SAGDYN DURMUŞ — BAGTYŇ KEPILI

22.10.2022

Neşekeşlige, arakhorluga, çilimkeşlikdir naskeşlige erkini aldyran adam ýaşyna garamazdan, saglygyny ýitirýär. Adamlaryň arasynda abraýdan gaçýar. Maşgalasynyň agyr gününe sebäp bolup, ata-enesiniň, dogan-garyndaşlarynyň ýüzüni ýere salýar. Hut şonuň üçinem ýokarda ýatlanlarymyza garşy göreş hemişe derwaýys wezipe bolmagynda galýar.

Sagdyn durmuş ýörelgesiniň berkararlygynda uly üstünlikleriň gazanylýan döwründe düşündiriş-öňüni alyş işi aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Şonuň üçinem prokuraturamyzyň işgärleri şeýle çäreleri geçirip. olaryň täsirliligini gazanmaga uly üns berýärler. Bu çäreleriň geçirilmegi gowy netijesini berýär. Olarda biz neşekeşlikdir beýleki zyýanly endikleriň ynsanyň saglygyna, at-abraýyna, maşgalasyna ýetirýän zyýanyny düşündirip, sagdyn durmuş ýörelgesiniň hemmetaraplaýyn bähbitli ýörelgedigini wagyz-nesihat edýäris.

 

Arslan ATAÝEW, Düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Mary prokurorynyň uly kömekçisi, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi