Türkmen ülkesine seýle geleňde

03.05.2022

Akyldar şahyrymyz Magtymgulynyň «Näler görüner» goşgusy türkmeniň jahany seýil-seýran edip, ajap-ajap binalary görmekden lezzet almak islegini dabaralandyrýar. Gahryman Arkadagymyz bolsa «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» eserinde türkmen ülkesine gelen syýahatçylaryň türkmen topragynda bina edilen ymaratlaryň gözelliklerine haýran galandyklary barada gyzykly maglumatlary getirýär. Kitapda: «Binagärlik sungatynyň milli mekdebi goňşy döwletlere-de öz täsirini ýetirip, olaryň çäklerine-de ýaýrapdyr. Watanymyzyň dürli ýerlerinde saklanyp galan binagärlik ýadygärlikleri, şeýle hem goňşy ýurtlarda türkmen ussalary tarapyndan gurlan gadymy ýadygärlikler muňa şaýatlyk edýän aýdyň mysallardyr» diýlip beýan edilýän durmuşy hakykat Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe-de döwrebap derejede dabaralandyrylýar. Munuň şeýledigini hormatly Prezidentimiziň ýakynda gol çeken Karary hem tassyklaýar. Resminama laýyklykda, Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini aýap saklamagyň, goramagyň, öwrenmegiň hem-de olara syýahatçylary çekmegiň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň hem-de şu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň tassyklanylandygy we olary ýerine ýetirmegiň degişli edaralara we häkimliklere bellenen möhletlerde talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmegiň tabşyrylandygy bellenilýär.

Goý, hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli başlangyçlary rowaç bolsun!

 

Gunça MEŞŞEWA, Lebap welaýatynyň prokurorynyň hukuk üpjünçiligi boýunça uly kömekçisi, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi.