Ýolbaşçylaryň kabul edýän günleri

Türkmenistanyň Baş Prokuraturasy

Türkmenistanyň Baş prokuraturasy
Aşgabat şäher prokuraturasy
Arkadag şäher prokuraturasy
Ahal welaýat prokuraturasy
Balkan welaýat prokuraturasy
Daşoguz welaýat prokuraturasy
Lebap welaýat prokuraturasy
Mary welaýat prokuraturasy
Harby Prokuraturalar
DEKÝÝGB

F.A.A

Wezipesi

Kabul edýän wagty

Begmurat Rahmangulyýewiç Muhamedow

Türkmenistanyň Baş prokurory

Penşenbe 09:00 - 13:00

Allanazar Ataýewiç Nyýazlyýew

Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasary

Çarşenbe / Şenbe 09:00 - 13:00

Rahim Hekimowiç Ataýew

Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasary

Sişenbe / Anna 09:00 - 13:00

Begenç Ýazmuhammedowiç Gurbangulyýew

Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasary

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 13:00

F.A.A

Wezipesi

Kabul edýän wagty

Nedirguly Orazgulyýewiç Allanazarow

Aşgabat şäher prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Gurbangeldi Abdyllaýewiç Çopanow

Bagtyýarlyk etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Ýakup Çarymyradowiç Çarymyradow

Berkararlyk etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Röwşen Serdargulyýewiç Baýramsähedow

Büzmeýin etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Muhammetmyrat Gurbanmyradowiç Sapargulyýew

Köpetdag etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

F.A.A

Wezipesi

Kabul edýän wagty

Magtymguly Söýünmämedowiç Öwezgeldiýew

Arkadag şäher prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Ymamberdi Rejepnyýazowiç Nuryýew

Gorjaw etrap prokurory

Duşenbe 9:00-11:00 / Sişenbe 15:00-17:00

Medetmuhammet Pendigulyýewiç Rahmannazarow

Kärizek etrap prokurory

Duşenbe 9:00-11:00 / Sişenbe 15:00-17:00

F.A.A

Wezipesi

Kabul edýän wagty

Şadurdy Hangeldiýewiç Täşliýew

Ahal welaýat prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09.00 - 18.00

Ahmet Berdimyradowiç Annamyradow

Ak bugdaý etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Ýakup Atamyradowiç Öwezow

Babadaýhan etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Aba Muhammetdurdyýewiç Ataýew

Bäherden etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

-

Gökdepe etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Durdyýew Didar Babajanowiç

Kaka etrap prokuraturasy

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Şöhrat Sapardurdyýewiç Taýew

Sarahs etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Nurberdi Begmyradowiç Meredow

Tejen etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

F.A.A

Wezipesi

Kabul edýän wagty

Amanmyradow Kakajan Kanalowiç

Balkan welaýat prokurory

Duşenbe / Anna 09:00 - 18:00
Şenbe 09:00 - 13:00

Serdar Otuzowiç Hojamgulyýew

Balkanabat şäher prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Gaýgysyz Orazmyradowiç Toparow

Bereket etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Begenç Öwlýägulyýewiç Rahmedow

Esenguly etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Begenç Bäşimgulyýewiç Ýowşanow

Etrek etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Aman Gurtgeldiýewiç Nuryýew

Magtymguly etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Nowruz Gurbanowiç Amanow

Gyzylarbat etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Agarejep Babaniýazowiç Gurdow

Türkmenbaşy şäher prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Begli Kakageldiýewiç Hommadow

Türkmenbaşy etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Akynyýaz Allamyradowiç Gurbanow

Awaza etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

F.A.A

Wezipesi

Kabul edýän wagty

Didar Suhanberdiýewiç Orazow

Daşoguz welaýat prokurory

Duşenbe / Anna 09:00 - 18:00
Şenbe 09:00 - 13:00

Rahym Çaryýarowiç Çaryýew

Daşoguz şäher prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Daňatar Arslanowiç Abdyllaýew

Akdepe etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Agamyrat Italmazowiç Abdyllaýew

Boldumsaz etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Nurmuhammet Meretseýidowiç Saparlyýew

Görogly etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Eziz Bäşimdurdyýewiç Agaýew

Köneürgenç etrap prokuraturasy

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Rüstem Amangeldiýewiç Daňatarow

Ruhubelent etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Şyhly Alladurdyýewiç Pelläýew

Şabat etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Kakajan Döwranowiç Ataýew

S.Türkmenbaşу etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

F.A.A

Wezipesi

Kabul edýän wagty

Muhammetoraz Kakalyýewiç Gurbanow

Lebap welaýat prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Geldimyrat Baýramdurdyýewiç Amanow

Türkmenabat şäher prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Meretnazar Baýramnazarowiç Begliýew

Çärjew etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Sähetdurdy Meretdurdyýewiç Atajanow

Dänew etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Aşirgeldi Baýramsahatowiç Annasahatow

Darganata etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Azat Ýazmämmedowiç Bekmämmedow

Halaç etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Mämiýew Baýrammädowiç Hangeldi

Hojambaz etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Batyr Nurmyradowiç Wekilow

Kerki etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Batyr Dädebaýewiç Aşyrkulyýew

Köýtendag etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Toýly Allaberdiýewiç Bäşimow

Saýat etrap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

F.A.A

Wezipesi

Kabul edýän wagty

Meýlis Döwletgeldiýewiç Ataýew

Mary welaýat prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Döwletgeldi Gurbanmämmedowiç Mämmetamanow

Mary şäher prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Myrat Bäşimowiç Myradow

Baýramaly şäher prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Mekan Orazmyradowiç Baýramgeldiýew

Baýramaly etrap prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Batyr Rozmyradowiç Artykow

Garagum etrap prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Şükür Baýramdurdyýewiç Annalyýew

Mary etrap prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Kerwen Kyýasmuhammedowiç Annagurdow

Murgap etrap prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Akmyrat Agalyýewiç Ataýew

Sakarçäge etrap prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Guwanç Amanowiç Kadyrow

Tagtabazar etrap prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Öwezmyrat Begjanowiç Atalakow

Türkmengala etrap prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Bäşim Çarygulyýewiç Ýalkabow

Wekilbazar etrap prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Muhammetmyrat Öwezmuhammedowiç Annaberdiýew

Ýolöten etrap prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

F.A.A

Wezipesi

Kabul edýän wagty

Toýly Allanazarowiç Rozyýew

Ahal welaýat harby prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Arazgeldi Aşyrdurdyýewiç Ataýew

Balkan welaýat harby prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 18:00

Döwranmuhammet Aşyrmuhammedowiç Baýmuhammedow

Mary welaýat harby prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 13:00

Gurbandurdy Suhanberdyýewiç Meläýew

Lebap welaýat harby prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 13:00

Batyr Kakamyradowiç Annamuhammedow

Aşgabat şäher harby prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 13:00

Oraz Osmanowiç Hojaýew

Daşoguz welaýat harby prokurory

Duşenbe / Penşenbe 09:00 - 13:00

F.A.A

Wezipesi

Kabul edýän wagty

Mekan Işangulyýewiç Ulugberdiýew

Düzediş edaralarynda kanunlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik boýunça Ahal prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Rahat Şyhmyradowiç Karyýew

Düzediş edaralarynda kanunlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik boýunça Balkan prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 18:00

Hangeldi Amangeldiýewiç Annabaýew

Düzediş edaralarynda kanunlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik boýunça Mary prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 13:00

Begli Täşliýewiç Täşliýew

Düzediş edaralarynda kanunlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik boýunça Lebap prokurory

Duşenbe / Sişenbe 09:00 - 13:00