Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany ŞYHMÄMMEDOW Ö. hakynda

02.02.2024

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

ýustisiýanyň geňeşçisi Şyhmämmedow Öwezmämmedi, gulluk borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 2-nji fewraly.