Metbugat neşirleri

SAGDYNLYK — ABADAN DURMUŞYŇ KEPILI

17.09.2021

Hormatly Prezidentimiz halkyň saglygyny goramagy döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň birine öwürmek bilen bu babatda giň möçberli işlere badalga berýär. Döwlet ähmiýetli, il-gün bähbitli bu mesele Ýer ýüzünde emele gelen çylşyrymly ýagdaýy sebäpli häzirki döwürde aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Ýokanç keselleriň öňüni almak, sagdyn durmuş ýörelgesiniň berkararlygyny gazanmak arkaly ilatyň saglygyny berkitmäge gönükdirilen toplumlaýyn çäreler bildirilýän talaplara laýyklykda alnyp barylýar. Bu işlerde ilatyň köpçülikleýin sanjylm edilmeginiň guramaçylykly alnyp barylýandygyny guwanç bilen bellemelidiris.

Giňişleýin
ANYK MAKSAT – AÝDYŇ ÝOL

15.09.2021

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutýan garaýyşlarynyň hatarynda pandemiýa garşy göreşde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmäge gönükdirilen başlangyçlaryň ilkinjileriniň hatarynda orun eýelemegi, adam we onuň saglygy hakyndaky aladany esasy orunda goýýan ýurdumyzda öňe sürülýän döwlet syýasatynyň diňe bir ýurt ýa-da sebit derejesinde däl, eýsem, dünýä derejesinde ähmiýetli, ynsanperwer ugurlary nazarlaýandygynyň subutnamasydyr. Ýurdumyz tarapyndan dünýä ykdysadyýetini dikeltmegiň aýratyn ugurlary boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň ugurdaş düzümleriniň işiniň güýçlendirilmegini pandemiýanyň ýaramaz täsirlerini azaltmagyň has netijeli usuly hasaplanylýandygyny aýratyn nygtamak zerurdyr. 2021-nji ýylyň 29-njy iýulynda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ýük daşamalary üpjün etmek maksady bilen, ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly Kararnamanyň kabul edilmegi hem ýurdumyzyň bu ugurda öňe sürýän başlangyjyna tutanýerlilik bilen çemeleşip, dünýä halklarynyň ünsüni we ylmy, ykdysady kuwwatyny ählumumy häzirki döwrüň wajyp meselelerine gönükdirmekde uly sepgitlere ýetendiginden nyşandyr.

Giňişleýin
TÄZE OKUW ÝYLYNYŇ BOSAGASYNDA

14.09.2021

Ata watanymyzda Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlaryndan gözbaş alýan bilim ulgamy hem beýleki pudaklar bilen birlikde ýyl geçdigisaýyn kämilleşýär. Ýurdumyzda täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli umumybilim berýän orta mekdeplerde bagtyýar çagalara döwrebap ylym-bilim bermäge, edep-ekramly watansöýüji, berk bedenli nesilleri kemala getirmäge taýýarlyk işleri alnyp barylýar. “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň-Watany” ýylynda Hormatly Belent Serkerdebaşymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda eziz diýarmyzda nesil terbiýesine aýratyn uly üns berilýär. Milli Lidermiz her bir çykyşynda Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň bagtly geljeginiň ýaşlaryň elindedigini nygtaýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 55-nji maddasynda “Her bir adamyň bilim almaga hukugy bardyr. Umumy orta bilim hökmanydyr, her bir adam ony döwlet bilim edaralarynda tölegsiz almaga haklydyr. Döwlet her bir adam üçin öz ukyplaryna laýyklykda hünär biliminiň elýeterliligini üpjün edýär.Tölegli bilim beriş işini amala aşyrmaga kanunda bellenen esaslarda we tertipde ýol berilýär.Ähli bilim edaralary üçin hökmany bolan döwlet bilim standartlary bellenýär” diýip kesgitlenen.

Giňişleýin
BAGTYÝAR DURMUŞYŇ HATYRASYNA

03.09.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen, raýatlaryň hukuklaryny we erkinligini üpjün edýän kanunçylygyň höküm sürmegi üçin çäksiz tagallalar edilýär. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň her gezekki ýygnaklarynda, döwlet maslahatlarynda ýurdumyzyň kanunçylygyny hem-de döwlet dolandyryş işini kämilleşdirmegiň, jemgyýetçilik gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejelere götermegiň hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň öňünde wezipe edip goýlandygyny belleýär. Dünýäde üýtgäp duran ykdysady we jemgyýetçilik-syýasy ýagdaýlaryň, şeýle hem ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ugurlarynda durmuşa geçirilmäge başlanan özgertmeleriň döwlet-hukuk institutlarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegi, täze kanunlary gaýra goýman kabul etmegi we olary örän çalt durmuşa ornaşdyrmagy talap edýändigini nygtaýar.

Giňişleýin
GA­RAŞ­SYZ­LYK — HALKYŇ ÇÜWEN YKBALY

02.09.2021

Ýurt pa­ra­hat­çy­ly­gy­nyň, il abat­ly­gy­nyň ha­ty­ra­sy­na uly iş­le­ri alyp bar­ýan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň Wa­ta­ny­my­zyň gül­läp ös­me­gi­ne gö­nük­di­rilen mak­sat­na­ma­la­ry, dur­muş-yk­dy­sa­dy, me­de­ni-bi­lim, jem­gy­ýet­çiliksy­ýa­sy öz­gert­me­le­ri, hal­ka­ra de­re­je­de öňe sür­ýän baş­lan­gyç­la­ry ne­ti­je­sin­de, bu gün eziz Di­ýa­ry­my­zyň, mäh­ri­ban hal­ky­my­zyň ab­raýmer­te­be­si, şan-şöh­ra­ty has-da ýo­kar­lan­ýar. «Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň Wa­ta­ny» ýy­lyn­da hal­ky­myz mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň şan­ly 30 ýyl­lyk to­ýu­ny giň­den toý­la­ýar. Ýur­du­myz Ga­raş­syz­lyk ýyl­la­ryn­da äh­li ul­gam­lar bo­ýun­ça ýo­ka­ry sep­git­le­re ýet­di. Mu­nuň özi geç­miş­de ata-ba­ba­la­ry­my­zyň ýü­rek­le­rin­de ar­zuw­lan we uzak ga­ra­şan döw­let Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň ne­ti­je­si, onuň türk­men hal­ky­na be­ren peş­ge­şi­dir. Garaşsyzlyk türkmeniň buýsançly bagtydyr. Ýurdumyz özbaşdaklyk ýoluna düşen ilkinji gününden başlap, halkymyzyň taryhy tejribesinde toplanan parahatçylyk söýüjilik, asudalyk, dostlukly gatnaşyklara eýerýän goňşuçylyk ýörelgelerinden ugur almak bilen, döwlet syýasatynyň binýadyny goýdy. Netijede, Garaşsyz Türkmenistan içeri we daşary syýasatyny özbaşdak alyp barmak bilen, halk hojalyk pudagyny düýpli özgertmäge hem-de dünýä döwletleri we halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge başlady. Watanymyz bu günki gün hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda dünýäniň halkara syýasy giňişliginde özüniň ornuny barha pugtalandyrýar. Türkmen halkynyň öňe sürýän başlangyçlary dünýä döwletleri tarapyndan biragyzdan goldanylýar. Döwletimiziň şeýle teklipleriniň birine eýerip, Birleşen Milletler Guramasy 2021-nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýip yglan etdi.

Giňişleýin
ÝURDUMYZYŇ HUKUK NAMALARYNYŇ BEÝANY

01.09.2021

Häzirki döwürde her bir döwletiň ähli ugurlaryndaky ösüşiniň kanunalaýyklygynyň, jemgyýetçilik islegleriniň kanunçylyk namalarynda öz wagtynda we netijeli hasaba alynmagynyň ze­rur şer­ti — hu­kuk na­ma­la­ry­nyň he­mi­şe kä­mil­leş­di­ril­me­gi­dir. Jem­gy­ýe­tiň we döw­le­tiň bäh­bitleri üçin kabul edilýän kadalar hukuk taýdan düzgünleşdirilmelidir, ilat üçin ýeterlik derejede aý­dyň bol­ma­ly­dyr. Ka­nun çy­kar­mak işi hu­kuk taý­dan äh­li­ta­rap­la­ýyn düz­gün­leş­di­ril­me­gi ta­lap edýän jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň öwrenilmeginden, hereket edýän kanunlaryň seljerilmeginden, konstitusion hukuk binýadynyň hem-de döwletiň we adamlaryň berjaý etmäge borçly bolan düz­gün­le­ri­niň göz öňün­de tu­tul­ma­gyn­dan baş­lan­ma­ly­dyr. Is­len­dik hu­kuk na­ma­syn­da dur­muş­da bo­lup bi­läý­jek äh­li ýag­daý­la­ry göz öňün­de tut­mak as­la müm­kin däl. Şo­nuň üçin hem bü­tin ka­nun­çy­lyk ul­ga­my he­mi­şe tä­ze­le­nip we kä­mil­leş­di­ri­lip du­rul­ma­gyn­da mä­täç­lik çek­ýär. Ka­nun çykaryjylyk işiniň kämilleşdirilmegi kabul edilýän namalaryň hiliniň ýokarlanmagyna, raýatlaryň hu­kuk­la­ry­nyň we azat­lyk­la­ry­nyň ke­pil­lik­le­ri­niň güýç­len­di­ril­me­gi­ne, döw­le­tiň we jem­gy­ýe­tiň bäh­bit­le­ri­niň de­ňag­ram­ly­ly­gy­nyň has oňyn bol­ma­gy­na ýar­dam ed­ýär. Hukuk namalarynyň kabul edilmegine, üýtgedilmegine, goşmaçalar girizilmegine ýa-da ýatyrylmagyna ýurtda amala aşyrylýan häkimiýet dolandyrylyşynyň görnüşi, ykdysadyýetiň we söwda gatnaşyklarynyň ösmegi, maglumatlar bileleşigi, elektron hökümetiň hem-de jemgyýetiň durmuşykdysady islegleriniň ýüze çykmagy, şahsyýetiň bähbitleriniň hasaba alynmagynyň ýagdaýy, jemgyýetiň hukuk düşünjeliliginiň we medeniýetiniň derejesi, ilatyň syýasy işjeňligi, halkara hukuk gatnaşyklarynyň täsiriniň güýçlenmegi ýaly şertler öz täsirini ýetirýär. Şonuň üçin hem hormatly Prezidentimiz hemişe ýurdumyzda hereket edýän kanunçylygy kämilleşdirmek işine aýratyn üns berýär. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak, döwletimiziň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda, ykdysadyýetiň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan düýpli ösüşler geljegi nazarlaýan konstitusion özgertmeleriň esasyny düzýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen badalga berlen özgertmeleriň netijesinde döwletimiziň konstitusion hukuk binýady barha berkeýär. Ýurdumyzyň kanun çykaryjylyk ulgamynda iki palataly parlamentiň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň we Halk Maslahatynyň döredilmegi hem munuň aýdyň subutnamasydyr.

Giňişleýin
BERK BINÝATLY ÝÖRELGE

31.08.2021

Gahryman Arkadagymyz geljegimiz bolan ýaşlaryň maşgala terbiýesine uly üns berýär. Terbiýäniň düýp binýady, ilkinji nobatda, maşgalada goýulýar. Sebäbi çaga ilkinji terbiýäni maşgaladan alýar. Türkmen maşgalasy agzybirligiň ojagy, terbiýäniň öýi hasaplanylýar. Ata-enäniň yhlasy, söýgisi bilen bina bolan maşgala berk, abat bolýar. Häzirki ylmy-tehniki mümkinçilikleriň ösýän eýýamynda öz ähmiýetini ýitirmän saklaýan zerur düşünjeleriň biri hem çaga terbiýesidir. Çagalar — biziň geljegimiz. Biz özümizi boýy ýeten daragt hökmünde göz öňüne getirsek, ýaş nesiller şol daragtyň miweleri bolup durýar. Onuň ajylygy ýa-da süýjüligi bolsa biziň olara berýän terbiýämize baglydyr. Hormatly Prezidentimiz çagalaryň, ýaşlaryň aň-üşükli, zehinli we ukyply bolmaklary, zähmete yhlasly çemeleşmekleri üçin ähli mümkinçilikleri döretdi. Şeýle mümkinçilikleriň bar ýerinde biz döwletimiz üçin ummasyz işleri bitirmäge borçludyrys.

Giňişleýin
TÜRKMENISTANYŇ OŇYN BAŞLANGYÇLARY

30.08.2021

Hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan wezipe-borçlaryna ygrarly Türkmenistan dünýäde umumadamzat derejeli ynsanperwer başlangyçlaryň öňe sürülýän ýurdy hökmünde tanalýar. Bu hakykat hormatly Prezidentimiziň 20-nji awgustda geçiren Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde hem tassyklandy. Sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň şu ýylyň 14-nji sentýabrynda Nýu-Ýorkda öz işine başlajak nobatdaky 76-njy mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutýan garaýyşlary baradaky hasabat halka ýetirildi.

Giňişleýin
MAŞGALA — JEMGYÝETIŇ GYMMATLYGY

25.08.2021

Hormatly Prezidentimiziň: «...Watana, il-güne bolan beýik söýgi maşgala terbiýesinden başlanýar, maşgala döwletimiziň we jemgyýetimiziň ilkinji düzümidir» diýen parasatly jümlesi, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe kämil we sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek aladasyny döwlet syýasatymyzyň iň esasy, wajyp wezipesi edip, öňümizde goýmaga esas bolýar. Maşgala jemgyýetiň esasy gymmatlygy bolup durýar. Adamyň durmuş ýolunda, geljekde öz ornuny tapmak meselesinde maşgalanyň täsiri uludyr. Adamyň çäkli ömründe berk maşgala gurup, agzybirlikde, söýüp, söýlüp ýaşamagy durmuşyň manysy diýsek hem ýalňyşmarys.

Giňişleýin
IL-ÝURT BÄHBIDINE

04.08.2021

Türkmenistanyň Konstitusiýasy we «Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kanunlaryň we kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ýurdumyzyň çäginde takyk we birmeňzeş berjaý edilmegine gözegçilik işini amala aşyrmagy prokuratura edaralarynyň öňünde goýlan esasy wezipe hökmünde kesgitleýär.

Giňişleýin
MÖHÜM MESELELERE GARALDY

04.08.2021

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň, şol sanda Daşoguz welaýatynyň ähli ýerlerinde Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen bagtyýarlyk eýýamynda ýetilen sepgitler, gazanylan üstünlikler, halkymyzyň bähbidine gönükdirilip kabul edilýän kanunlaryň gyşarnyksyz berjaý edilmegi barada wagyz-nesihat ýygnaklary ýokary guramaçylyk derejesinde yzygiderli geçirilýär.

Giňişleýin
ÝÜPEKDEN HEM ÝUMŞAK ÝOL

03.08.2021

Gündogar bilen Günbatary birleşdirýän gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň iň häzirki zaman nusgasy Türkmenistandan Hytaý Halk Respublikasyna gaz alyp gidýän dünýäde iň uzyn gaz geçirijisidir. Bu ýol türkmen gazy bilen doganlyk halklaryň kalbyny ýyladýar. Şu ýylyň ýanwar aýynda «Malaý» ýatagynda täze kuwwatly gaz gysyjy desganyň ulanmaga berilmegi türkmen tebigy gazynyň Hytaý Halk Respublikasyna uzak möhletleýin esasda durnukly iberilmegini üpjün etmekde möhüm ädim boldy.

Giňişleýin
ÝAŞYL GURŞAW — EKOLOGIÝA SYÝASATYMYZYŇ BAŞ MAKSADY

03.08.2021

Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ekologiýa syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilip, Diýarymyzyň ähli künjeklerini bagy-bossanlyga öwürmek, biodürlüligi artdyrmak işleri ýokary depgin bilen alnyp barylýar. Ýeri gelende aýtsak, ýurdumyz köptaraply tebigy aýratynlyga eýedir. Başy asmana diräp duran äpet daglarymyz, haýwanat dünýäsi we süýji suwlulygy bilen tapawutlanýan derýalardyr köllerimiz, giň gözýetime uzap gidýän sähralardyr düzlerimiz, üsti we asty hazyna saýylýan Garagum sähramyz türkmen tebigatynyň bezegidir. Ýurdumyzyň obalaryndadyr şäherlerinde, mermer paýtagtymyzda we onuň daş-töwereklerinde oturdylýan bag nahallary bolsa, ynsan saglygy üçin möhüm şert bolan arassa howany, amatly gurşawy emele getirýär. Bag ekmegi, guýy gazyp, ýap çekmegi asylly we sogap iş hasaplaýan türkmen halkymyz gadymdan şu günlerimize çenli bu asylly işleri uly höwes bilen ýerine ýetirýärler. Bu babatda bize hormatly Prezidentimiziň hut özi şahsy görelde görkezýär. Köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek dabarasy Arkadagly eýýamymyzda milli medeniýetimizi baýlaşdyran däbe öwrüldi.

Giňişleýin
DAÝHANLAR HAKDA ALADA

27.07.2021

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda halkymyzyň bolelin durmuşda ýaşamagy üçin hormatly Prezidentimiz irginsiz alada edýär. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda ýer bilen bagly kanunçylyk namalarynyň kämilleşdirilmegi, halkymyzyň ýerden bol hasyl alyp, çeken zähmetiniň hözirini görmekleri üçin zerur bolan ähli şertleri döredýär. «Döwlet ýer kadastry hakynda» Türkmenistanyň Kanuny üýtgetmeler we goşmaçalar girizilip, kämilleşdirilen kanunçylyk namasy bolup durýar. Agzalan Kanunyň 8-nji maddasynyň 1-nji böleginiň 10-njy bendinde: «Döwlet ýer kadastry babatda ygtyýarlandyrylan edara ýer serişdelerini rejeli peýdalanmak babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegi bu ugurdaky öňdebaryjy halkara tejribäni öwrenmegi, jemlemegi we ýaýratmagy amala aşyrýar» diýlip bellenilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda hususy önüm öndürijileri, şol sanda daýhan hojalyklaryny goldamak işleri güýçli depginde alnyp barylýar. Hususy önüm öndürijilere ýardam etmek, ýer almak üçin ýüz tutýan önüm öndürijilere, daýhan hojalyklaryna 99 ýyllyk möhletine ýeri peýdalanmaga bermek bilen baglanyşykly işler üstünlikli amala aşyrylýar.

Giňişleýin
SANLY ULGAMYŇ GIŇ MÜMKINÇILIKLERI

17.07.2021

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzyň ähli pudaklarynda sanly ulgamyň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde hukuk, ykdysady, durmuş we söwda gatnaşyklarynda ählitaraplaýyn ýeňillikler döreýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 16-njy maddasynda: «Döwlet ylmyň, tehnikanyň we tehnologiýalaryň ösüşine ýardam edýär, şeýle hem bu ugurlarda halkara hyzmatdaşlygyny goldaýar. Döwletiň ylmy-tehniki syýasaty jemgyýetiň we her bir adamyň bähbitlerine ýöredilýär. Döwlet ylmyň we tehnikanyň gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylmagyna ýardam edýär» diýlip bellenilýär we bu ugurda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň tassyklanylmagy esasynda sanly ulgamy döretmek, ýaýratmak, giňden ulanmak, peýdalanyjylaryň hukuklaryny goramak, maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça «Aragatnaşyk hakynda», «Maglumat we ony goramak hakynda», «Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda», «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda», «Kiberhowpsuzlyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary kabul edildi.

Giňişleýin