy eýýamyň başyny başlamak bilen, köpugurly özgertmelere badalga berdi. Gysga döwrüň içinde milli ykdysadyýetimizde, medeni we beýleki ulgamlarda giň möçberli işler durmuşa geçirildi. Şeýle ösüş-özgerişli zamanamyzda jemgyýetimizde sagdyn durmuşyň berkararlygyny gazanmagyň zerurlygy öňe çykdy. Şonuň üçinem milli Liderimiz neşekeşlige we neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna garşy aýgytly göreşi yglan etdi. Neşe belasyna garşy döwlet ähmiýetli, il-gün bähbitli göreş ählihalk işine öwrülip, gowy netijesinem berdi.

Giňişleýin
BUÝSANJYMYZ — EZIZ WATAN

06.03.2021

Milli Liderimiziň başda durmagynda başlanyp, rowaçlanýan täze taryhy eýýamyň ýeňişli menzillere, taryhy wakalara beslenýän ýyllary guwanç duýgusyny döredýär. Hormatly Prezidentimiziň goldamagynda “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip atlandyrylan üstümizdäki ýylyň hem ýokary görkezijiler, taryhy wakalar bilen dabaralanjakdygy şübhesizdir. Sebäbi şanly ýylymyzyň ilkinji aýlarynyň belent sepgitleri, guwançly wakalary Beýik Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň uly toýunyň toýlanyljak ýylynyň Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljakdygyna güwä geçýär.

Giňişleýin
Saglyk — ruhubelentlik

06.03.2021

Milli Liderimiziň baştutanlygynda döwletimizde raýatlaryň saglygyny goramak esasy orunda bolup, «Saglyk» Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, bu ulgamyň ösdürilip, döwrebaplaşdyrylýandygynyň, lukmançylygyň ylmy binýadynyň giňeldilýändiginiň şaýady bolýarys.

Giňişleýin
Döwre buýsanç- zähmete hujuw

06.03.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň baştutanlygynda ähli ulgamlar sazlaşykly, berk binýatly we oýlanyşykly özgertmeli usullar arkaly kämilleşdirilýär. Ýurdumyzyň islendik pudagynda dünýä tejribesiniň iň soňky gazanan enjamlaryny, tehnologiýalaryny görmek bolýar.

Giňişleýin
BÄHBITLI TAGALLA ROWAÇLANÝAR

01.03.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz jemgyýetimizde düýpli özgertmelere badalga bermek bilen, bir wagtda neşekeşlige garşy barlyşyksyz göreş yglan etdi. Sebäbi jemgyýetimizde ähli ugurlar boýunça düýpli özgertmeler durmuşa geçirilýän döwründe neşekeşlige, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna jemgyýetimizde orun bolup biljek däldi. Şonuň üçinem döwlet Baştutanymyzyň ýadawsyz aladasy bilen neşe belasynyň düýpli pese gaçmagy il-günümizde hoşallyk we ruhubelentlik döretdi. Iňňän derwaýys meselede gazanylan üstünlik ösüş-özgerişli ýolumyzyň rowaçlanmagyna itergi berdi.

Giňişleýin