Resmi habarlar

12.02.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Jennet Orazmamedowna Geldymamedowa başga işe geçmegi sebäpli, Ahal welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Akgül Şirmuhammedowna Toporowa Ahal welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesine bellenilip, ol Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Arzygül Agamyradowna Orazowa Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ataýew Derýa Döwletmyradowiç işde goýberen kemçilikleri üçin Balkan welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Jumanazar Annaýew Balkan welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň oba hojalyk tehnikalary we gurallary boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Orazmämmet Gurbangulyýew başga işe geçmegi sebäpli, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Amangül Baýramdurdyýewna Arazmämmedowa Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Sapamuhammet Garataýewiç Sähetow başga işe geçmegi sebäpli, Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.  

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nurjemal Hudaýberdiýewna Hojamowa Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Akyýew Gurbanmyrat işde goýberen kemçilikleri üçin Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Şyhmyrat Esenowiç Annaýew Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Baýdakow Döwletmämmet Seýidowiç işe goýberen kemçilikleri üçin Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Kuwwatgeldi Baýramgeldiýew Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.       

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Maral Rejepmyradowna Durdyýewa başga işe geçmegi sebäpli, Lebap welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Jennet Orazmamedowna Geldymamedowa Lebap welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesine bellenildi. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Geldimyrat Gurbanowiç Atanow başga işe geçmegi sebäpli, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Maýsa Ýazjumaýewna Nurklyçewa Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.  

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Akmyrat Daňatarowiç Seýitliýew başga işe geçmegi sebäpli, Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aýna Seýitgulyýewna Akmyradowa Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.