ENERGIÝANY TYGŞYTLAMAGYŇ HUKUK DÜZGÜNLERI

05.05.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň tagallasy bilen energiýa tygşytlylygyny üpjün etmäge gönükdirilen wezipeler doly amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda dürli innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy şol meseleleri tiz we üstünlikli çözmäge ýardam berýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň wezipeleriniň hatarynda hususy ulgamda iri kärhanalaryň döredilmeginiň hasabyna ylmyň we tehnikanyň iň täze gazananlaryny pudaklara ornaşdyrmak, serişdeleri we energiýany tygşytlaýan, ekologiýa taýdan arassa önümleri öndürýän ýokary öndürijilikli önümçilikleri döretmek, energiýanyň gaýtadan dikeldilýän görnüşlerini öndürmegi we ulanmagy ýola goýmak bilen baglanyşykly wezipeleriň kesgitlenmegi ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty üçin energiýany tygşytlamagyň ähmiýetiniň ýokarylygyny alamatlandyrýar. Ýurdumyzda transkontinental köpgörnüşli energetika we logistika üpjünçilik ulgamlaryny döretmäge işjeň gatnaşmak, Demirgazyk — Günorta, Günbatar — Gündogar ugurlary boýunça Aziýa bilen Ýewropany birleşdirýän ulag-üstaşyr hem-de energetika geçelgelerini gurmak boýunça uzak möhletli we yzygiderli halkara hyzmatdaşlygy dowam etdirilýär. Ýakyn on ýylda Türkmenistany Ýewraziýada ulag we energetika ulgamlarynyň geçýän esasy ýurtlarynyň birine, yklymda ähli logistika ulgamynyň aýrylmaz bölegine öwürmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz energiýa üpjünçilik ulgamyna ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak meselesine aýratyn ähmiýet berýär we bu ugurda möhüm başlangyçlary öňe sürýär. «Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasyna» laýyklykda, ýurdumyzda döredilen elektron enjamlary öndürýän kärhanalarda energiýany az sarp edýän enjamlar öndürilýär. Agzalan Maksatnamada öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, energetika pudagyny geljekde innowasiýa ýoly bilen ösdürmekde ulanyljak täze tehnologiýalaryň howpsuzlygyna, arassalygyna we energiýa serişdeleriniň netijeli hem-de tygşytly ulanylmagyna aýratyn üns berilýär.

Milli ykdysadyýetiň okgunly ösüşi ýurdumyzyň energetika pudagynyň kuwwatyny artdyrmagy talap edýär. Häzirki zaman şertlerinde energiýa serişdeleri bilen baglanyşykly kanunçylygymyzy kämilleşdirmek we bu ugurdaky hukuk gatnaşyklaryny ösdürmek wajyp meseleleriň biri bolup durýar.

Şu nukdaýnazardan, energiýa üpjünçiliginiň hukuk binýadyny kämilleşdirmek, olaryň üstüni ýetirmek ugrundaky işler yzygiderli dowam etdirilýär. Energiýa tygşytlylygyny üpjün etmek çygrynda ýüze çykýan gatnaşyklar «Uglewodorod serişdeleri hakynda», «Agyz suwy hakynda», «Uglewodorod gazy we gaz üpjünçiligi hakynda», «Elektrik energetikasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary we beýleki birnäçe kadalaşdyryjy hukuk namalar arkaly düzgünleşdirilip, olarda energiýanyň degişli görnüşlerinden tygşytly peýdalanylmagyny üpjün etmek bilen baglanyşykly hukuk kadalar jemlenýär.

Häzirki zaman şertlerinde energiýa serişdelerini tygşytlamak bilen baglanyşykly kanunçylygymyzy kämilleşdirmek we bu ugurdaky hukuk gatnaşyklaryny ösdürmek wajyp bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň suw we energiýa serişdelerini tygşytly ulanmak baradaky öňe süren başlangyçlary, ilkinji nobatda, halkymyzyň durmuş hal-ýagdaýyny mundan beýläk hem ýokarlandyrmaga, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny has-da artdyrmaga we ýurdumyzyň uzak geljegi nazarlaýan ösüş maksatnamalarynyň netijeli durmuşa geçirilmegine gönükdirilendir.

Goý, umumadamzat bähbitli ynsanperwer işleri durmuşa geçirýän  döwlet Baştutanymyzyň jany sag, ömri uzak, işleri rowaç bolsun!

 

Selimberdi KÖROW, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap prokurorynyň tälim alyjy kömekçisi.