WATAN MERTLERI BEÝGELDÝÄR

09.03.2024

— Ösüşlere beslenýän ýurdumyzda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly baştutanlygynda berkarar döwletimiz şanly sepgitleri nazarlaýar. Adam hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugruna öwrülip, her bir raýatyň abadan, bolelin durmuşda ýaşamagy, ýurdumyzyň ösüşine goşant goşmagy üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ak ýürekden zähmet çekýän her bir raýat höweslendirilýär. Maňa-da ýurdumyzda uly dabara bilen bellenilen Watan goragçylarynyň güni mynasybetli döwlet sylagy «Watana bolan söýgüsi üçin» diýen medal bilen sylaglanmak bagty nesip etdi. Meniň prokuratura edaralarynda hukuk tertibi we kanunçylygy pugtalandyrmaga goşan şahsy goşandymyň nazara tutulyp, döwlet sylagy bilen sylaglanmagym Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, hormatly Belent Serkerdebaşymyza ak ýürekden, ýokary hünär derejesinde gulluk etmäge, ýurdumyzyň ösüşine mynasyp goşant goşmaga ruhlandyrdy. Ýurdumyzyň şanyna şan goşýan hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny arzuw edýäris.

Döwlet Allamyradow, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň Harby müdirliginiň bölüm müdiri, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi.