ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR

26.01.2023

Alkyş aýdýar eziz Prezidentine,

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

Buýsanyp ýaşaýar ýeten bagtyna,

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

 

Guýmagursak, gujurly, mert ganlydyr,

Tutan oguz ýoly şöhrat-şanlydyr,

Berkarar ýurt guran Gahrymanlydyr,

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

 

Ynsana jan beren saz sungatyny,

Hem başa täç etdi medeniýetini,

Arşda goýdy Alabaý, Gyratyny,

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

 

Gerçekdir ogullar, gyzlary peri,

Jandan söýer ýurdun hem ene ýeri,

Bardyr nusga alýan beýik pederi,

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

 

Päk tutýandyr däp-dessur, urp-adaty,

Kanuny berk, goraýar adalaty,

Watanyñ guwanjy, güýji, gaýraty,

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

 

Ýurdy bagy-bossan, bakja-barlydyr,

Ylymly, bilimli, ajap kärlidir,

Sagdyn ruhludyr, müñ hünärlidir,

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

 

2023 — ajap senesi,

Dünýä dolýar dostluk-doganlyk sesi,

Garaşsyzlyk döwrümiziň miwesi,

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

 

Perhatberdi MEDEDOW, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň prokurorynyň kömekçisi, 3-nji derejeli ýurist.