Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary bilen duşuşygyndaky ÇYKYŞY

02.03.2022

(Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 1-nji marty) Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary! «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýurdumyzda uly joşgun bilen baýramçylyklar bellenýän şu güni gözbaşyny şöhratly taryhymyzyň gadymy döwürlerinden alyp gaýdýan döwletliligimiziň milli kadalaryna esaslanyp, men gazanan üstünliklerimizi artdyrmak hem-de öňde duran uly işlerimizi we ýeňişlerimizi kanunçylyk taýdan berkitmek üçin, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary bilen duşuşmagy zerur hasapladym. Mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga gönükdirilen wezipeleri ara alyp maslahatlaşmagy, şeýle hem täze, belent maksatlary kesgitlemegi möhüm hasap etdim. Halkymyzyň wekilleriniň gatnaşmagynda şu ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde biz merdana ata-babalarymyzyň parasatly däplerine we jemgyýetimiziň demokratik kadalaryna eýerip, döwlet we jemgyýetçilik durmuşyna hem-de halkymyzyň bähbitlerine degişli möhüm soraglary ara alyp maslahatlaşdyk. Garaşsyz döwletimizi we onuň institutlaryny geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemek maksady bilen, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» kabul etdik.

Giňişleýin
Ýurdumyzyň ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly gadamlary

28.02.2022

Geçen hepdäniň wakalary Türkmenistany senagatlaşdyrmaga, ykdysadyýetiň ýokary tehnologiýaly pudaklaryny ösdürmäge, önümçilige innowasiýalary we öňdebaryjy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezdi. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary görkezijileri gazanmak we halk hojalygy toplumynyň ähli ulgamyny täze sepgitlere çykarmak boýunça öňde goýýan wezipeleri ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de pugtalandyrmagy, halkymyzyň hal-ýagdaýyny yzygiderli ýokarlandyrmagy nazarlaýar. 21-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň dowamynda paýtagtymyzy we ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipelerine, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýyna hem-de milli özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işler bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatynyň başynda Russiýa Federasiýasy bilen strategik hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

25.02.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli meselelere garaldy hem-de milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň mundan beýläk-de okgunly ösdürilmegine gönükdirilen resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy. Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan pul sowgatlaryny bermek hakyndaky Buýrugyň taslamasy barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň oňyn ösüşine, giň möçberli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine, ýaş nesilleriň watansöýüjilik, zähmetsöýerlik we ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň esasynda terbiýelenilmegine, häzirki döwürde asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň saklanylmagyna hem-de wagyz edilmegine mynasyp goşant goşýan aýal-gyzlaryň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ugrunda zerur şertleriň döredilmeginiň durmuşa geçirilýän syýasatyň möhüm ugurlarynyň biridigini nygtady.

Giňişleýin
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

23.02.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, bu ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşdy hem-de edebi döredijilik bilen meşgullandy. Munuň özi şöhratly pederlerimiziň yhlasyndan kemal tapan dünýä nusgalyk milli gymmatlyklarymyza aýratyn sarpa goýmagyň, çeper döredijilikde ýetilen sepgitlere, geçilen manyly menzillere uly ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Milli Liderimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde ady rowaýata öwrülen we dünýä medeniýetinde mynasyp orun eýeleýän ahalteke bedewleriniň halkara giňişlikdäki abraýy barha belende göterilýär. Soňky ýyllarda ahalteke bedewlerine dünýä alymlary, taryhçylary we atşynaslary tarapyndan uly üns berilýär. Dünýä genji-hazynasynda ahalteke bedewleri türkmenleriň döredijilik zehininiň aýdyň mysaly hökmünde aýratyn orun eýeleýär. Hormatly Prezidentimiz «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýylda milli senenama boýunça togsan dolup, bahar paslynyň ilkinji gününde Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna geldi. Milli Liderimiziň Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekleriň birinde ýerleşýän topluma gelip görmegi, bir tarapdan, halkymyzyň asylly däpleriniň dowamatlylygyny alamatlandyrýan bolsa, ikinji tarapdan, dünýä gymmatlyklaryna uly goşant goşan ata Watanymyzyň şöhratynyň mundan beýläk-de belende göterilmegine üns berilýändiginiň ýene bir mysalyna öwrüldi.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Tatarystanyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

22.02.2022

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Milli Liderimiz dostlukly ýurduň iri sebitiniň ýolbaşçysy bilen mähirli salamlaşyp, Türkmenistanyň Tatarystan Respublikasy bilen hyzmatdaşlygynyň okgunly we netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Şol hyzmatdaşlyk Russiýa Federasiýasy bilen döwletara gatnaşyklaryň çäklerinde üstünlikli ösdürilýär. Tatarystanyň Türkmenistanyň has işjeň we ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýandygy bellenildi. Biziň ýurdumyzy Tatarystan Respublikasy bilen öňden gelýän, taryhyň dowamynda emele gelen hoşniýetli goňşuçylyk, ynanyşmak we birek-birege hormat goýmak gatnaşyklaryna esaslanýan ykdysady we medeni hyzmatdaşlyk baglanyşdyrýar. Söhbetdeşligiň barşynda umumy bähbitleri nazara almak bilen, uly geljege eýe bolan netijeli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ony mundan beýläk-de ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary barada pikir alşyldy. Şol bähbitler bolsa ägirt uly mümkinçilikler hem-de giň gerimli taslamalary durmuşa geçirmegiň çäklerinde köpýyllyk bilelikdäki işiň uly tejribesi bilen berkidilendir.

Giňişleýin
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sport awtoulagynda Garagum sährasyna gezelenji amala aşyrdy

21.02.2022

Dynç güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garagum sährasynyň giňişliklerinde sport ulagynda menzil aşdy. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary bolan milli Liderimiz sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanyp, ähli watandaşlarymyza, ilkinji nobatda, ýaşlara nusgalyk görelde görkezýär. Munuň özi ýurdumyzda sportuň ähli görnüşleriniň, şol sanda awtomobil sportunyň ösdürilmegine, onuň bilen meşgullanýan ýaşlaryň sanynyň artmagyna ýardam edýär. Hormatly Prezidentimiz ir bilen sport maşklaryny ýerine ýetirdi we arassa howada birsellem gezelenç etdi. Munuň özi köp babatda saglygyň hem-de kesellere garşy durnuklylygynyň pugtalandyrylmagyna ýardam edýär, ruhubelentlik we keýpiçaglyk ýagdaýyny döredýär. Häzir ýurdumyzda milli Liderimiziň baştutanlygynda strategik häsiýetli durmuş-ykdysady ugurlary öz içine alýan döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär, onuň baş maksady adam baradaky aladada jemlenendir. Soňky ýyllarda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi, köpçülikleýin bedenterbiýäniň we ýokary netijeli sportuň ösdürilmegi Diýarymyzda amala aşyrylýan durmuş özgertmeleriniň ileri tutulýan ugrudyr. Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýylda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Türkmenistanda uly ähmiýetli waka — Beýik Ýüpek ýolunyň gaýtadan dikeldilýändigini dünýä äşgär eden halkara awtoulag ýaryşy geçirildi. Şonda halkara awtorallini geçirmek üçin Garagum sährasynyň saýlanyp alynmagynyň, bu künjegiň ýokary ekologiýa derejesine laýyk gelýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüldi.

Giňişleýin
Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary

19.02.2022

“Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda”, “Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda” we “Ätiýaçlandyryş hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, harby gullukçylary, harby ýygnanyşyklara çagyrylan raýatlary we içeri işler edaralarynyň işgärlerini hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmagyň we olara ätiýaçlandyryş pul möçberini tölemegiň Tertibi tassyklanyldy. *** Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdy bagy-bossanlyga öwürmek, onuň gözel tebigatyny has-da baýlaşdyrmak, şeýle hem Türkmenistanyň Milli tokaý maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda 2022-nji ýylda saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň, şol sanda:

Giňişleýin
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary

19.02.2022

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglamak hakynda Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen Berkarar döwletimiz Bitaraplyk hukuk derejesine ygrarly bolmak bilen, parahatçylykly hem-de ynanyşmak medeniýetine esaslanýan daşary syýasaty alyp barýar. Dünýä döwletleri we halkara guramalar bilen ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklary yzygiderli ösdürilýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara abraýyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmak barada uly işler amala aşyrylýar.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

18.02.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi, şeýle hem käbir soraglar ara alnyp maslahatlaşyldy. Ir bilen döwlet Baştutanymyz “Oguzhan” köşkler toplumyndan pyýadalap, Ruhyýet köşgüne tarap ugrady. Soňky ýyllarda Watanymyzyň ähli künjeklerinde, şol sanda paýtagtymyzda ekologiýa meselelerine uly üns berilýär. Onuň derejesi ýokary halkara ölçeglere kybap gelmelidir. Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp we gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzda ätiýaçlandyryş işini ösdürmek, raýatlara hem-de ýuridiki taraplara ýokary hilli ätiýaçlandyryş hyzmatyny etmek, şonuň ýaly-da, degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň garamagyna «Harby gullukçylary, harby ýygnanyşyklara çagyrylan raýatlary we içeri işler edaralarynyň işgärlerini hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmagyň we olara ätiýaçlandyryş pul möçberini tölemegiň Tertibini tassyklamak hakyndaky» Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

17.02.2022

«Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly ady dakmak hakynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe medeniýet we sungat işgärleri yhlasly, tutanýerli zähmeti bilen ýurdumyzda gazanylýan ägirt uly üstünlikleri we ösüşleri, döwletimiziň dünýä ýüzündäki belent at-abraýyny ýokary derejede wasp etmäge, amala aşyrylýan özgertmeleriň many-mazmunyny giňden açyp görkezmäge uly goşant goşýarlar.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

15.02.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar. Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, ýaz ekişine görülýän taýýarlyk bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny açyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowy hem-de wise-premýerler E.Orazgeldiýewi we Ç.Gylyjowy göni aragatnaşyga çagyrdy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow häzirki döwürde ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek, şunda döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara gatnaşyklary diwersifikasiýa ýoly arkaly giňeltmek boýunça degişli düzümler bilen bilelikde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Wise-premýer E.Orazgeldiýew häzirki döwürde gazanylan ylalaşyga laýyklykda, ýurdumyzda gaýtadan işleýän senagat desgasynyň guruljak ýerini kesgitlemek we bu ugurda öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda edilýän zerur tagallalar barada hasabat berdi.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

14.02.2022

Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryny tassyklamak hakynda Täze taryhy döwürde uly özgerişlikleri başdan geçirýän Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz ösüşiň täze belentliklerine galýar. Söýgüli Watanymyzy gurşap alan guwandyryjy özgertmelerden ruhlanan, onuň bütin dünýädäki barha artýan abraýyna we şöhratyna tüýs ýürekden buýsanýan türkmenistanlylar ýurdumyzda yglan edilen «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryny bütin kalplary bilen gyzgyn garşy aldylar. Olar jemgyýetiň durmuşyny özgertmek, onuň röwşen geljegi üçin yhlasdyr joşgun bilen zähmet çekýärler. Türkmen halkynyň gadymy döwürlerden bäri ykrar edilen ýörelgeleri milli ylalaşygy, pugta döwletliligi özünde jemläp, demokratik ösüşiň aýratynlyklaryny we ýurdumyzyň taryhynyň häzirki tapgyryndaky öňegidişligini üpjün edýär. Halkymyzyň döwlet berkararlygynyň möhüm ugurlaryny kemala getirýän ýörelgeleri Türkmenistanyň ykdysady we durmuş ösüşiniň möhüm şertidir.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi öz işine başlady

11.02.2022

Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi öz işine başlady. Mejlisiň işine Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow başlyklyk edýär. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisine Hökümetiň agzalary, Mejlisiň deputatlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimleri, welaýat, etrap hem-de şäher Halk Maslahatlarynyň agzalary gatnaşýar.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

09.02.2022

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine hem-de howpsuzlygy we parahatçylygy üpjün etmek, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, olaryň işlerini kämilleşdirmek meselelerine garaldy. Milli Liderimiz mejlisi açyp, goranmak ministri B.Gündogdyýewe söz berdi. Ministr bu düzüm tarapyndan ýanwar aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, şol sanda goşunlaryň dürli kysymlaryna öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň barşy, ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak, esgerleriň hem-de serkerdeleriň netijeli gullugy üçin ýaşaýyş-durmuş şertlerini döretmek boýunça geçirilen çäreler barada hasabat berdi.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

09.02.2022

(2022-nji ýylyň 9-njy fewraly) Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda Garaşsyz döwletimizi ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmek we ilatyň durmuş hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmak hem-de oba hojalyk pudagynda möwsümleýin işleri ýokary derejede geçirmek babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy. Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ş.Abdrahmanowy göni aragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer nebitgaz toplumynda işleriň alnyp barlyşy barada hasabat berip, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän energetika syýasaty netijesinde bu ulgamda uly öňegidişlikleriň gazanylandygy barada aýtdy. Milli Liderimiziň yzygiderli tagallalary arkaly pudagy mundan beýläk-de depginli ösdürmek maksady bilen, maýa goýumlaryň gönükdirilýändigi aýratyn nygtaldy.

Giňişleýin