Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Ankarada Türkmen-türk işewürlik forumyna gatnaşýar

26.10.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna resmi saparynyň çäklerinde Ankarada geçirilýän Türkmen-türk işewürlik forumyna gatnaşýar. Şu gün forumyň öňüsyrasynda, döwlet Baştutanymyz Türkiýe Respublikasyny esaslandyryjy we ilkinji Prezidenti Mustafa Kemal Atatürküň mawzoleýi (Anytkabir) we «Türkmenistan» seýilgähinde türkmen edebiýatynyň görnükli nusgawy wekili, Gündogaryň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň heýkeli gül goýmak dabaralaryna gatnaşdy. Döwlet Baştutanymyz Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň Merkezi edara binasynda geçirilýärn Türkmen-türk işewürlik forumynyň açylyş dabarasynda, şu duşuşykda hem netijeli we önjeýli gepleşikleri dowam etmegiň maksadalaýyklygy barada aýdyp, onuň dowamynda ikitaraplaýyn hereketlere hil taýdan täze itergi berjek, mundan soňra ediljek bilelikdäki işler boýunça anyk meselelere seretmäge ýardam etjek pikir alyşmalaryň boljakdygyna ynam bildirdi.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýe Respublikasyna resmi sapary başlandy

25.10.2023

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Türkiýe Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar. Howa menzilinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekili bilen bolan söhbetdeşliginde ozaldan gelýän ikitaraplaýyn dost-doganlyk gatnaşyklarynyň deňhukuklylyk, özara hormat goýmak, ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýandygy bellenildi. Ýokary Hökümet derejesinde yzygiderli guralýan özara saparlar döwletara hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça pugtalandyrmaga we anyk netijeleri gazanmaga ýardam berýär. Ankarada ýokary derejede geçiriljek ikitaraplaýyn duşuşyk hem iki doganlyk halkyň netijeli özara gatnaşyklarynyň ýyl ýazgysyna täze sahypany ýazar, toplumlaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine goşant goşar.

Giňişleýin
Netijeli hyzmatdaşlyk ugrunda bilelikdäki tagallalar — Watanymyzyň okgunly ösüşiniň kepili

24.10.2023

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň halkara hyzmatdaşlygy ilerletmäge, ýurdumyzyň döredijilik kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi. 16-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işler bilen bagly meselelere garaldy. Bellenilişi ýaly, pagta ýygymynyň depginini güýçlendirmek, ýygnalan çig maly harmanhanalarda bökdençsiz kabul etmek we pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlemek boýunça zerur işler alnyp barylýar. Pagtaçy kärendeçiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Welaýatlarda bugdaý ekişi guramaçylykly alnyp barylýar.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

23.10.2023

 Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy. Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Ol welaýatyň ekin meýdanlarynda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. Nygtalyşy ýaly, ýetişdirilen pagta hasylyny ýygnap almak işleri dowam edýär, tabşyrylan hasyl üçin kärendeçiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Ýygnalan hasyl pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlenilýär. Şunuň bilen birlikde, bugdaý ekişi dowam edýär. Ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwuny tutmagy öz wagtynda tamamlamak, kadaly gögeriş almak boýunça zerur işler geçirilýär.

Giňişleýin
Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň goşunlarynyň ähli kysymlarynyň bilelikdäki harby okuw türgenleşigi

22.10.2023

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow «Kelete» okuw-türgenleşik merkezine bardy. Bu ýerde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň bilelikdäki harby okuw türgenleşigi geçirildi. Häzirki döwürde ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda türkmen halkynyň Milli Lideri tarapyndan başy başlanan hem-de Milli goşunyň söweşjeň taýýarlygyny ýokarlandyrmaga, ony öňdebaryjy ýaraglar we harby tehnikalar bilen üpjün etmäge gönükdirilen köptaraply harby özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi dowam edýär. Diňe goranyş häsiýetine eýe bolan, Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatyna doly laýyk gelýän Harby doktrinanyň ileri tutulýan wezipelerinden ugur alyp, edermen Watan goragçylary ýurduň parahatçylygyny we asudalygyny, halkyň abadan durmuşyny üpjün edýärler. Şunuň bilen birlikde, esgerleriň, serkerdeleriň hünär taýýarlygyny, şol sanda ýaraglara, söweş tehnikalaryna erk etmeklerini, düzüm bölümlerinde takyk özara hereket etmegi kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn çäreleriň görülýändigini nygtamak gerek. Ýaragly Güýçleriň düzümleriniň edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, durmuş maksatly meseleleri çözmek maksady bilen, bu edaralar üçin döwrebap toplumlar, düzümleriň gullukçylary üçin amatly ýaşaýyş jaýlary bina edilýär. Olaryň harby borçlaryny mynasyp ýerine ýetirmekleri, dynç almaklary, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaklary üçin zerur şertler döredilýär.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

20.10.2023

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wezipeleri hem-de käbir beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berildi. Ol milli parlamentiň alyp barýan işleri, hususan-da, häzirki wagtda ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, raýatlaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramak, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, täze kanun taslamalaryny işläp taýýarlamak boýunça amala aşyrylýan çäreler barada habar berdi. Şeýle-de hereket edýän kanunçylyk namalaryna döwrüň talabyna laýyklykda üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilýändigi barada aýdyldy.

Giňişleýin
Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň HHR-e iş sapary tamamlandy

19.10.2023

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna iş sapary tamamlandy. Ozal habar berlişi ýaly, 18-nji oktýabrda Gahryman Arkadagymyz HHR-iň Başlygynyň çakylygy boýunça “Bir guşak, bir ýol” üçünji ýokary derejeli maslahatyna gatnaşdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri öz çykyşynda netijeli halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerinde Türkmenistanyň işjeň we başlangyçly ornuny tassyklady. Şunda energetika, ulag, kommunikasiýalar, ekologiýa, senagata we beýleki pudaklara “ýaşyl” tehnologiýalary ornaşdyrmak, ykdysadyýetde ýakynlaşmak işini çuňlaşdyrmak ýaly strategik ugurlara üns çekildi.

Giňişleýin
Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň HHR-e iş sapary

18.10.2023

Şu gün Hytaý Halk Respublikasynda iş saparynda bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Bir guşak, bir ýol” üçünji ýokary derejeli maslahatyna gatnaşdy. Ir bilen Gahryman Arkadagymyz HHR-iň Halk ýygnaklar öýüne bardy. ...Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri, şol sanda HHR bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň amala aşyrýan daşary syýasy strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Soňky ýyllarda türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň barha okgunly ösdürilmegi iki dostlukly ýurduň strategik hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmaga çalyşýandyklary bilen şertlendirilendir. Muny döwlet Baştutanymyzyň şu ýylyň ýanwar we maý aýlarynda HHR-e amala aşyran saparlarynyň jemleri hem nobatdaky gezek subut etdi.

Giňişleýin
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş sapary bilen Hytaý Halk Respublikasyna ugrady

17.10.2023

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Bir guşak, bir ýol” üçünji ýokary derejeli maslahatyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Hytaý Halk Respublikasyna ugrady. Sapara ugramazdan ozal, Aşgabadyň Halkara howa menzilinde HHR-iň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekili bilen söhbetdeşligiň barşynda Gahryman Arkadagymyz iki dostlukly döwletiň strategik hyzmatdaşlygynyň hil taýdan täze derejä çykandygyny belledi. Häzirki wagtda özara hormat goýmak, dostluk, birek-biregiň bähbitlerini hasaba almak ýörelgelerine esaslanýan türkmen-hytaý gatnaşyklary giň ugurlar boýunça okgunly ösdürilýär. Biziň ýurdumyzyň şu gezekki sapara ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy, şol sanda “Bir guşak, bir ýol” forumynyň çäklerinde gatnaşyklary işjeňleşdirmekde möhüm ädim hökmünde garaýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, bilelikdäki tagallalar netijesinde oňyn hyzmatdaşlygyň geljekde-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirildi.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

16.10.2023

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işler bilen bagly meselelere garaldy. Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Ol welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatda bugdaý ekişini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirmek, ekilen meýdanlarda kadaly gögeriş almak, ýetişdirilen pagta hasylyny ýygnamak, ýygnalan hasyly pagta kabul ediş harmanhanalarynda bökdençsiz kabul etmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi hem-de geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekişiniň we ideg işleriniň talabalaýyk geçirilmegini, ýetişdirilen pagta hasylynyň öz wagtynda ýygnalyp alynmagyny berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Giňişleýin
Türkmenistan parahatçylyk we ylalaşyklylyk diplomatiýasyny ilerledýär

15.10.2023

«Türkmenistan netijeli, deňhukukly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ugrunda çykyş etmek bilen, hoşniýetlilige, medeni gatnaşyklara, iň gowy tejribeleriň we garaýyşlaryň alşylmagyna esaslanýan hem-de ähli taraplaryň bähbitlerini göz öňünde tutýan döwletara dialogy alyp barýar» diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtaýar. BMG-niň Düzgünnamasyna we maksatlaryna laýyk gelýän bu ýörelgeler dostlugyň, özara düşünişmegiň, ynanyşmagyň berk köprüsini gurmaga ýardam edýär. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň assosirlenen agzasy bolmak bilen, Bitarap Türkmenistan GDA-nyň çäklerinde Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan hem-de häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyk gelýän açyk we deňhukukly gatnaşyklara ygrarlydygyny tassyklaýar. 13-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy.

Giňişleýin
Merkezi Aziýa döwletleriniň gatnaşmagynda geçirilýän «Arkadagyň säheri» atly halkara kinofestiwala gatnaşyjylara

14.10.2023

Sizi Arkadag şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň gatnaşmagynda geçirilýän «Arkadagyň säheri» atly halkara kinofestiwalyň açylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu medeni çäräniň ýokary ruhubelentlik döredip, oňa gatnaşyjylaryň döredijilik kämilligini artdyrjakdygyna berk ynanýaryn. Häzirki döwürde Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk derejesinden gelip çykýan aýdyň maksatlara laýyklykda, dünýä döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary barha ösdürýär. Ýurdumyzda ählumumy parahatçylygy, dost-doganlygy has-da pugtalandyrmaga gönükdirilen giň möçberli işler alnyp barylýar. Türkmenistan bilen dünýä döwletleriniň arasynda hoşniýetli medeni gatnaşyklar ýola goýulýar. Goňşy we dünýä döwletleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny yzygiderli ösdürmek Türkmenistanyň daşary syýasatynda aýratyn orny eýeleýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň çuňňur pähim-paýhasy hem-de öňdengörüjiligi esasynda gurlan Arkadag şäheri beýik ösüşleriň, rowaçlyklaryň, dost-doganlygyň şäheridir. Merkezi Aziýa döwletleriniň gatnaşmagynda «Arkadagyň säheri» atly halkara kinofestiwalyň Arkadag şäherinde geçirilmeginiň örän uly manysy bardyr. «Akylly» şäher konsepsiýasyna laýyklykda bina edilen, dünýä döwletleriniň we abraýly halkara guramalaryň ýokary sylaglaryna mynasyp bolan Arkadag şäheriniň binalarynda kämil innowasiýalar, ösen tehnologiýalar, sanly ulgamyň gazananlary giňden ornaşdyryldy. Bu ýerde halkara festiwallary, konsertleri we forumlary ýokary derejede geçirmek üçin ähli şertler döredildi.

Giňişleýin
Hormatly Prezidentimiz GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

13.10.2023

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar. Howa menzilinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Gyrgyz Respublikasynyň ýurdumyzdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Azizbek Madmarow bilen bolan söhbetdeşliginde döwletara dialogyň dostlukly häsiýete eýedigi bellenildi. Häzirki wagtda şol dialoga täze itergi berildi. Bellenilişi ýaly, iki doganlyk halkyň abadançylygynyň bähbitlerine laýyk gelýän netijeli türkmen-gyrgyz gatnaşyklary ähli ugurlar boýunça okgunly ösdürilýär. Şunuň bilen birlikde, biziň ýurtlarymyz sebit we halkara derejede işjeň hyzmatdaşlyk edýärler.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Prezidenti Bişkekde GDA-nyň Sammitine gatnaşýar

13.10.2023

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Bişkege iş saparynyň barşynda ýokary derejedäki kiçi düzümdäki duşuşyk bilen başlanan GDA agza ýurtlaryň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşine gatnaşýar. Kiçi düzümdäki duşuşykdan soňra taraplaryň hökümet agzalarynyň gatnaşmagynda GDA agza ýurtlaryň Döwlet Baştutanlarynyň giňeldilen düzümdäki mejlisi geçiriler. Sammitiň gün tertibi Arkalaşygyň giňişliginde özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürilmek, dürli ulgamlarda bar bolan kuwwatdan netijeli peýdalanmak we ykdysady hem-de ynsanperwer gatnaşyklary çuňlaşdyrmak ýaly köp sanly meseläni öz içine alýar.

Giňişleýin
Türkmenistanyň Prezidentiniň Gyrgyzystana iş sapary başlandy

13.10.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş sapary bilen bardy. Hormatly Prezidentimiziň uçary Gyrgyzystanyň paýtagtyna çenli uçuşy amala aşyryp, «Manas» Halkara howa menziline gondy. Howa menzilinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy resmi adamlar garşyladylar. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň assosirlenen agzasy bolmak bilen, Bitarap Türkmenistanyň GDA-nyň çäklerinde açyk we deňhukukly dialoga ygrarlydygyny bellemek gerek. Ikitaraplaýyn, şeýle hem köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara we sebit guramalarynyň hem-de düzümleriniň ugry boýunça giň netijeli hyzmatdaşlyk bu strategiýanyň esasy ugry bolup durýar.

Giňişleýin