news-photo
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

19.09.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda alnyp barylýan işler we sebitlerdäki möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi, ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna görülýän taýýarlyk bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim welaýatda pagta ýygymynyň depgini, gowaça hasylyny ýitgisiz ýygnap almak üçin kombaýnlaryň hem-de beýleki tehnikalaryň bökdençsiz işledilişi, gowaçanyň ýapragyny düşürmek işleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, bugdaý ekişini agrotehniki möhletlerde geçirmek üçin oba hojalyk tehnikalary netijeli ulanylýar, bugdaý ekilen meýdanlara gögeriş suwy tutulýar. Häzirki wagtda bugdaý meýdanlarynda kadaly gögeriş alynýar. Şeýle-de güýzlük ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ýetişdirilen bol hasylyny öz wagtynda ýygnamak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy habar berildi. Mundan başga-da, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlyk işleriniň hem-de şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan desgalardaky gurluşyklaryň barşy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, pagta ýygymy möwsüminiň oba hojalygyndaky möhüm ähmiýetini belläp, ýygymyň depgininiň güýçlendirilmelidigine, bu ugurda öňde durýan wezipeleriň talabalaýyk ýerine ýetirilmegi üçin ähli tagallalaryň edilmelidigine ünsi çekdi. Şunda kombaýnlar we beýleki oba hojalyk tehnikalary bökdençsiz işledilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz bugdaý ekişiniň depginini artdyrmagyň zerurdygyny aýdyp, bu jogapkärli möwsümi üstünlikli geçirmek maksady bilen, ähli degişli işleriň öz wagtynda hem-de ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň berk gözegçilikde saklanmalydygyny aýdyp, bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Hormatly Prezidentimiz güýzlük ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki ekinleriň bol hasylynyň ýurdumyzyň azyk howpsuzlygynyň kepili bolup durýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyny bellemäge ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmegiň zerurdygyny, welaýatda şu ýyl ähli desgalaryň bellenilen möhletlerde hem-de ýokary hil derejesinde ulanmaga tabşyrylmalydygyny aýdyp, häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri hem-de pagta ýygymynyň depgini barada hasabat berdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, pagta ýygymy möwsüminde kombaýnlar we beýleki tehnikalar bökdençsiz işledilýär. Ýetişdirilen hasyly kombaýnlar bilen ýygmak üçin gowaçanyň ýapragyny düşürmek işleri geçirilýär. Bugdaý ekişiniň tehnikalaryň güýjünden doly peýdalanylyp, agrotehniki möhletlerde geçirilýändigi, sebitiň bugdaý meýdanlarynda gögeriş suwunyň talabalaýyk tutulýandygy hem-de kadaly gögeriş alynýandygy barada habar berildi. Güýzlük ýeralma, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerine ideg işleri geçirilip, ýetişdirilen hasyly wagtynda ýygnamak üçin ähli tagallalar edilýär. Şeýle-de welaýatyň gant şugundyry ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär. Şunuň bilen birlikde, şu ýyl ýurdumyzyň günbatar sebitinde ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyklaryň ýagdaýy, hususan-da, welaýatda täze ýolagçy awtomenziliniň açylyş dabarasyna hem-de ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, obasenagat toplumynda alnyp barylýan işleriň, şol sanda gowaça hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almagyň, güýzlük bugdaý ekişiniň ýokary depginini üpjün etmegiň ähmiýetine ünsi çekip, häkime birnäçe degişli görkezmeleri berdi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmekde güýzlük ýeralmanyň, gök-bakja hem-de beýleki oba hojalyk ekinleriniň möhüm ähmiýetini nygtap, ýetişdirilen hasyly wagtynda ýygnamak üçin ähli zerur tagallalaryň görülmelidigini belledi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaraly çärelere ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmek, şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň barşyny berk gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň demirgazyk sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, pagta ýygymynyň depgini baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Şunuň bilen baglylykda, kombaýnlaryň we beýleki tehnikalaryň ýygym möwsüminde doly güýjünde işledilýändigi, hasyly kombaýnlar bilen ýygmak üçin gowaçanyň ýapragyny düşürmek işleriniň geçirilýändigi barada habar berildi. Şeýle-de häkim bugdaý ekişini bellenilen möhletlerde ýokary hilli geçirmek üçin oba hojalyk tehnikalaryny netijeli işletmek, tagt suwuny tutmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy, bugdaý ekilen meýdanlarda kadaly gögerişiň gazanylýandygy barada hasabat berdi. Şunuň bilen bir hatarda, güýzlük ýeralmadan, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almak, ýetişdirilen bereketli hasyly wagtynda ýygnamak üçin ähli zerur tagallalar edilýär. Demirgazyk sebitiň şaly ekilen meýdanlarynda ösdürilip ýetişdirilen hasyly gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak üçin degişli işler geçirilýär. Şeýle-de ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyny mynasyp garşylamak hem-de şanly sene mynasybetli täze ýolagçy awtomenziliniň açylyp ulanmaga berilmegi boýunça taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Şu ýyl welaýatda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hem hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmekde obasenagat pudagyny ösdürmegiň ähmiýetini nygtap, bugdaý ekiş möwsümini bellenilen möhletlerde tamamlamak üçin onuň depginini güýçlendirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi we bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýetişdirilen gowaça hasylyny wagtynda we ýitgisiz ýygnap almak, güýzlük ýeralma, gök-bakja, beýleki oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak ugrunda zerur çäreleriň görülmelidigini, ösdürilip ýetişdirilen şaly hasylynyň ýitgisiz ýygnalyp alynmalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz welaýatda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli we bellenilen möhletlerde tamamlanmalydygyny aýdyp, häkime bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew pagta ýygymynyň barşy, şunda kombaýnlaryň hem-de beýleki tehnikalaryň bökdençsiz işledilişi, hasyly kombaýnlaryň kömegi bilen ýygmak üçin gowaçanyň ýapragyny düşürmek işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. Şunuň bilen birlikde, bugdaý ekişi agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýar, ekişde tehnikalar netijeli ulanylýar, bugdaý ekilen meýdanlarda gögeriş suwy talabalaýyk tutulýar. Şeýle-de güýzlük ýeralma, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almak, şonuň ýaly-da, şaly oragyna taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Mundan başga-da, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygyna taýýarlyk görlüşi, şanly sene mynasybetli täze ýolagçy awtomenziliniň açylyş dabarasyna taýýarlygyň hem-de şu ýyl ulanmaga tabşyrylmagy göz öňünde tutulýan desgalarda gurluşyklaryň barşy barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, pagta ýygymynyň ekerançylaryň durmuşynda möhüm möwsümiň biridigini belledi we kombaýnlaryň, beýleki tehnikalaryň bökdençsiz işledilmelidigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz geljek ýylyň bol hasylynyň girewi bolan bugdaý ekişini agrotehniki talaplara laýyklykda geçirmek hem-de bu möhüm möwsümi üstünlikli tamamlamak maksady bilen, ähli degişli çäreleriň öz wagtynda amala aşyrylmagynyň berk gözegçilikde saklanmalydygyny aýdyp, häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Şeýle-de güýzlük ýeralmadan, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almak, şaly oragyna guramaçylykly taýýarlyk görmek boýunça zerur tagallalaryň edilmelidigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmeginiň möhümdigini belläp, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň bellenilen möhletlerde we ýokary hil derejesinde tamamlanmalydygy babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi.

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde alnyp barylýan işler bilen birlikde, pagta ýygymynyň depgini barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, möwsümde kombaýnlar hem-de degişli tehnikalar işjeň ulanylýar, pagta ýygymyndaky kombaýnlaryň netijeli işini üpjün etmek maksady bilen, gowaçanyň ýapragyny düşürmek işi guramaçylykly geçirilýär. Şeýle-de häkim bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde ýokary hilli geçirilýändigi, ekişde tehnikalaryň doly güýjünde işledilýändigi, bugdaý ekilen meýdanlarda gögeriş suwunyň talabalaýyk tutulýandygy we kadaly gögeriş alynýandygy barada hasabat berdi. Güýzlük ýeralma, gök-bakja, beýleki oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almak, ýetişdirilen hasyly wagtynda ýygnamak üçin zerur çäreler görülýär, welaýatyň gant şugundyry ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär. Şunuň bilen birlikde, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy, hususan-da, täze ýolagçy awtomenziliniň açylyş dabarasy, ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetindäki möhüm ornuny belläp, gowaça hasylyny öz wagtynda we ýitgisiz ýygnap almagyň, güýzlük bugdaý ekişiniň ýokary depginini üpjün etmegiň, bu möwsümleri bellenilen möhletde tamamlamagyň wajypdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz güýzlük ýeralmadan, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almagyň ýurdumyzyň azyk bolçulygyny üpjün etmekdäki aýratyn ähmiýetini belledi. Şeýle-de welaýatyň gant şugundyry ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň talabalaýyk geçirilmeginiň gözegçilikde saklanmalydygy tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli geçiriljek dabaraly çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň alnyp barlyşyny berk gözegçilikde saklamak barada degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzda ekinlerden bol hasyl ýetişdirmek, azyk bolçulygyny pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Hasabatyň çäklerinde döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, pagta ýygymyny guramaçylykly geçirmek we bugdaý ekişini bellenilen möhletlerde ýokary hilli tamamlamak bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan maslahat geçirilip, onda öňde duran wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň ugurlarynyň ara alnyp maslahatlaşylandygy barada aýdyldy. Şeýle-de wise-premýer ýurdumyzyň welaýatlarynyň uzak ýaýlalarynda ekilýän ekinleri medeni zolaklara geçirmek, şunda ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligini gowulandyrmak hem-de pagta ýygymynyň depginini ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daýhanlaryň durmuşynda wajyp hasaplanýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň guramaçylykly, ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we bu babatda öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi boýunça birnäçe görkezmeleri berdi. Ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň depginini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda olaryň agrotehniki kadalara laýyk derejede ýola goýulmalydygyny belläp, döwlet Baştutanymyz bu işlerde ýokary öndürijilikli oba hojalyk tehnikalarynyň sazlaşykly işiniň möhümdigini aýtdy. Ýygnalan pagta hasylynyň bökdençsiz kabul edilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň wajypdygyny belläp, hormatly Prezidentimiz bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň welaýatlarynda häzirki döwürde alnyp barylýan işleriň geljekki bol hasylyň, azyk bolçulygynyň berkidilmeginiň girewidigini, dokma senagaty üçin zerur bolan çig mal bilen üpjünçiligiň pugta binýadydygyny belläp, bu ugurda ýerine ýetirilýän işleriň depgininiň güýçlendirilmelidigine ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz wise-premýeriň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn esasda çemeleşmekleriniň wajypdygyny belläp, bu babatda iş maslahatyna gatnaşanlara anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmegiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.