SOŇKY HABARLAR

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

12.07.2024

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň Karary bilen, ýustisiýanyň geňeşçisi Begmyrat Nurýagdyýewiç Garryýew Ahal welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesine; 2-nji derejeli ýurist Resul Döwletnazarowiç Nazargulyýew Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň prokurory wezipesine; ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Nurmämmet Amandurdyýewiç Annaberdiýew Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň prokurory wezipesine; 1-nji derejeli ýurist Myratgeldi Haldurdyýewiç Haldurdyýew Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň prokurory wezipesine; 1-nji derejeli ýurist Eziz Aganiýazowiç Muradow Mary welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesine; 2-nji derejeli ýurist Serdarmyrat Täçmyradowiç Saparow Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi; ýustisiýanyň geňeşçisi Geldimyrat Baýramdurdyýewiç Amanow Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň prokurory wezipesinden; ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň geňeşçisi Babamyrat Hemraýewiç Gurbanow Mary welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesinden; ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Guwanç Amanowiç Kadyrow Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.

Giňişleýin
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar

11.07.2024

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA Siziň Alyhezretiňize hijri-kamary senenamasy boýunça Täze ýylyň ýetip gelmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy ibermäge şatdyryn. Beýik Allatagaladan Size berk jan saglyk, abadançylyk, ähli musulman ymmatyna bolsa rowaçlyk we rysgal-bereket dileýärin. Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň! Şeýh Mohammed bin Zaýed AL NAHAÝÝAN, Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti.   * * *   Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA Siziň Alyhezretiňize Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adymdan hijri-kamary hasaby boýunça Täze ýylyň ýetip gelmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy, iň gowy arzuwlarymy ibermäge şatdyryn. Goý, täze ýyl ähli musulman halklaryna we bütin adamzada parahatçylyk, abadançylyk getirsin! ABDULLA II, Iordaniýanyň Patyşasy.

Giňişleýin

BILDIRIŞLER

Habarlaşyň

Hormatly raýatlar! Hukuklaryňyz bozulan ýagdaýynda biz bilen habarlaşyň!

+993(12) 38-53-19
Elektron ýüz tutma

Hormatly raýatlar! Size elektron görnüşinde ýüz tutmaga mümkinçiligiňiziň bardygyny habar berýäris. Ýüz tutmak üçin aşakdaky salgydan peýdalanyň!

Elektron ýüz tut

TÜRKMENISTANYŇ RESMI WEB-SAÝTLARY

Ählisi
web-icon

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET MIGRASIÝA GULLUGY

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ MALIÝE WE YKDYSADYÝET MINISTRLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ STATISTIKA BARADAKY DÖWLET KOMITETI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ SENAGATÇYLAR WE TELEKEÇILER BIRLEŞMESI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET GÜMRÜK GULLUGY

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ GORANMAK MINISTRLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SERHET GULLUGY

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ MERKEZI BANKY

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA MINISTRLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET DAŞARY YKDYSADY IŞ BANKY

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK MINISTRLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA-SENAGAT EDARASY

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ SPORT WE ÝAŞLAR SYÝASATY MINISTRLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ ADALAT MINISTRLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ MEDENIÝET MINISTRLIGI

web-icon

«TÜRKMENARAGATNAŞYK» AGENTLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ DOKMA SENAGATY MINISTRLIGI

web-icon

«TÜRKMENAWTOULAGLARY» AGENTLIGI

web-icon

«TÜRKMENDEMIRÝOLLARY» AGENTLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ ZÄHMET WE ILATY DURMUŞ TAÝDAN GORAMAK MINISTRLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ SAGLYGY GORAÝYŞ WE DERMAN SENAGATY MINISTRLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÄTIÝAÇLANDYRYŞ GURAMASY

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ KÄRDEŞLER ARKALAŞYGYNYŇ MILLI MERKEZI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HARYT-ÇIG MAL BIRŽASY

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ YLYMLAR AKADEMIÝASY

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ GYZYL ÝARYMAÝ MILLI JEMGYÝETI

web-icon

«TÜRKMENISTAN: ALTYN ASYR» HABARLAR GULLUGY

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HABARLAR AGENTLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ ÝANYNDAKY BAŞ ARHIW MÜDÜRLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY KAZYÝETI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ IÇERI IŞLER MINISTRLIGI

web-icon

DÖWLET KIBERHOWPSUZLYK GULLUGY

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ ADALAT MINISTRLIGI

web-icon

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI