ROWAÇLANÝAN SYÝASATYŇ NETIJESI

02.09.2023

Nusgalyk şäher bolan Arkadag şäheriniň dünýä ýaňsalan açylyş dabarasy “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip atlandyrylan ýylymyzyň taryhy wakasy boldy. Döwre bap şäheriň hem-me taraplaýyn ajaýyp keşbi Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän şäher gurluşyk syýasatynyň rowaçlan ýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Arkadag şäheriniň ýene bir aýratynlygyny hem ýatlamalydyrys. Jenneti mekany ýadyňa salýan bu şähere döwlet ähmiýetli şäheriň hukuk ýagdaýy Kanun esasynda ykrar edildi. Has takygyny aýtsak, şu ýylyň mart aýynda kabul edilen “Arkadag şäheri hakynda” Türkmenistanyň Kanunynalaýyklykda, dünýä nusgalyk döwre bap şäher üçin “döwlet ähmiýetli şäher” diýen aýratyn hukuk ýagdaýy bellenildi. Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizi şäherleşdir mekde uly ädim bolan döwlet ähmiýetli şäheriň döredilmegi il-günümizde guwanç we buýsanç duýgusyny döretdi. Ýeri gelende, Arkadag şäheriniň “akylly”, ekologiýataýdan arassa, ýaşamaga amatly şäher bolmagy durnukly şäher ösüşiniň nusgasy bolup hyzmat edýär.

 

Orazberdi Gurdow. Baýramaly şäher prokurorynyň kömekçisi, ýustisiýanyň geňeşçisi.