Metbugat neşirleri

Dost-doganlygyň Diýary

02.02.2021

2021-nji ýylyň eziz Diýarymyzda «Türkmenistan — parahatçlygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegi, şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamasynyň kabul edilmegi Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilik bilen alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň, şol sanda oňyn bitaraplyk syýasatynyň barha rowaçlanýandygynyň, dünýä ýüzünde giň goldawa eýediginiň aýdyň subutnamalarydyr.

Giňişleýin
Hukuk döwletiniň aýdyň ýörelgeleri

29.12.2020

Ýurdumyzyň prokuratura edaralarynyň ygtyýarlykla­ry we wezipeleri Esasy Kanunymyzdan gözbaş alýar. Onuň VI bölümi «Prokuratura» diýlip atlandyrylyp, de­gişli maddalarda prokuror gözegçiliginiň esasy ugurlary kesgitlenýär...

Giňişleýin
Konstitusiýamyz – biziň netijämiz

29.12.2020

kmenistanyň Esasy Kanuny durnuklylygyň we milli ylalaşygyň kepili boldy. Geçen ýyllarda Türkmenistanda häzirki zaman döwletliligimiziň, bazar ykdysadyýetimiziň kanunçylyk esaslary döredildi...

Giňişleýin
Çagalygyň goragynda

29.12.2020

Milli Liderimiziň tagallalary bilen durmuşa geçi­rilýän «Saglyk» Döwlet maksatnamasy her bir raýa­tyň, şol sanda ýaşlaryň sagdyn bedenli bolmaklary üçin ähli şertleri üpjün edýär...

Giňişleýin
Ykdysady özgerişlere badalga

29.12.2020

Parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasaty, oňyn hoşniýetli gatnaşyklary bilen dün­ýäde öz mynasyp ornuny tapmagy başa­ran Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň halkara abraýy barha...

Giňişleýin