news-photo
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

23.10.2023

 Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Ol welaýatyň ekin meýdanlarynda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Nygtalyşy ýaly, ýetişdirilen pagta hasylyny ýygnap almak işleri dowam edýär, tabşyrylan hasyl üçin kärendeçiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Ýygnalan hasyl pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlenilýär. Şunuň bilen birlikde, bugdaý ekişi dowam edýär. Ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwuny tutmagy öz wagtynda tamamlamak, kadaly gögeriş almak boýunça zerur işler geçirilýär.

Welaýatyň bilim, medeniýet, dolandyryş, jemgyýetçilik we ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlaryny gyş möwsümine doly taýýar etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Mundan başga-da, häkim welaýatda Türkmen alabaýynyň baýramyna görülýän taýýarlyk hem-de şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi we pagta ýygymynyň depginini güýçlendirmegi, bugdaý ekişini agrotehniki möhletlerde tamamlamagy berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle hem “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga beriljek dürli maksatly desgalarda gurluşyk işlerini talabalaýyk alyp barmak babatda anyk görkezmeler berildi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Şu günler sebitde ýetişdirilen pagta hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär. Önüm öndürijiler bilen hasaplaşyklary geçirmek, ýygnalan hasyly pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlemek boýunça işler alnyp barylýar. Mundan başga-da, ekerançylyk meýdanlarynda bugdaý ekişi agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilip, gögeriş suwy tutulýar.

Welaýatda ýyladyş ulgamlaryny gyş möwsümine taýýarlamak boýunça degişli işler ýerine ýetirildi. Şunuň bilen birlikde, häkim ýurdumyzda giňden bellenilýän Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli welaýatda geçiriljek çäreler, şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan binalarda we desgalarda ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmelidigini aýtdy hem-de pagta hasylyny ýygnap almak işleriniň depgininiň güýçlendirilmegini, bugdaý ekişiniň öz wagtynda tamamlanmagyny berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda açylyp ulanmaga beriljek medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda anyk tabşyryklary berdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň oba hojalyk işleriniň barşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, welaýatda ýetişdirilen pagta hasylyny ýygnap almak işleri dowam edýär. Pagta öndürijiler bilen tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Ýygnalan hasyl pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlenilýär. Mundan başga-da, welaýatyň ekin meýdanlarynda bugdaý ekişi agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem şu günler ýetişdirilen şaly hasylyny ýygnap almak boýunça zerur işler ýerine ýetirilýär.

Welaýatyň bilim, medeniýet, dolandyryş, jemgyýetçilik düzümleriniň binalarynyň we ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlary işe girizildi. Şunuň bilen birlikde, sebitde Türkmen alabaýynyň baýramyny guramaçylykly geçirmek boýunça görülýän taýýarlyk, şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetini belledi we möwsümde öňde goýlan wezipeleri talabalaýyk ýerine ýetirmek, hususan-da, welaýatda pagta ýygymynyň depginini güýçlendirmek, bugdaý ekişini agrotehniki möhletlerde tamamlamak, şaly hasylyny ýitgisiz ýygnap almak işlerini berk gözegçilikde saklamak babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Mundan başga-da, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi tabşyryldy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew sebitiň oba hojalyk meýdanlarynda dowam edýän işler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda welaýatda ýetişdirilen pagta hasylyny öz wagtynda ýygnap almak üçin zerur çäreler görülýär, tabşyrylan hasyl üçin önüm öndürijiler bilen hasaplaşyklar geçirilýär. Pagta hasyly degişli kärhanalarda gaýtadan işlenilýär we arassalanylýar. Şeýle hem bugdaý ekişini öz wagtynda tamamlamak, gögeriş suwuny tutmak işleri dowam edýär. Şunuň bilen birlikde, welaýatyň şaly ekilen meýdanlarynda ýetişdirilen hasyly ýygnamak işleri alnyp barylýar.

Welaýatyň bilim we medeniýet edaralarynyň desgalarynyň, dolandyryş hem-de jemgyýetçilik ulgamlarynyň binalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlary kadaly işledilýär. Mundan başga-da, welaýatda Türkmen alabaýynyň baýramyna görülýän taýýarlyk hem-de “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, sebitde açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleri barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda we ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi hem-de welaýatda pagta ýygymynyň depginini güýçlendirmek, bugdaý ekişini agrotehniki möhletlerde tamamlamak, şaly hasylynyň ýygymyny guramaçylykly geçirmek babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda sebitde pagta ýygymy dowam edýär. Pagtaçy kärendeçiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Şunuň bilen birlikde, ýygnalan hasyl pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlenilýär. Şeýle hem bugdaý ekişini bellenen möhletlerde tamamlamak boýunça zerur işler alnyp barylýar. Ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwy tutulýar. Mundan başga-da, gant şugundyrynyň hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär.

Welaýatdaky binalaryň we desgalaryň, hususan-da, bilim, medeniýet, dolandyryş, jemgyýetçilik edaralarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlaryny möwsüme taýýarlamak boýunça degişli çäreler görülýär. Şunuň bilen bir hatarda, häkim her ýylyň oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen alabaýynyň baýramyny guramaçylykly geçirmek hem-de şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga beriljek medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän oba hojalyk işleriniň guramaçylykly hem-de öz wagtynda ýerine ýetirilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi we pagta ýygymynyň depginini ýokarlandyrmak, bugdaý ekişini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda öz wagtynda tamamlamak, gant şugundyrynyň hasylynyň ýygymyny ýokary hilli geçirmek boýunça alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Mundan başga-da, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň talabalaýyk dowam etdirilmegini gözegçilikde saklamak babatda birnäçe görkezmeler berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatlarda pagta ýygymy dowam edýär. Tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Ýygnalan hasyl pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlenilýär. Geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekişi guramaçylykly dowam edýär. Bugdaý ekilen meýdanlarda gögeriş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar.

Daşoguz we Lebap welaýatlarynda şaly oragy, Mary welaýatynda bolsa gant şugundyrynyň hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň milli ykdysadyýetimizdäki möhüm ornuna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda dowam edýän pagta ýygymy möwsüminiň depginini güýçlendirmegi, bugdaý ekişini bellenen möhletlerde tamamlamagy, ideg işlerini berk gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň häkimlerine ilatymyzyň ýylylyk, elektrik energiýasy, tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün edilişini, şu ýyl sebitlerde açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň we binalaryň açylyş dabaralarynyň, her ýylyň oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde ýurdumyzda giňden bellenilýän Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli guraljak dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, öňde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işlere toplumlaýyn we jogapkärli çemeleşmegiň zerurdygyny aýtdy hem-de birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.