RUHUBELENTLIGIŇ ÖZENI

06.11.2023

Ýurdumyzda “Il saglygy — ýurt baýlygy” diýilýän ýörelgä eýerilip, ilgünümiziň saglygy hakynda alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Ynsan saglygynyň goragyna gönükdirilen bähbitli tagallalaryň birem ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek arkaly ilatyň saglygyny goramakdan, jemgyýetimizde sagdyn durmuşyň berkararlygyny gazanmakdan ybarat.

Ajap eýýamymyzda sporty ösdürmekdäki ýetilýän sepgitleriň köptaraply bähbidini ýatlaman bolmaz. Sebäbi, ilaty, öňi bilenem, ýaşlary sporta köpçülikleýin çekmek halkyň saglygyny berkitmekde aýgytly ädimdir. Onsoňam, sporta höwesek türgenleriň ýeňişli gadamlary Garaşsyz Türkmenistanymyzyň sport abraýynyň arşa çykmagyna ýardam edýär. Bu bolsa, bähbitli çözgütleriň rowaçlygyna ýol açýar.

Serdar Suhanow Murgap etrap prokurorynyň tälim alyjy kömekçisi.