TÜRKMENISTANYM

15.12.2022

Döwletim berkarar, döwrüm bagtyýar,

Adalatyň ýurdy Türkmenistanym.

Hukuga täze ýol açdy Arkadag,

Adalatyňýurdy Türkmenistanym.

 

Rowaçlygyň Watanydyr Diýarym,

Munda hasyl bo/ýar arzuw-hyýalyň,

Soňsuzdyr tarypyň, waspyň, beýanyň,

Adalatyň ýurdy Turkmenistanym.

 

Halaldyr türkmeniň aňyrsy asly

Zandy halal halkyň tämizdir nesli,

Atadan mirasdyrhünäri, kesbi,

Adalatyň ýurdy Türkmenistanym.

 

Ertekiden çykyp gelipdir, meger,

Binalaryň başy asmana deger,

Kanunyň öňünde deňdir hemmeler,

Adalatyň ýurdy Türkmenistanym.

 

Kanuny goragly enedir çaga,

Ähli şert bar döretmäge. gurmaga.

Ýurduň çar tarapy döndigür baga,

Adalatyň ýurdy Türkmenistanym.

 

Durmuş gözel Arkadagyň pähminden,

Harmanlar dag ene toprak mährinden,

Watan dünýäň ösen ýurtlaryna deň

Adalatyň ýurdy Türkmenistanym.

Sahawatyň ýurdy Türkmenistanym.

 

Jennet ARAZOWA, Türkmenistanyň Bas prokuraturasynyň Baş müdirliginiň hukuk üpjünçiligi bölüminiň uly prokurory, 1-nji derejeli ýurist.