news-photo
Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümini gutlady

28.09.2022

Şu gün Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli “Oguz han” köşkler toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna döwlet sylaglaryny, nobatdaky harby we ýörite atlary dakmak hem-de hünär derejelerini bermek dabarasy boldy.

Türkmenistanyň goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowa dabaraly çäräniň geçirilmegine taýýarlyk barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty kabul edip, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna ýüzlenmek bilen, Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzüminiň dabaraly harby ýörişi geçip, berkarar Watanymyzyň goranyş kuwwatynyň kämilligini we Ýaragly Güýçlerimiziň ýokary taýýarlygyny ýene bir gezek görkezendigini belledi.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleri has-da ösdürildi. Parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine esaslanýan Harby doktrinamyza laýyklykda, onuň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyryldy. Harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulandyrylmagyna gönükdirilen çäreler yzygiderli durmuşa geçirildi. Biz bu ugurda alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de dowam etdireris diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Soňra döwlet Baştutanymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli, şeýle-de ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga, goranmak ukybyny berkitmäge, howpsuzlygy, jemgyýetçilik we hukuk tertibini üpjün etmäge uly şahsy goşant goşan harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryny, harby gullukçylary we işgärleri döwlet sylaglary bilen sylaglamak, olara harby we ýörite atlary dakmak, hünär derejelerini bermek barada karara gelendigini aýtdy hem-de degişli Permanlara gol çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew Türkmenistanyň Prezidentiniň, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň Permanlaryny okady.

Soňra döwlet Baştutanymyz milli howpsuzlyk ministri, polkownik G.Annaýewi Türkmenistanyň “Garaşsyzlyk” ordeni bilen sylaglady.

Milli howpsuzlyk ministri sylagy hoşallyk bilen kabul edip, harby borja, Watanymyza, halkymyza, hormatly Prezidentimize çäksiz wepalylyk kasamyny aýtdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz içeri işler ministri, polisiýanyň podpolkownigi M.Hydyrowa polisiýanyň polkownigi ýörite adyny dakdy.

Içeri işler ministri Watanymyza, halkymyza we hormatly Prezidentimize hemişe wepalylyk kasamyny ýerine ýetirdi.

Hormatly Prezidentimiz Baş prokuror, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi S.Mälikgulyýewe ýustisiýanyň geňeşçisi hünär derejesini berdi.

Baş prokuror berlen hünär derejesini hoşallyk bilen kabul edip, hormatly Prezidentimize, Watanymyza hemişe wepalylyk kasamyny aýtdy we geljekde-de öz mukaddes watançylyk borjuny abraý bilen berjaý etjekdigine ynandyrdy.

Harby gullukçylar Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowa ýokary ynamy üçin hoşallyk bildirip, ýurdumyzda parahatçylygyň we asudalygyň üpjün edilmeginiň, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň çäkleriniň ygtybarly goralmagynyň we kanunylygyň, hukuk tertibiniň pugta berjaý edilmeginiň bähbidine ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Döwlet Baştutanymyz sylaglanylanlary döwlet sylaglaryna, nobatdaky harby we ýörite atlara, şeýle-de hünär derejelerine mynasyp bolmaklary hem-de ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni bilen ýene bir ýola gutlap, berk jan saglyk, rowaçlyk, halkymyzyň asuda we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan jogapkärli gulluklarynda uly üstünlikleri, maşgala abadançylygyny arzuw etdi.

***

Şu gün “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça harby gullukçylara hem-de ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerine ýokary döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy boldy.

Mukaddes harby borjuny birkemsiz ýerine ýetirip, sylaglara mynasyp bolan harby gullukçylar ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna yzygiderli aladalary hem-de ýokary ynamy üçin tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan edip, geljekde-de döwletimiziň parahatçylygyny we asudalygyny, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň mukaddes çäkleriniň eldegrilmesizligini, kanunylygyň hem-de hukuk düzgün-tertibiniň berk berjaý edilmegini üpjün etmegiň bähbidine tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.