Metbugat neşirleri

SAHAWAT DARAGTYNYŇ SAÝASY

12.07.2024

Türkmen halkynyň asyrlar aşyp gelýän kämil ýörelgeleri bar. Ynsanperwer lik, haýyr-sahawat, ejizi goldamak ýaly asylly ugurlary özünde jemleýän şol ýörelgeler halkymyzyň millet hökmünde kämilleşmeginde, jemgyýetde jebisligiň pugtalanmagynda mynasyp orun eýeläpdir. 

Giňişleýin
WA­TAN­ÇY­LY­GY­Ň WE MERT­LI­GIŇ WAS­PY

09.07.2024

Gahryman Arkadagymyz nusgawy şahyrlaryň, akyldarlaryň döredijiliginiň asyrlar aşyp gelen baý edebi mirasy, dürdäne eserleri ýaş nesilleri watançylyk, ynsanperwerlik, halallyk ruhunda terbiýelemekdäki möhüm ähmiýetini nygtamak bilen, akyldarlarymyzyň parasatly sözleriniň, nusgawy şahyrlarymyzyň manyly goşgularynyň türkmeniň döwletlilik ýörelgeleriniň belent waspy bolup köňüllere dolýandygy barada parasatly nesihatlary ündeýär.

Giňişleýin
BEÝIK USSADYŇ SARPASY

05.07.2024

«Pä­him-paý­has um­ma­ny Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy» ýy­lyn­da Gün­do­garyň be­ýik akyl­da­ry we nus­ga­wy şa­hy­ry Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň dog­lan gü­nü­niň 300 ýyl­ly­gy giň­den bel­le­nil­ýär. Bu aja­ýyp se­ne my­na­sy­bet­li ber­ka­rar Wa­ta­ny­myz­da we da­şa­ry ýurt­lar­da giň­den ýaý­baň­lan­dy­rylýan baý ma­ny-maz­mun­ly çä­re­ler be­ýik söz us­sa­dy­my­zyň adam­za­dyň ru­hy me­de­ni­ýe­ti­niň ha­zy­na­sy­na gi­ren baý ede­bi mi­ra­sy­ny öw­ren­mek­de hem-de bü­tin dün­ýä­de wa­gyz et­mek­de örän äh­mi­ýe­tli bo­lup dur­ýar. 

Giňişleýin
GAZ WE ELEKT­RIK ENER­GE­TI­KA­SY PU­DA­GYN­DA TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ GEL­JE­GI ULU­DYR

01.07.2024

Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň halklarynyň taryhyň dowamynda emele gelen umumylygyna esaslanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklary Garaşsyzlygymyzyň ilkinji günlerinden giň gerime eýe boldy. Iki doganlyk halkyň arasyndaky gatnaşyklar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda hasda üstünlikli ösdürilýär. Türkmenistan we Türkiýe köpugurly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak bilen, «Bir mil­let — iki döw­let» ýö­rel­ge­sin­den ugur alýarlar. Bu bolsa ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasdaky netijeli hyzmatdaşlyk üçin berk binýat bolup hyzmat edýär. 

Giňişleýin
HARBY GULLUKÇYLARYŇ HUKUK GORAGLYLYGY

28.06.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe adam hakyndaky alada döwlet syýasatynda ileri tutulyp, her bir raýat üçin iň amatly ýaşaýyş şertleriniň üpjün edilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda kabul edilýän kanunlar adamlaryň durmuş, zähmet we ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrmaga gönükdirilýär. Şunda ýurdumyzyň harby gullukçylarynyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň goraglylygyna hem aýratyn uly ähmiýet berilýär.

Giňişleýin
MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ GOŞGULARYNDA TÜRKMEN TEBIGATYNYŇ KEŞBI

24.06.2024

Güneşli Diýarymyzda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baş tutanlygynda amatly daşky gurşawy üpjün etmäge gönükdirilen «ýaşyl» ykdysadyýeti ösdürmek babatdaky maksatnamalarymyz üstünlikli durmuşa geçirilýär. Biziň daşky gurşawy goramak baradaky syýasatymyz — döwletimizde amatly ekoulgamy üpjün etmekden, bio dürlüli gigorap saklamakdan, galyndysyz önümçilik ýa-da az galyndyly önümçiligi goldamakdan, bu babatda ýaşlaryň arasynda ekologiýa medeniýetini, ekologiýa diplomatiýasyny kämilleşdirmekden ybaratdyr. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» özeninde hem hut şu wezipeler orun alandyr.

Giňişleýin
TELEKEÇILIK WE KANUNÇYLYK

21.06.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan halkara giňişliginde jemgyýetiň maddy hem ruhy zerurlyklarynyň kanagatlandyrylmagy üçin giň mümkinçiliklere eýe bolan ýurt hökmünde tanalýar. Ykdysadyýetiň kadaly hereket etmeginiň döwletiň kuwwatynyň iň esasy hem zerur şerti bolup durýandygy nukdaýnazaryndan, Esasy Kanunymyza jemgyýetiň ykdysady esaslaryny düzgünleşdirýän täze bir bölümiň girizilmegi möhüm ähmiýete eýe boldy. Sebäbi ýurduň ykdysady taýdan ösüş aýratynlygyny açyp görkezýän bazar ykdysadyýeti, hususy eýeçilik, zähmet, pul we beýleki düşünjeler Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň düzgünleşdirýän esasy obýektleri hökmünde çykyş edýär.

Giňişleýin
MAŞGALA WE TERBIÝE

18.06.2024

Maşgala jemgyýetiň bir düzüm bölegi bolup, ilkinji özara gatnaşyk lar onda döreýär we kämilleşýär. Berk maşgalany kemala getirmek babatynda pederlerimiz bize nusgalyk görelde mekdebi bolup durýar. Şöhratly taryhymyzyň dürli döwürlerinde türkmen zenany maşgalanyň sütüni, ahlak gözelliginiň gönezligi, öý-ojaklarymyzyň ýaraşygy hasaplanypdyr. Zenanlar geçmişimiziň buýsanjy, şu günümiziň guwanjy, geljegimiziň ynamy bolup, iň asylly häsiýetleri özlerinde jemläp, maşgala mukaddesliklerimizi gorap saklamak bilen, paýhaslylykda, edep-ekramlylykda, salyhatlylykda, asylzadalykda, gaýduwsyzlykda, wepalylykda, watansöýüjilikde türkmen halkynyň buýsanjyna öwrülipdir.

Giňişleýin
ARZUWLANAN DIÝAR ROWAÇ ALÝAR

14.06.2024

Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde edebi mirasymyzy öwrenmekde we dünýä ýaýmakda uly işler bitirilýär. Nusgawy edebiýatymyzda Gündogaryň beýik akyldary, filosof, dana şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligi uly orna eýe bolup, onuň terbiýeçilik ähmiýetli şygyrlary asyrlar aşsa-da, gadyr-gymmatyny saklap gelýär. Magtymguly Pyragynyň durmuş pelsepesine ýugrulan şygyrlary halkymyzyň aňynda asyrlar boýy ýaşap gelýär. 

Giňişleýin
NE­BIT­GAZ SE­NA­GA­TY MÖ­HÜM WE­ZI­PE­LE­RI DUR­MU­ŞA GE­ÇIR­MEK­DE ULY ÄH­MI­ÝE­TE EÝE­DIR

10.06.2024

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda yzygiderli amala aşyrylýan maýa goýum syýasaty ýangyç-energetika toplumynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegini we onuň halkara energoulgamyna sazlaşykly goşulmagyny üpjün edýär. Ýurdumyzda bu ulgamda amala aşyrylýan maýa goýum taslamalary möhüm ykdysady ähmiýete eýe bolmak bilen çäklenmän, eýsem, sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny pugtalandyrmakda hem uly orun eýeleýär. 

Giňişleýin
TEBIGATA SÖÝGI — WATANA SÖÝGI

07.06.2024

Türk­men te­bi­ga­ty­nyň gö­zel­ligi, onuň gül-gü­lä­lek­li säh­ra­la­ry, müň­ýyl­lyk­la­ryň şa­ýa­dy bo­lup otu­ran dag­la­ry, çeş­me-çaý­lary, dür­li der­man­lyk ot­la­ry­dyr ösüm­lik­le­ri, haý­wanat dün­ýä­si gö­re­ni haý­ra­na goý­ýar. Ol gö­zel­lik­le­ri syn­lap, kal­byň heý­ja­na gelýär. Hut şo­nuň üçin yn­san og­ly my­da­ma te­bi­ga­tyň, te­bi­gy gö­zel­lik­le­riň aşy­gy. Çün­ki te­bi­gat öz owa­danly­gy we saz­la­şy­gy bi­len ada­myň di­ňe bir ýa­şaý­şy­ny, dur­mu­şy­nygö­zel­leş­dir­män,ru­hy dün­ýä­si­ni hem baý­laş­dyr­ýar, ylham-joş­gu­ny­ny oýar­ýar. Şu­ňa la­ýyk­lyk­da owa­dan te­bi­ga­ta, öz­bo­luş­ly ösüm­lik­dir haý­wa­nat dün­ýä­si­ne eýe bo­lan gü­neş­li Di­ýa­ry­myz­da bi­ziň her bi­ri­miz ola­ryň has hem baý­laş­ma­gy, gö­zel­leş­me­gi, ne­ti­je­de daş­ky gur­şa­wyň aba­dan­çy­ly­gy üçin yh­las et­mä­ge borç­lu­dy­rys.

Giňişleýin
YS­NYŞYK­LY­ GATNA­ŞYK­—­BAGTYŇ ­KEPILI

04.06.2024

Raýat jemgyýetimiziň jebisligi, ilkinji nobatda, maşgalalaryň agzybirliginden, mäkämliginden başlanýar. Munuň üçinem maşgalada är aýalyň hukuklaryna we borçlaryna gowy düşünip, olary talaba laýyk berjaý etmekleri zerurdyr. Şeýle gatnaşyklaryň kämil kanunçylygy bolsa, Türkmenistanyň Maşgala kodeksinde kesgitlenendir. Çünki, maşgalanyň agzy birligi, çagalaryň döwrüň talabyna laýyklykda ösüp-ulalmaklary, terbiýelenmekleri üçin är-aýalyň özara ylalaşykly we ysnyşykly gatnaşyklary derwaýys bolup durýar. 

Giňişleýin
DÖW­RE­BAP HU­KUK ÖZ­GERT­ME­LE­RI

31.05.2024

Mil­li ka­nun­çy­ly­gyň bar­ha kä­milleş­di­ril­ýän döw­rün­de äh­li ul­gam­lar bi­len bir ha­tar­da, hu­kuk ul­ga­my­na hem san­ly ul­gam giň­den or­naş­dyryl­ýar. Mu­nuň özi, bir ta­rap­dan, döw­le­tiň döw­re­bap hu­kuk ösü­şi­ni ala­mat­lan­dyr­sa, beý­le­ki ta­rap­dan, ra­ýat hu­kuk gat­na­şyk­la­ry­na gat­naşy­jy­la­ryň iş­le­ri­ni ep-es­li ýe­ňil­leş­dirýär. Mu­nuň aý­dyň my­sa­ly­ny san­ly ul­gam­dan peý­da­lan­mak ar­ka­ly do­lan­dy­ryş önüm­çi­li­gi­niň ama­la aşy­ryl­ma­gyn­da gör­mek bol­ýar. 

Giňişleýin
ÇAGANYŇ DOGLUYŞNYŇ DÖWLET TARAPYNDAN BELLIGE ALYNMAGY

28.05.2024

Türkmenistanda doglan her bir çaganyň dogluşy hökmany ýagdaýda döwlet belligine alynmalydyr we dogluş hakynda şahadatnama berilmelidir. Çaganyň dogluşy hakynda dogluşyň bolup geçen saglygy goraýyş edarasy tarapyndan bellenilen görnüşde resminama berilýär. Eger-de çaga saglygy goraýyş edarasyndan daşarda dogulsa, onda lukmançylyk kömegini beren işgäriň işleýän ýa-da çaganyň ejesiniň çaga doglandan soň ýüz tutan saglygy goraýyş edarasy tarapyndan çaganyň doglandygy hakynda resminama berilýär. Çaga saglygy goraýyş edarasyndan daşarda doglup, lukmançylyk kömegi berilmedik ýagdaýynda, çaganyň doglan wagty ýanynda bolan adamyň arzasynyň üsti bilen çaganyň doglandygy hakynda resmina maberilýär. 

Giňişleýin
DÖWRE BUÝSANÇ - ZÄHMETE HYJUW

24.05.2024

—­Mil­li Li­de­ri­mi­ziň baý dur­muş tej­ri­be­sin­den, giň dünýä­ga­raý­şyn­dan, eg­sil­mez pä­him-paý­ha­syn­dan dö­rän dünýä nus­ga­lyk ki­tap­la­ry ýaş ne­sil­le­ri­mi­zi ter­bi­ýe­le­mek­de, ola­ryň kal­byn­da asyl­ly­lyk, ha­lal­lyk, Wa­ta­na we­pa­ly­lyk, zäh­met­sö­ýer­lik ýa­ly duý­gu­la­ryň ke­ma­la gel­me­gin­de möhüm or­na eýe­dir. Bu aja­ýyp ki­tap­lar hal­ky­my­zyň müň­ýyllyk­la­ryň do­wa­myn­da ne­sil­den-ne­s­le ge­çip gel­ýän mil­li ruhy-ah­lak gym­mat­lyk­la­ry­ny özün­de jem­le­ýän öz­bo­luş­ly söz ha­zy­na­sy­dyr. Ýur­du­myz­da ata-ba­ba­la­ry­my­zyň mi­ras go­ýan mil­li ýolunyň hä­zir­ki jem­gy­ýe­tiň aňy­ýet ösü­şin­de düýp­li orun alma­gy ba­ra­da paý­ha­sa ýug­ru­lan döw­let sy­ýa­sa­ty al­nyp ba­ryl­ýar. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň aja­ýyp ki­tap­la­ry mil­li ru­huň be­lent­lik­le­rin­den göz­baş al­ýan te­reň çeş­me­le­ri ýada sal­ýar. Pe­der­le­ri­mi­ziň Wa­ta­na we­pa­ly­ly­gy il-hal­ka belent söý­gü­si adam­kär­çi­li­giň be­lent nus­ga­sy­ny gör­kez­ýär. «Ne­sil­le­ri­mi­zi ýe­tiş­dir­mek bi­len biz öz gel­je­gi­mi­zi gur­ýarys» diý­ýän Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň aý­dyň ýo­ly halky­my­zy be­ýik gel­je­ge, tä­ze öňe­gi­diş­lik­le­re ruh­lan­dyr­ýar. Öňe­gi­diş­lik bol­sa ta­ry­hy, mil­li kök­le­re da­ýan­mak bi­len aýryl­maz bag­ly­dyr. Hal­ky­my­zyň aba­dan dur­mu­şy­nyň ha­ty­ra­sy­na ne­sille­ri­mi­ziň my­na­syp bi­lim-ter­bi­ýe al­ma­gy üçin döw­le­ti­mi­zi hem­me­ta­rap­la­ýyn kuw­wat­lan­dyr­ma­gyň yg­ty­bar­ly ýol­lary­ny gi­ňeld­ýän­ ­ Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň hem-de Ar­ka­dag­ly Gah­ry­man Ser­da­ry­my­zyň jan­la­ry­ sag,­ ömür­le­ri uzak, iş­le­ri ro­waç bol­sun.

Giňişleýin