Metbugat neşirleri

BAGT BERÝÄN BAÝRAM

08.01.2023

Şu günler gözelligiň, ak arzuwlaryň, täzelikleriň we garaşylmadyk ýakymly sowgatlaryň baýramynyň — Täze ýylyň gelmegi bilen bagly Diýarymyzyň çar künjegi toý lybasyna beslendi. Taryhy çeşmelere görä, bu baýramçylyk ilkinji gezek gadymy Mesopotamiýada biziň eýýamymyzdan öňki üçünji müňýyllykda bellenilipdir. Täze ýyl baýramy dekabr aýynyň 31-inden ýanwar aýynyň 1-ine geçilýän gije däl-de, ýaz paslynyň ýa-da güýz paslynyň başynda bellenilipdir. Täze ýyl arçasy baradaky ilkinji ýazuw maglumaty biziň eýýamymyzyň XVI ýüzýyllygyna degişlidir. Onda Strasburgda nemes halkynyň arçalary ir-iýmişler we dürli reňkli kagyzlar bilen bezändikleri beýan edilýär. Ýaponiýada Täze ýyly garşylamaga taýýarlanylýan döwürde dükanlaryň penjireleriniň öňi arça we Aýazbabanyň keşbi bilen bezelýär. Ýary gije ybadathanalarda jaňlar 108 gezek urlandan soň, Täze ýyl gelýär. Şol wagt ýaponlar gülüp başlaýarlar. Olar gülkiniň ýylyň dowamynda üstünlik getirjekdigine ynanýarlar.

Giňişleýin
ZÄHMET ŞERTLERINIŇ DÖWLET KEPILLENDIRMELERI

04.01.2023

Raýatlaryň zähmet çekmäge bolan hukugyny, şol sanda olaryň kärini, edýän işini we iş ýerini saýlamaga, zähmetiň sagdyn we howpsuz şertlerine işsizlikden goramaga bolan hukugyny hem goşmak bilen, Türkmenistanyň Konstitusiýasy tarapyndan kepillendirilýär. Düýp manysy boýunça Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynyň maksatlary raýatlaryň zähmet hukuklarynyň döwlet kepillendirmelerini bellemekden, zähmetiň amatly şertlerini döretmekden, işgärleriň we iş berijileriň hukuklaryny we bähbitlerini goramakdan ybaratdyr. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda, her bir raýata öndürijilikli we döredijilikli zähmete bolan öz başarnyklaryna ygtyýar etmekde we Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik islendik işi amala aşyrmakda aýratyn hukuk degişlidir. Döwletimiz tarapyndan raýatlaryň zähmet hukuklarynyň gorag esaslarynyň şeýle kämilleşdirilmegi internet telekeçiliginiň dürli görnüşleriniň artmagyna, onlaýn söwdalarynyň ýola goýulmagyna, daşary ýurtlar bilen söwda dolanyşygynyň artmagyna, netijede, raýatlarymyzyň hal-ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyna ýardam berýär.

Giňişleýin
TELEKEÇILIK IŞINIŇ KANUNÇYLYGY

29.12.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan halkara giňişliginde jemgyýetiň maddy hem ruhy zerurlyklarynyň kanagatlandyrylmagy üçin giň mümkinçiliklere eýe bolan ýurt hökmünde tanalýar. Ykdysadyýetiň kadaly hereket etmeginiň döwletiň kuwwatynyň iň esasy hem zerur şerti bolup durýandygy nukdaýnazaryndan, 2016-njy ýylda Esasy Kanunymyza jemgyýetiň ykdysady esaslaryny düzgünleşdirýän täze bölümiň girizilmegi möhüm ähmiýete eýe boldy. Sebäbi ýurduň ykdysady taýdan ösüş aýratynlygyny açyp görkezýän bazar ykdysadyýeti, hususy eýeçilik, zähmet, pul we beýleki düşünjeler Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň düzgünleşdirýän esasy obýektleri hökmünde çykyş edýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 12-nji maddasynda eýeçiligiň eldegrilmesizligi, döwletiň eýeçiligiň ähli görnüşiniň deň goragyny kepillendirýändigi we olaryň ösmegi üçin deň şertleri döredýändigi bellenilýär. Esasy Kanunymyzyň 47-nji maddasynda bolsa her bir adamyň telekeçilik we kanunda gadagan edilmedik gaýry ykdysady işi üçin öz ukyplaryny we emlägini erkin peýdalanmaga hukugynyň bardygy aýdylýar. Ykdysadyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen maksatnamalary durmuşa geçirmegiň kämil hukuk binýadynyň emele getirilmegi döwrüň derwaýys meseleleriniň biridir. Şondan ugur alnyp, konstitusion ýörelgelere laýyklykda kabul edilen «Türkmenistanda maýa goýum işi hakynda», «Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda», «Karz edaralary we bank işi hakynda», «Daşary ykdysady iş hakynda», «Gymmatly kagyzlar bazary hakynda», «Eýeçilik hakynda», «Erkin ykdysady zolaklar hakynda», «Kärende hakynda», «Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda» (rejelenen görnüşi), «Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda» (rejelenen görnüşi), «Döwlet emlägini ynançly dolandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary we beýleki hukuk resminamalary bu ulgamyň depginli ösüşiniň hukuk binýady bolup çykyş edýär.

Giňişleýin
HUKUKÇYNYŇ HÜNÄR ETIKASY

24.12.2022

2016-njy ýylyň martynda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly tagallalary esasynda «Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alyp barşy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi bilen, döwlet gullukçysynyň ahlak keşbine we işewür sypatlaryna bildirilýän talaplaryň we döwlet gullukçysynyň hünär işini mynasyp amala aşyrmagy üçin onuň umumy etiki kadalarynyň we özüni alyp baryş düzgünleriniň hukuk esaslary kesgitlenildi. Hünär, gulluk etikasy bilen bagly düzgünler we meseleler hukukçynyň raýatlar, şeýle hem onuň hünär işi bilen bagly beýleki gatnaşyjylar, işdeşleri, döwlet edaralary, umuman, jemgyýet bilen aragatnaşygynyň özeni bolup durýar. Döwletimizde kabul edilýän kanunçylygyň has-da ynsanperwerleşýändigini göz öňünde tutup, öz hünäriniň, gullugynyň ahlak ýörelgelerini öwrenmek her bir hukukçy üçin möhümdir. Sebäbi hukukçylar tarapyndan kabul edilýän kararlar diňe bir kanuny bolman, eýsem, adalatly bolmalydyr. Hukukçy ahlagyň esasyny düzýän adalat we borç, ýagşylyk, päk ynsaplylyk, abraý we mertebe düşünjelerine dogry düşünip, öz iş tejribesinde giňden peýdalanmalydyr.

Giňişleýin
ÝURT ABADANÇYLYGYNYŇ GORAGYNDA

20.12.2022

Hormatly Prezidentimiziň badalga beren Berkarar döwletiň taze eýýamynyň Galkynyşy döwründe beýik özgertmeleriň, ösüşleriň ýoly bilen öňe barýan ata Watanymyz şan-şöhrata beslenen taryhy döwri başdan geçirdr. Her ýylymyz dal, eýsem, her günümiz il-ýurt bahbitli düýpli özgertmelere, asylly işlere utgaşyp, şanly wakalara beslenýär. Bu tutumly özgerişliklerden ruhlanýan ildeşlerimiz eziz Watanymyzyň ösüşne, asuda, abadan durmuşymyzyň gün-günden gowulanyşyna guwanyp ýaşaýarlar, ata-babalarymyzyň mukaddes ýörelgelerine eýerip, döwletimiziň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda yhlasly zähmet çekýärler. Hazirki döwürde ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn ösmeginde, ähli ugurlar boýunça belent derejelere ýetmeginde öňde durýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy möhüm talap bolup durýar. Bu bolsa ähli ulgamlar bilen bir hatarda, prokuratura edaralarynyň işgärlerini kanunlaryň hökmürowanlygyny üpjün etmek ugrunda has yhlasly we tutanýerli işlemäge borçly edýär. Şundan ugur alyp. prokuratura edaralarynyň işgärleri hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda Garaşsyz we hemişelik Bitarap döwletimizde kanunlaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala aşyrmak bilen, kanunyň ähli zatdan ýokary tutulmagyny üpjün edýarler we öz öňlerinde goýlan wezipeleri gyşarnyksyz ýerine ýetirip. ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmäge, raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, mahriban halkymyzyň asuda we bagtyýar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilen tutumly maksatnamalaryh üstünlikli durmuşa geçirilmegine öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Giňişleýin
TÜRKMENISTANYM

15.12.2022

Döwletim berkarar, döwrüm bagtyýar, Adalatyň ýurdy Türkmenistanym. Hukuga täze ýol açdy Arkadag, Adalatyňýurdy Türkmenistanym. Rowaçlygyň Watanydyr Diýarym, Munda hasyl bo/ýar arzuw-hyýalyň, Soňsuzdyr tarypyň, waspyň, beýanyň, Adalatyň ýurdy Turkmenistanym.

Giňişleýin
ASUDALYGA ÝUGRULAN ÝÖRELGE

10.12.2022

Ýurdumyz Garaşsyzlygymyzyň ilkinji günlerinden Bitaraplyk ýörelgelerini öňe sürüp başlady. Bu bolsa Watanymyzyň dünýäde durnukly ykdysady ösüşi gazanýan, düýpli özgertmeleri durmuşa geçirýän ýurt hökmünde giňden tanalmagyna getirdi. Türkmenistan dünýä döwletleri bilen syýasy, ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary dowamly alyp barýar. Ata Watanymyz bütin dünýäde parahatçylygyň, asudalygyň, dost-doganlygyň dabaralanmagyna uly goşant goşýar, özara bähbitli hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürýär. Ýurdumyz iri we abraýly halkara guramalary, esasan hem Birleşen Milletler Guramasy bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge aýratyn ähmiýet berýär, bu babatda oňyn netijeler gazanýar. Şeýlelikde, döwletimiz halkara derejesinde uly abraýa, mertebä eýe bolýar. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen berkidilmegi häzirki zaman taryhynyň möhüm ähmiýetli wakasydyr. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Garaşsyz döwletimiziň şanly seneleriniň biri bolup, asuda ýurdumyzyň taryhy senenamasyna altyn harplar bilen ýazyldy. Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 50-nji mejlisinde 185 döwletiň biragyzdan goldamagy netijesinde «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda» ýörite Rezolýusiýa kabul edildi. Türkmen Bitaraplygy halkymyzyň gadymy döwürlerden bäri eýerýän, onuň ruhy baýlygyna, taryhy we milli däp-dessnrlaryna laýyk gelýän parahatçylyk söýüjilik, ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanýandygyny nygtamak bolar.

Giňişleýin
GÖWÜN GANATLANDY, GÖZÜM NURLANDY

05.12.2022

Arkadagly Serdarymyzyň beýik tagallalary netijesinde Garasyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda ähli arzuwlarymyz hasyl bolýar. Gahryman Arkadagymyzyň çuň paýhasyň dürdäneleri jemlenen eserlerindäki halallyk, watansöýüjilik, ynsanperwerlik ýaly asylly ýörelgelerimiz biz, ýaşlary yhlasly zähmete, joşgunly döredijilige, zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýar. Alym Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary bilen «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi ýaşlaryň Garaşsyz Watanymyzyň ykdysady, syýasy we medeni durmuşyna işjeň gatnaşmagyna we döredijilik mümkinçiliklerini açmaga amatly hukuk şertlerini döretdi.

Giňişleýin
HUKUK NAMALARY KÄMILLEŞDIRILÝÄR

29.11.2022

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda her günümiz taryhy ähmiýetli wakalara, ösüşli pursatlara beslenýär. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini, oba hojalygyny ösdürmegiň ýer bilen bagly kanunçylyk namalaryna uly ähmiýet berilýär. Ýaňy-ýakynda kanunçylyk namalaryndan «Ýer hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 10-njy maddasynyň on ikinji tesimi: «Ýer üçin tölegiň we ýer üçin kärende töleginiň möçberlerini hem-de ol tölegleri hasaplamagyň we tölemegiň tertibini hasaplaýar», şeýle-de 11-nji maddanyň birinji böleginiň on üçünji bendinde: «Ýerden peýdalanmak hukugyna we ýere kärende hukugyna güwä geçýän resminamalar berlenden soňra, her aýyň 1-indäki ýagdaýyna görä, olaryň nusgalaryny hem-de ýer üçin tölegiň we ýer üçin kärende töleginiň anyk hasaplanan möçberleri baradaky maglumatlary degişli häkimlige hem-de maliýe we ykdysadyýet babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň degişli salgyt edarasyna iberýär» diýlip bellenilen üýtgetmeler girizildi.

Giňişleýin
IL SAGLYGY ÄHLI ZATDAN ILERI

25.11.2022

Ýurdumyzda ilaty ýokary hilli bejeriş-öňüni alyş hyzmatlary bilen üpjün etmek ulgamy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe yzygiderli aladalara beslenýär, döwrebaplaşdyrylýar. Döwlet Baştutanymyzyň Karary bilen Türkmenistanda D witamini bilen bagly öňüni alyş çärelerini ýokarlandyrmak boýunça 2023 — 2028-nji ýyllar üçin Strategiýa we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň tassyklanmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Ýurdumyzda ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek we giňden ornaşdyrmak maksady bilen, hormatly Prezidentimiziň gol çeken bu taryhy Karary Alym Arkadagymyzyň ýiti zehini, yhlasy we paýhasly garaýyşlary siňen «Saglyk» Döwlet maksatnamasynda beýan edilen wezipeleriň üstünlikli netijelere beslenýändiginiň buýsançly beýanydyr. Arkadagly Serdarymyzyň: «Biz «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ýörelgämiz esasynda milli saglygy goraýyş ulgamyny has-da döwrebaplaşdyrmak üçin öňümizde täze, belent maksatlary goýýarys» diýen dürdäne sözleriniň durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň dabaralanmasydyr.

Giňişleýin
ÝAŞ MAŞGALALARA DÖWLET GOLDAWY

21.11.2022

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Arkadagly Serdarymyzyň başlyklyk etmeginde geçirilen Döwlet Maslahatynda il-ýurt bähbitli meselelere garalyp, halkymyzyň ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmaga, ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmäge gönükdirilen döwletli kararlar kabul edildi. Halkymyzda uly buýsanç we hoşallyk duýgularyny döreden şeýle kararlaryň biri-de, «Türkmenistanda ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini hasda gowulandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylyň 2-nji sentýabryndaky Kararynyň birinji bölegine laýyklykda, resmi taýdan nikalaşyp, durmuş guran ýaş maşgalalara zerur bolan öý goşlaryny we hojalyk harytlaryny satyn almak üçin girew goýmazdan, zamunlyk esasynda ýyllyk 1 göterim bilen 3 ýyl möhlete berilýän karzyň möçberini 20 müň manada çenli ýokarlandyrmak baradaky Karardyr. Arkadagly Serdarymyz Döwlet Maslahatyndaky çuň manyly çykyşynda: «Biz Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda geçirilen VII gurultaýynda «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Kanunyň rejelenen görnüşini kabul etdik. Bu Kanun ýurdumyzda alnyp barylýan ýaşlar syýasatynyň hukuk binýadyny has-da pugtalandyrýar hem-de ýaşlar üçin döredilýän mümkinçilikleri giňeltmäge ýardam berýär» diýip belledi.

Giňişleýin
YKDYSADYÝETIMIZIŇ DÖWREBAP DEPGINLERI

16.11.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Watanymyzda milli ykdysadyýetimiziň döwrebap depginini güýçlendirmek, ýokary maýa goýum işjeňligini üpjün etmek, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmak babatda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Döwletimiziň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryna täze innowasion, şol sanda sanly tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Internet hyzmatlarynyň hiliniň we ygtybarlylygynyň ýokarlandyrylmagy adamyň aň-bilim mümkinçilikleriniň doly derejede ulanylmagyny talap edýär. Amatlylyk, çaltlyk, tygşytlylyk ýaly düşünjeler bilen berk bagly bolan sanly ulgam adamzadyň ýaşaýşyny hakyky eşrete öwrüp bilýän güýje eýedir. Şoňa görä-de, döwletimizde sanly ulgamy ösdürmegiň esasy ugurlary kesgitlenildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» tassyklanylmagy durmuşyň ähli ulgamlaryna sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna giň ýol açdy. Döwlet edaralarynda resmi web saýtlarynyň döredilmegi, adamlaryň internet ulgamy arkaly onlaýn görnüşde ýüz tutup bilmegi sanly ulgamy ösdürmek Konsepsiýasynyň batly depginlerde durmuşa geçirilýändigini subut edýär. Sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy bilen onuň hukuk binýady hem kämilleşdirilýär. «Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda», «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda», «Kiberhowpsuzlyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary sanly ulgamyň hukuk binýadyny düzýär.

Giňişleýin
OBA HOJALYGYNDA ÖSEN INNOWASIÝANYŇ ORNY

12.11.2022

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyz ähli ugurlarda öňegidişlikleri gazanýar. Hormatly Prezidentimiz häzirki wagtda oba hojalyk pudagynda zähmet çekýän ekerançylaryň netijeli işlemegi üçin ähli şertleri döredip berýär. Alym Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda dünýä ülňülerine laýyk gelýän täze innowasion tehnologiýalar, IT programmalary oba hojalygynda, senagatda öndürijilik kuwwatyny hemde önümiň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen giň gerimde ulanylýar. Häzirki kompýuter tehnologiýalarynyň we ýokary tizlikli internetiň döwründe oba hojalygyny hem tehnologiýa hökmünde göz öňüne getirmek kyn däldir. Bu günki günde oba hojalygy diýlende, ilkinji bolup, ýaşyl ekin meýdanlary, uly fermalar we maldarçylyk üçin giň sähralar bilen traktorlar, kombaýnlar we ýyladyşhanalary göz öňüne gelýär. Häzirki zaman obalarynda tehnologiýalaryň ösüşi islendik industrial şäher bilen deňleşip bilýän derejä baryp ýetdi. Arkadagly eýýamymyzda ýurdumyzyň oba hojalygynda IT hünärmenleri çalt we ýokary hilli önüm öndürmekde uly üstünlikleri gazandylar. Indi oba hojalyk işleri bilen traktorly daýhanlaryň ýerine kompýuteriň we sensorly panelleriň öňündäki adamlar meşgullanýarlar.

Giňişleýin
TÜRKMENISTAN — GÜLLÄP ÖSÝÄN WATANYM!

08.11.2022

Adalatyň, demokratiýaň mesgeni Türkmenistan — gülläp ösýän Watanym. Öňe barýar ösüşlere beslenip, Türkmenistan — gülläp ösýän Watanym. Paýtagtym bar paýtagtlaryň seresi, Görenleriň ýene geler göresi, Jeýhun bilen Bahry-Hazar arasy, Türkmenistan — gülläp ösýän Watanym.

Giňişleýin
DÖWRE BUÝSANÇ – ZÄHMETE HYJUW

04.11.2022

— Ösüşler, öňegidişlikler, ilkinji nobatda, halkymyz bilen döwlet Baştutanymyzyň jebisligini alamatlandyrýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwletiň ösüş depginlerine, halkyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokarlanmagyna degişli bolan her bir meseläni üns merkezinden düşürmeýär. Munuň şeýledigini hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 28-nji oktýabrda geçiren sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi hem aýdyňlygy bilen tassyklaýar. Mejlisde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň taslamalaryna garalyp, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Giňişleýin