Konsullyk gullugy hakynda Adatdan daşary ýagdaýda halkara ynsanperwer kömegi hakynda Bedenterbiýe we sport hakynda Hukuk bozulmalarynyň öňüni almak hakynda Ekologiýa maglumaty hakynda Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda Daýhan birleşikleri hakynda (rejelenen görnüşi) Radiasiýa howpsuzlygy hakynda Ösümlikleriň karantini hakynda Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy hakynda Ozon gatlagyny goramak hakynda Döwlet seýsmologik seljermesi hakynda Geodeziýa we kartografiýa işi hakynda Ylmy işgäriň hukuk ýagdaýy hakynda Migrasiýa gullugy hakynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda (täze görnüşi) Täjirçilik syry hakynda Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän döwlet eýeçiligi hakynda Kärhanalar hakynda Aragatnaşyk hakynda Medeniýet hakynda Gümrük gullugy hakynda Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary hakynda Lizing hakynda Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda Gidrometeorologiýa işi hakynda Syýahatçylyk hakynda Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakynda Tohumçylyk hakynda Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda Graždanlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan döwlet organlarynyň¸ jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş organlarynyň we wezipeli adamlaryň hereketlerini suda şikaýat etmek hakynda Agyz suwy hakynda Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalary hakynda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakynda Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakynda Algoritmleriň, elektron hasaplaýjy maşynlar (EHM) üçin programmalaryň, maglumat bazalarynyň we integral mikroshemalaryň topologiýasynyň hukuk taýdan goralyşy hakynda Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda Girew hakynda Telekeçilik işi hakynda Himiýa howpsuzlygy hakynda Ylmy intellektual eýeçilik hakynda Türkmenistanda maýa goýum işi hakynda Karz edaralary we bank işi hakynda Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakynda Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda Mikromaliýe guramalary we mikromaliýeleşdirme hakynda Balyk tutmak we suwuň biologik serişdelerini gorap saklamak hakynda Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda (rejelenen görnüşi) Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda (rejelenen görnüşi) Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda (rejelenen görnüşi) Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda Ekologiýa auditi hakynda Baha kesmek işi hakynda Rasionalizatorçylyk işi hakynda Karz birleşmeleri hakynda Radioýygylyk spektri hakynda Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topar hakynda Türkmenistanyň ulag syýasatynyň esaslary hakynda Oba hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda Ulag howpsuzlygy hakynda Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak hakynda Telewideniýe we radiogepleşikler hakynda Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda Neşe serişdeleri, psihotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bikanun dolanyşygyna garşy hereket etmek hakynda Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy hakynda Senagat nusgalarynyň hukuk goragy hakynda Erkin ykdysady zolaklar hakynda Hukuk namalary hakynda Haýyr-sahawat işi hakynda Ganyň donorlygy hakynda Muzeýler we muzeý işi hakynda Pagtaçylyk hakynda Awtorlyk hukugy we gatyşyk hukuklar hakynda Alyjylar jemgyýetleri hakynda Syýasy partiýalar hakynda Migrasiýa hakynda Administratiw önümçilik hakynda Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda Hossarlyk we howandarlyk hakynda Statistika hakynda Sportda dopinge garşy göreşmek hakynda Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda Ekologiýa howpsuzlygy hakynda Aýratyn goralýan tebigy ýerler hakynda Bosgunlar hakynda Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda Kitaphanalar we kitaphana işi hakynda Şypahana işi hakynda Däneçilik hakynda Ösümlik dünýäsi hakynda Howply önümçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy hakynda Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda Binagärlik işi hakynda Kärende hakynda Medeni ösümlikleriň genetiki gorlaryny ýygnamak, gorap saklamak we rejeli peýdalanmak hakynda Döwlet protokoly hakynda (rejelenen görnüşi) Adalatçy hakynda Psihiatrik kömek bermek hakynda Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi hakynda Azyk howpsuzlygy hakynda (rejelenen görnüşi) Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hakynda (rejelenen görnüşi) Adam söwdasyna garşy hereket etmek hakynda Fiziki şahslaryň goýumlarynyň hökmany kepilligi hakynda Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda Kinematografiýa hakynda Ösümlikleri goramak hakynda Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda Mahabat hakynda Döwlet gullugy hakynda Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alyp barşy hakynda Atmosfera howasyny goramak hakynda Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy hakynda Söwda işi hakynda Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak hakynda Adamyň immunýetmezçilik wirusy sebäpli döreýän keseliň (AIW-ýokanjynyň) ýaýramagyna garşy göreşmek hakynda Derman üpjünçiligi hakynda Jebir çekenleriň, şaýatlaryň we jenaýat kazyýet önümçiligine gaýry gatnaşyjylaryň döwlet goragy hakynda Meýletinçilik hakynda Ýangyn howpsuzlygy hakynda (rejelenen görnüşi) Eýeçilik hakynda Atçylyk we atly sport hakynda Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda (rejelenen görnüşi) Notariat we notarial işi hakynda Şähergurluşyk işi hakynda Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda Balaryçylyk hakynda Öri meýdanlary hakynda Gyzyl Ýarymaýyň we Gyzyl Hajyň nyşanlaryny peýdalanmak we goramak hakynda (rejelenen görnüşi) Rieltorçylyk işi hakynda Galyndylar hakynda Maldarçylykda tohumçylyk işi hakynda Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hakynda Ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri guramak we geçirmek hakynda Demir ýol ulagy hakynda Milli maddy däl medeni mirasy gorap saklamak hakynda Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda Ýerasty baýlyklar hakynda Kazyýet hakynda (rejelenen görnüşi) Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda Kazyýet-bilermenlik işi hakynda Türkmenistanyň «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly adyny döretmek hakynda Adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüniň alynmagy we ýok edilmegi hakynda Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda Ýokanç keselleriň öňüni almak hakynda Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri hakynda Türkmenistanyň Milli kasamy hakynda Türkmenistanyň Döwlet senasy hakynda Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda Türkmenistanyň Serhet goşunlary hakynda Diplomatik gulluk hakynda Türkmenistanyň arhiwleri we arhiw işi hakynda Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda «Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakynda Bilim hakynda Firma atlary hakynda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti hakynda Türkmenistanda mobilizasion taýýarlygy we mobilizasiýa hakynda Goranmak hakynda Ätiýaçlandyryş hakynda Türkmenistanyň milli howpsuzlygy hakynda Türkmenistanyň Döwlet serhedi hakynda Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda Feldýeger aragatnaşygy hakynda Daşary ykdysady iş hakynda Dessin-agtaryş işi hakynda Auditorçylyk işi hakynda Gymmatly kagyzlar bazary hakynda Dine uýmak erkinligi we dini guramalar hakynda Uglewodorod serişdeleri hakynda "Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda" TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Maglumat we ony goramak hakynda Döwlet emlägini ynançly dolandyrmak hakynda Poçta aragatnaşygy hakynda Döwlet ýer kadastry hakynda Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda Paýdarlar jemgyýetleri hakynda Türkmenistanyň "Ene mähri" diýen hormatly adyny döretmek hakynda Daýhan hojalygy hakynda Alkogolyň zyýanly täsiriniň öňüni almak hakynda Halk maslahaty hakynda Türkmen halkynyň milli lideri hakynda Türkmenistanyň mejlisi hakynda Arkadag şäheri hakynda Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda Türkmenistanyň Prezidenti hakynda Adatdan daşary ýagdaý düzgüni hakynda Harby ýagdaý hakynda Döwlet kärhanalaryna, guramalaryna, edaralaryna, geografik we beýleki obýektlere at dakmagyň we olaryň adyny üýtgetmegiň tertibi hakynda Ýerli öz-özüňi dolandyryş hakynda Integral mikroshemalaryň topologiýalarynyň hukuk goragy hakynda Raýat ýagdaýynyň namalary hakynda Arakhorlukdan, neşekeşlikden ýa-da psihoaktiw maddalara baglylykdan ejir çekýän adamlary bejermek bilen bagly çäreler hakynda Halkara täjirçilik arbitražy hakynda