DÄNEÇILIGIŇ MILLI KANUNÇYLYKDAKY ORNY

20.08.2023

Arkadagly Serdarymyzyň yzygiderli tagallalary netijesinde ata Watanymyzy ykdysady taýdan ösen kuwwatly döwlete öwürmek babatda giň gerimli işler durmuşa ornaşdyrylýar.

Garaşsyzlyk ýyllarynda kabul edilen we häzirki wagtda hereket edýän «Pagtaçylyk hakynda», «Däneçilik hakynda», «Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak hakynda», «Daýhan hojalygy hakynda», «Daýhan birleşikleri hakynda», «Ýerleriň meliorasiýasy hakynda», «Tohumçylyk hakynda», «Oba hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda», «Ekologiýa howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary oba hojalyk ulgamyny anyk ugurlar boýunça hemmetaraplaýyn ösdürmegiň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny üpjün edýär.

2017-nji ýylda «Däneçilik hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. Kanun Türkmenistanda däneli ekinleri öndürmek, taýýarlamak, gaýtadan işlemek, saklamak, ýerlemek, daşamak we peýdalanmak boýunça işleriň hukuk esaslaryny belleýär. Agzalan Kanun umumy düzgünleri, däneçilik babatda döwlet dolandyrylyşy, däneçiligi döwlet tarapyndan goldamak, döwlet däne serişdeleri, dänäni kabul edýän we taýýarlaýan kärhanalary, däne önümleriniň hili, däneçilik babatda hünärmenleri taýýarlamak we ylmy taýdan üpjün etmek, jemleýji düzgünleri özünde jemleýän 7 bapdan we 26 maddadan ybaratdyr.

Däneçilik hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de däneçilik babatda gatnaşyklary düzgünleşdirýän ýurdumyzyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

Döwletde däneçiligi we däne önümleriniň gaýtadan işlenilmegini ösdürmek, däneçilik pudagyny kemala getirmek we ösdürmek, ýerli däne öndürijiler üçin amatly hukuk, ykdysady we guramaçylyk şertlerini döretmek arkaly döwletiň sarp edijileriniň daşarky däne bazaryna garaşlylygyny azaltmak şu Kanunyň maksatlarydyr. Kanunyň wezipeleri däne öndürmegiň umumy düzgünlerini bellemekden, onuň bazaryny düzgünleşdirmekden we önümleriň hilini üpjün etmekden ybaratdyr.

Däneçilik babatda döwlet dolandyrylyşy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

Hiline baha bermegiň görkezijileri bar bolan däne önümlerine, şeýle hem dänäni gaýtadan işläp öndürilen önümlere dänäniň laýyklyk sertifikatlary berilýär. Däne önümleriniň sertifikatlaşdyrylmagy sertifikatlaşdyrmak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

Türkmen halkynyň agzybir, parahat, bolelin durmuşda ýaşamagy ugrunda taýsyz tagallalar edýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza alkyşlarymyz çäksizdir.

Daňatar Abdullaýew, Akdepe etrabynyň prokurory, 2-nji derejeli ýurist.