Şahsy ýüz tutmagyň tertibi

Prokuratura edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan raýatlary şahsy meseleleri boýunça kabul etmek azyndan hepdede 1 gezek, etraplaryň we şäherleriň prokurorlary, harby we ýöriteleşdirilen prokurorlar tarapyndan hepdede 2 gezek geçirilýär.

Prokuratura edaralarynyň dessin işgärleri raýatlary şahsy meseleleri boýunça iş gününiň bütin dowamynda kabul edýärler. Dynç we baýramçylyk günlerinde raýatlar nobatçy prokurorlar tarapyndan kabul edilýär.

Raýatlar şahsy meseleleri boýunça kabul edilende olaryň prokuratura edaralarynda seredilmäge degişli däl meseleleri boýunça administratiw we beýleki edaralara ýüz tutmalydygy düşündirilýar.

Raýatlary kabul etmegiň tertibi şu internet web-saýtynyň degişli bölümlerinde hem-de prokuraturanyň edara binasynda görnükli ýerlerinde ýazylan.