Metbugat neşirleri

DÖWRE BUÝSANÇ – ZÄHMETE HYJUW

07.04.2023

— Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 17-nji martynda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzda gowaça ekilişine badalga berildi. Obasenagat toplumynyň esasy pudaklarynyň biri bolan pagtaçylykda ýokary netijeleri gazanmak ugrunda ähmiýetli çäreler durmuşa geçirilýär. Pagtany gaýtadan işleýän senagat döwrebaplaşdyrylyp, sebitlerde häzirki zaman pagta arassalaýjy kärhanalary gurulýar. Häzirki wagtda ähli welaýatlarymyzda orta süýümli gowaça tohumynyň saýlama görnüşleri ýetişdirilýär. Bu ugurda önümçiligiň öňkiler bilen deňeşdirilende, ep-esli artýandygy watandaşlarymyzyň çekýän halal zähmetiniň ýerine düşýändiginiň mysalydyr. Halkymyzyň bolelin durmuşy, ykdysadyýetimiziň galkynmagy ugrunda uly tagallalary edýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, döwletli işleri rowaç bolsun!

Giňişleýin
DÖWLET MAŞGALADAN BAŞLANÝAR

04.04.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ata-babalarymyzdan miras galan «Durmuş maşgaladan başlanýar» diýen jümlämiz bizi maşgala mukaddesligine alyp barýar. Maşgala gurmak bilen, islendik adam täze bir dünýäniň gapysyny açýar. Her bir maşgala öz ýerinde kiçijik döwlet bolmak bilen, ýurdumyzyň guwanjyna öwrülýär. Deňeşdirmelere salgylansak, biziň ýurdumyz maşgala jebisligini gorap saklamakda öňdäki orunlary eýeleýär. Ol hem türkmeniň asyl terbiýesinden, gözüniň göreji deýin gorap gelen milliliginden, milli däp-dessurlaryndan gelip çykýar. Türkmen gyz-gelinleri «Dogdugymdan — düşdügim» diýen ýörgünli söze eýerip, durmuşa çykyp gidensoň, diňe durmuşa çykan ýeri, gaýynlaryna hyzmaty bilen bolýar. Ol biziň ählimiz üçin buýsandyryjydyr. Çünki ol bize «Maşgala näçe berk boldugyça, döwlet hem şonça berkdir» diýen sözleriň hakykatdygyna ýene bir gezek göz ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Giňişleýin
SAÝLAW — HALKYŇ ISLEGI

01.04.2023

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji günlerinde ýurdumyzda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň kabul eden Kararyna laýyklykda, Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw möwsüminiň tamamlaýjy tapgyry dowam edýär. Saýlaw möwsüminiň çäklerinde 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek, ony guramaçylykly geçirmek boýunça tassyklanylan çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda saýlaw toparlary tarapyndan bu syýasy-jemgyýetçilik çärä guramaçylyk işleri giň gerimde alnyp barylýar. Demokratiýa, ilkinji nobatda, ähli adamlaryň deňligine, olaryň erkinligine esaslanýar. Demokratiýanyň esasy maksady, jemgyýetiň dürli toparlarynyň bähbitleriniň deňagramly bolmagyny üpjün etmekden ybaratdyr. Demokratik döwletiň esasy alamatlarynyň biri bolan saýlawlar raýat jemgyýetini ösdürmegiň bir şertidir.

Giňişleýin
HALKYŇ JEBISLIGI DÖWLETIŇ BAGTYÝARLYGY

29.03.2023

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň gurujylary bolan halkymyz bu beýik Döwletiň mukaddesligine, eldegrilmesizligine aňryýany bilen akyl ýetirip.jebis, akýürekli zähmet çekip, ýurdumyzyň ösüşine mynasyp goşant goşýarlar. Döwlet we jemgyýetçilik işlerine jogapkärçilikli çemeleşip, döwrüň sesine ses goşup, Watanymyzy mundan-da belent derejelere ýetirmek ugrundaky tagallalary işjeň goldaýarlar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň agzybir halkyny has netijeli ösüşlere ruhlandyrmak üçin döwlet derejesinde giň mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 3-nji maddasynda: «Türkmenistanyň özygtyýarlylygy halk tarapyndan amala aşyrylýar, halk döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk gözbaşydyr. Türkmenistanyň halky öz häkimiýetini gös-göni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üsti bilen amala aşyrýar» diýlip bellenilendir. Bu kada- dan ugur alnyp, halk häkimiýetliligini has- da pugtalandyrmak maksady bilen, ýokary wekilçilikli edara — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirilen saýlaw ulgamynyň hereket etmegi halk häkimiýetliligi- niň pajarlamagyna gönükdirilendir.

Giňişleýin
SAGLYGYŇ GORAGYNDA

25.03.2023

10-njy fewralda hormatly Prezidentimiziň geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabine- tiniň giňişleýin mejlisinde gol çeken taryhy Karary esasynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň gatnaş- magynda 15-nji martda Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Halkara pediatriýa merkeziniň, şeýle-de Stomatologiýa merkeziniň gurluşyklaryna badalga berilmegi Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň çuň mazmunly şanly wakalarynyň üstüni ýetirdi.

Giňişleýin
MAKSATLARYŇ MYRAT TAPÝAN EÝÝAMY

21.03.2023

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň, hemişelik Bitaraplygymyzyň ynsanperwer ýörelgelerine berk eýermek bilen, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň asudalyga, ösüşlere, üstünliklere beslenen günlerinde röwşen geljegine tarap ynamly barýan Türkmenistan Watanymyzda durmuşa geçirilýän giň gerimli, döwletli tutumlara, beýik işlere şaýat bolanyňda, bir mizemez hakykata, ýagny agzybir halkymyzyň hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda asyrlar boýy eden arzuwlaryna ýetendigine buýsanç bilen göz ýetirýärsiň.

Giňişleýin
ÝAŞLAR HAKYNDA ALADA

17.03.2023

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly ýaşlara uly ynamyň bildirilýän döwrüdir. Çünki Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmegiň hukuk esaslaryny, maksatlaryny, wezipelerini, ýörelgelerini, esasy ugurlaryny, çärelerini we tärlerini kesgitleýän «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ýaş nesilleriň watançylyk, zähmetsöýerlik, ahlaklylyk ruhunda terbiýelenmegi üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Şeýle hem bu Kanunýaşlarda ruhy-ahlakgymmatlyklary, sagdyn durmuş ýörelgelerini kemala getirmek, watansöýüjiligi, jogapkärçiligi, zähmete söýgini terbiýelemek ýaly ýörelgeleri öz içine alýar.

Giňişleýin
MÖHÜM WAKANYŇ ÄHMIÝETI

13.03.2023

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýolbaşçylygynda demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň kanunçylyk-hukuk binýady ösüş-özgerişli döwrümiziň talabyna laýyklykda kämilleşdirilýär. Galkynyşly döwrümiziň täze kanunlary we kanunçylyk-hukuk namalary kabul edilýär. Şeýle bähbitli tagallalar Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizi dolandyrmagyň demokratik esaslaryny düýpli döwrebaplaşdyrmaga itergi berýär.

Giňişleýin
YNSANPERWERLIK ÝÖRELGELERI

09.03.2023

Türkmenistanyň Jenaýat kodeksinde türkmen halkynyň ynsanperwerlik, adamkärçilik, birek-birege sarpa goýmak ýaly ýörelgeleri bilen birlikde, halkara hukugynyň iň bir naýbaşy, adamzat bähbitli kadalary hem öz beýanyny tapdy. Mysal üçin, öňki hereket eden Türkmenistanyň Jenaýat kodeksinde bolmadyk, emma täze güýje giren Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 3-nji maddasynyň 4-nji böleginde: «Hiç kim özüniň günäsizligini subut etmäge borçly däldir. Günälilik barada dörän şübheler inkär edilip bolmasa, aýyplanýanyň peýdasyna çözülýär» diýen halkara hukugynda «Günäsizlik prizumpsiýasy» diýlip atlandyrylýan täze goşulan düzgün hem hormatly Arkadagymyz tarapyndan başy başlanyp, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan jemgyýetçilik gatnaşyklaryna düýpli ornaşdyrylýan «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgäniň kanunçylyk taýdan durmuşa geçirilýändiginiň subutnamasydyr. 1948-nji ýylda kabul edilen «Adam hukuklarynyň ählumumy Jarnamasyndan» alnan bu kada Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 34-nji maddasynda hem ornaşdyrylandyr.

Giňişleýin
MUKADDESLIGIŇ GORAGY

05.03.2023

Gahryman Arkadagymyzyň beýik tagallalary bilen 2021-nji ýylda «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly ady döretmek hakynda» degişli Kanun kabul edildi. Bu adyň döredilmegi ýurdumyzyň Watan goragçylarynyň gulluk wezipesine bolan höwesini, söýgüsini has-da artdyrdy, olary belent maksatlara, ajaýyp üstünliklere ruhlandyrdy. Kanunçylyk nukdaýnazaryndan, her bir adam döwletiň Konstitusiýasyny we kanunlaryny, adam hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga we berjaý etmäge, öz üstüne alan gulluk we wezipe borçlaryny döwletimiziň ýagty geljeginiň hatyrasyna ak ýürekden ýerine ýetirmäge, Watany goramaga borçludyr. Bu barada Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 58-nji maddasynda: «Türkmenistany goramak her bir raýatyň mukaddes borjudyr. Türkmenistanyň raýaty bolan her bir erkek adam üçin ählumumy harby borçlulyk bellenendir».

Giňişleýin
SUNGATYŇ SARPASY

02.03.2023

Döwlet Baştutanymyzyň Karary bilen «Medeniýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibiniň we şertleriniň tassyklanylmagy medeniýet we sungat işgärleriniň Arkadagly Serdarymyza bolan buýsanjyny artdyrdy. Hormatly Prezidentimiziň bu Karary Gahryman Arkadagymyzyň «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy», «Medeniýet halkyň kalbydyr», «Ile döwlet geler bolsa» ýaly milli medeniýetimizi we aýdym­saz sungatymyzy ösdürmegiň kämil mekdebi bolan ajaýyp eserlerinde beýan eden dürdäne nesihatlarynyň üstünlikli durmuşa ornaşdyrylyşynyň hem aýdyň beýanydyr.

Giňişleýin
WATANA GULLUK — BEÝIK MERTEBE

27.02.2023

Watan her bir ynsan ogly üçin tarypyna söz ýetmez, aňyrsyna göz ýetmez gymmatlykdyr. Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Watana hyzmat etmegiň mukaddesligini her bir ynsan üçin ýol ýörelge, şamçyrag edinip boljak derejede kämil beýan edýär: «Biziň döwletimiziň mundan beýläk-de gülläp ösmeginde ilkinji we esasy şertimiz Watana bolan söýgümizdir! Watan biziň gözümiziň görejidir! Watan başymyzyň täjidir! Watana söýgi iň beýik söýgüdir! Watan — biziň guwanjymyzdyr!». Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy eziz ýurdundan aýra düşmegiň ynsan üçin edil ruhuň bedenden aýra düşüşi ýaly ajy dertdigini goşgularynda çeper meňzetmeler arkaly has düşnükli beýan edýär.

Giňişleýin
AKYLDAR ŞAHYRYŇ ARZUWLAN NESLI

24.02.2023

Halkyň ýürek islegini goşgularyna siňdiren akyldar şahyrymyzyň döredijiliginiň aglaba böleginiň öwüt-nesihat, terbiýeçilik häsiýetlerine eýedigi onuň nesil terbiýesine aýratyn ähmiýet berendigini aňladýar. Garaşsyzlyk türkmen halkyna ösüşli ýollaryň mümkinçiliklerini açdy. Berkarar döwletli bolan halkymyz şu günümiziň buýsanjy, ertirlerimiziň eýesi bolan bagtyýar ýaşlarymyzy akyldar şahyrymyzyň adyny göterýän guramanyň düzüminde birleşdirdi. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 28-nji ýanwarynda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi.

Giňişleýin
DIÝARYM — KÖŇÜL KELAMYM

21.02.2023

Watan beýikdir. Biz ol beýikligi ýüreklerimizde apalap, has-da belent derejä ýetirýändiris. Watan mukaddesdir, keramatlydyr. Watanyňy janyňdan eziz görmek, onuň her daban ýerini gözüň göreji ýaly aýap saklamak her bir ynsanyň borjudyr. Islendik ynsanyň kalbynyň töründe Watana bolan belent we mukaddes söýgi bolýar. Sen nirede bolsaň­-da, ýüregiň şol mukaddeslige tarap ymtylýar. Il arasynda aýdylýan «Müsürde şa bolandan, öz iliňde geda bol» diýen pähim hem guşa öz höwürtgesinden, towşana dogduk depesinden eziz ýeriň ýokdugyny nygtaýar. Şeýle dürdäne setirleri bilen pederlerimiz bize watansöýüjiligiň, mertligiň, gaýratlylygyň, gaýduwsyzlygyň, lebzihalallygyň, birsözlüligiň gaýtalanmajak nusgalyk ýoluny miras goýupdyrlar. Şu ýoluň ýokary mekdebini üstünlikli geçen türkmen gerçekleri özleriniň watansöýüjilik, gahrymançylyk häsiýetleri bilen dünýäni haýrana goýupdyrlar. Müňýyllyklaryň dowamynda gahrymançylyk türkmen ýigitleriniň ganyna siňip, milli häsiýetlerimiziň naýbaşylarynyň birine öwrüldi. Watan türkmeniň hany-manydyr, genji-känidir. Watana bolan söýgiň seniň päk ýüreginden, buýsançly seriňden, jan-u-jigeriňden güýç alýandyr. Ol seniň göwräňe şirin jan bilen ornan iň päkize, iň ajaýyp duýgularyň synmaz sütünidir. Ömri şu berklige daýanýan her bir türkmen beýikdir. Türkmen beýikliginiň jemi bolsa, mukaddes Watanymyzy beýgeldýär.

Giňişleýin
WATAN DIŇE HALKY BILEN WATANDYR!

18.02.2023

— Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly eserinde: «Bu gadymy Diýarda Watan mertebesiniň belentliginiň hatyrasyna, ähli yhlasyny, gaýratyny bagyş eden merdanalaryň göreldesi nusga bolup ýaşaýar» diýen parasatly sözleri ýurdumyzyň parahatçylygyny, mähriban halkymyzyň abadançylygyny gözleriniň göreji kimin goraýan Watan goragçylarynyň kalplaryny buýsançly duýgulara besleýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ata Watanymyzyň goranmak ukybyny, howpsuzlygyny pugtalandyrmakda, jemgyýetimizde kanunçylygy we hukuk tertibini berkitmekde, asudalygy gorap saklamakda çekýän arassa, halal zähmeti hem-de taýsyz yhlasy bilen işinde tapawutlanyp, göreldeli gulluk eden harby gullukçylaryň we işgärleriň ençemesine döwlet sylaglary gowşurylyp, ýokary derejeli harby atlar, hünär derejeleri berildi.

Giňişleýin