Metbugat neşirleri

BUÝSANJYMYZ — EZIZ WATAN

06.03.2021

Milli Liderimiziň başda durmagynda başlanyp, rowaçlanýan täze taryhy eýýamyň ýeňişli menzillere, taryhy wakalara beslenýän ýyllary guwanç duýgusyny döredýär. Hormatly Prezidentimiziň goldamagynda “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip atlandyrylan üstümizdäki ýylyň hem ýokary görkezijiler, taryhy wakalar bilen dabaralanjakdygy şübhesizdir. Sebäbi şanly ýylymyzyň ilkinji aýlarynyň belent sepgitleri, guwançly wakalary Beýik Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň uly toýunyň toýlanyljak ýylynyň Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljakdygyna güwä geçýär.

Giňişleýin
Saglyk — ruhubelentlik

06.03.2021

Milli Liderimiziň baştutanlygynda döwletimizde raýatlaryň saglygyny goramak esasy orunda bolup, «Saglyk» Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, bu ulgamyň ösdürilip, döwrebaplaşdyrylýandygynyň, lukmançylygyň ylmy binýadynyň giňeldilýändiginiň şaýady bolýarys.

Giňişleýin
Döwre buýsanç- zähmete hujuw

06.03.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň baştutanlygynda ähli ulgamlar sazlaşykly, berk binýatly we oýlanyşykly özgertmeli usullar arkaly kämilleşdirilýär. Ýurdumyzyň islendik pudagynda dünýä tejribesiniň iň soňky gazanan enjamlaryny, tehnologiýalaryny görmek bolýar.

Giňişleýin
BÄHBITLI TAGALLA ROWAÇLANÝAR

01.03.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz jemgyýetimizde düýpli özgertmelere badalga bermek bilen, bir wagtda neşekeşlige garşy barlyşyksyz göreş yglan etdi. Sebäbi jemgyýetimizde ähli ugurlar boýunça düýpli özgertmeler durmuşa geçirilýän döwründe neşekeşlige, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna jemgyýetimizde orun bolup biljek däldi. Şonuň üçinem döwlet Baştutanymyzyň ýadawsyz aladasy bilen neşe belasynyň düýpli pese gaçmagy il-günümizde hoşallyk we ruhubelentlik döretdi. Iňňän derwaýys meselede gazanylan üstünlik ösüş-özgerişli ýolumyzyň rowaçlanmagyna itergi berdi.

Giňişleýin
DÖWRÜŇ TALABYNA EÝERILÝÄR

01.03.2021

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanymyzyň kanunçylyk-hukuk binýadynyň kämilleşdirilmegi ýurdumyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň rowaçlanmagyna itergi berýär.

Giňişleýin
AÝDYŇ ERTIRIMIZIŇ ÝÖRELGESI

01.03.2021

Her ýyly özüne mynasyp şygar bilen gelýän Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz Bitaraplygyň, parahatçylygyň, ynanyşmagyň mekanyna öwrülmek bilen halkara abraýy arşa çykýar. Hormatly Prezidentimiziň parahatçylykly ösüşlere esaslanýan parasatly içeri we daşary syýasaty Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagyna kuwwatly itergi berýär. Şeýle ynamly gadamlarymyz üstümizdäki — Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda-da rowaçlanýar. Şanly ýylymyzyň ilkinji günlerinde gazanylýan üstünlikler, ýetilýän sepgitler Beýik Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň uly toýunyň dabarasyna alyp barýar.

Giňişleýin
KORRUPSIÝA GARŞY HEREKET ETMEGIŇ HUKUK ESASLARY

01.03.2021

Dünýä tejribesinden görnüşi ýaly, işiň, önümiň hyzmat edilişiniň hiliniň, netijede bolsa, ýurduň halkara bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygynyň düýpli peselmegine getirýän, döwlet býujetiniň we maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine iňňän ters täsir edýän korrupsiýa we parahorlyga garşy göreşiň baş maksady ýurdumyzyň ykdysady howpsuzlygyny goramakdan, adalatlylygy, kanunylygy, jemgyýetiň we döwletiň özara jebisligini üpjün etmekden ybaratdyr. Bu babatda «Türkmenistanda korrupsiýa garşy göreşmek boýunça Döwlet maksatnamasy» kabul edildi. Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek wezipesi korrupsiýa garşy göreşmek we onuň öňüni almak boýunça kanunçylyk binýadyny, hukuk taýdan habarlylygyny kämilleşdirmek ýaly guramaçylyk-hukuk, öňüni alyş işlerini, halkara hyzmatdaşlyklaryny kämilleşdirmek boýunça guramaçylyk çärelerini öz içine alýar.

Giňişleýin
Kämil kanunlar ösüşe badalga

01.03.2021

«Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alyp barşy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny jemgyýetde durnuklylygy we howpsuzlygy ygtybarly üpjün etmekde, döwleti dolandyrmakda demokratik başlangyçlary, aýanlygy we gözegçiligi giňeltmekde, ilatyň döwlete we onuň düzüm gurluşlaryna bolan ynamyny berkitmekde, işini ýokary derejede bilýän hünärmenleri döwlet gullugyna girmäge höweslendirmekde, döwlet gullukçylarynyň halallygynyň kepilliklerini berkitmekde uly ähmiýete eýedir.

Giňişleýin
BELENT SEPGITLERIŇ ÝYLY BOLAR

01.03.2021

Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulan döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli işleri merdana halkymyzyň agzybirligini üpjün etmäge, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny durnukly we sazlaşykly ösdürmäge, eziz Watanymyzyň halkara derejesindäki abraýyny has-da ýokarlandyrmaga mümkinçilikler berdi.

Giňişleýin
ÜSTÜNLIGE ROWANA

22.02.2021

Eziz Watanymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösüşiň belent sepgitlerini nazarlap öňe barýar. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen 2021-nji ýyl «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly diýlip yglan edildi. Bedew bady bilen öňe batly gadamlar urýan mähriban Watanymyzyň her bir güni taryhy wakalara beslenýär.

Giňişleýin
Döwrüň ýalkymy

22.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda her bir şanly senäni mynasyp dabaralandyrmak, toýlary uludan tutmak ajaýyp däbe öwrüldi. Baýramçylyk dabaralarynyň halkara derejesinde guramaçylykly geçirilmegi, döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň giňden wagyz edilmegi, dünýä nusgalyk syýasaty durmuşa geçirýän, ýurdumyzyň mertebesini has-da belende göterýär.

Giňişleýin
Kämil kanunçylyk esasy — dogry netije

22.02.2021

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda şu ýylyň 12-nji fewralynda geçirilen ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli möhüm resminamalaryň birnäçesi kabul edildi. Şeýle resminamalaryň biri hem «Himiki önümleri getirmek, öndürmek we ýerlemek babatynda işi ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnamany tassyklamak hakyndaky» Karardyr.

Giňişleýin
SANLY ULGAMYŇ KANUNY ESASLARY

22.02.2021

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmak, elektron senagatyny ösdürmek, maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň iň täze gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek we ösdürmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň martyndan elektron resminama, elektron resminamalaryň dolanyşygynyň we sanly hyzmatlaryň hukuk ýagdaýyny, olara bildirilýän esasy talaplary kesgitleýän hem-de bu çygyrda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirmäge gönükdirilen «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. Kanunda elektron söwda diýlip, elektron maglumat ulgamlaryndan, telekommunikasiýa aragatnaşyk torlaryndan we elektron amallaryndan peýdalanmak bilen, geleşikler edilende elektron resminamalaryň alşylmagy arkaly amala aşyrylýan uzaklykdan satmak arkaly amal edilýän söwdanyň görnüşine düşünilýändigi görkezilýär. Şeýle hem elektron söwda, satyn almak-satmak, üpjün etmek, daşamak, karz bank hyzmaty, saklamak, ätiýaçlandyryş, tabşyryk, eýeçiligiň ynanç haty esasynda dolandyrylmagy, bäsleşik, Türkmenistanyň Raýat kodeksinde göz öňünde tutulan beýleki geleşikler, şeýle hem telekeçilik işiniň çygrynda gaýry hukuklaryň we borçlaryň edinilmegi we amala aşyrylmagynyň degişlidigi barada görkezilendir.

Giňişleýin
Döwre buýsanç - zähmete hujuw

09.02.2021

— Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe watansöýüji nesilleri kemala getirmegiň esasy wezipeleriň biri bolup durýandygy nazara alnyp, maşgala gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kanunçylyk namalary has-da kämilleşdirilýär. Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 3-nji maddasyna laýyklykda: «Maşgalany, eneligi, atalygy we çagalygy goramagyň döwlet kepillikleriniň bellenilmegi, maşgalanyň ykdysady taýdan özbaşdaklygynyň we onuň ähli agzalarynyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagy üçin şertleriň döredilmegi Türkmenistanyň maşgala kanunçylygynyň maksady bolup durýar» diýlip kesgitlenilen.

Giňişleýin
Döwre buýsanç - zähmete hujuw

09.02.2021

— Gadymy we müdimi halkymyzyň halallyk, ynsaplylyk, sabyr-kanagatlylyk, dogry sözlülik ýaly mukaddes hem keramatly saýylýan milli ýol-ýörelgeleri bilen parahorluk ýaly jenaýatçylykly hereketler asla bir ýere sygyşyp bilmez. Ata-babalarymyzdan miras galan päkize ýol-ýörelgeleri biz elmydama şol nogsanlyklaryň garşysyna goýmalydyrys. Ata-babalarymyz «Iliň güýji — siliň güýji» diýipdir.

Giňişleýin