Resmi habarlar

10.02.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Müşşikow Gadyrgeldi Müşşikowiçe käýinç ýglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Serdarow Muhammetgeldi Nurgeldiýewiçe berk käýinç ýglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygy Annadurdyýew Merdan Öwezowiçe berk käýinç ýglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň başlygy Hajyýew Meýlisgeldi Çarygeldiýewiçe berk käýinç ýglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň başlygy Jumagylyjow Jumagylyç Pirmuhammedowiçe berk käýinç ýglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Jepbarow Rahimberdi Jepbarowiçe berk käýinç ýglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň başlygy Baýramow Serdar Agamyradowiçe berk käýinç ýglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň başlygy Aganiýazow Sahymyrat Abdyrahmanowiçe berk käýinç ýglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, “Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Arabow Myrat Sapardurdyýewiçe berk käýinç ýglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, “Senagat” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Täçmuhammedow Täçmuhammet Ýazmuhammedowiçe berk käýinç ýglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Gurbandurdyew Serdar Hojanazarowiçe käýinç ýglan edildi.