BUÝSANJA BESLENEN DABARA

30.08.2022

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa 20-nji awgustda Bagabatda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýanyndaky ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň toý bagyny kesmegi harby gullukçylaryň ýokary derejeli gullugy we oňaýly dynç almagy üçin ähli zerur şertleri döretmek babatda yzygiderli edilýän tagallalaryň aýdyň subutnamasydyr.

Halkymyz üçin ata Watan, ene toprak müdimi mukaddesdir. Mukaddeslikleriň goragy-da mukaddesdi r. Pederl eri mi zi ň mukaddes Watanyň goragyny kepillendirýän merdana ruhy nesillerden-nesillere geçirmegiň döwrebap mekdebini kemala getirýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary hemişe aman bolsun.

 

Pirnepes BÖRIÝEW, Balkan welaýatynyň Hazar şäher prokurorynyň uly kömekçisi, 1-nji derejeli ýurist.