Metbugat neşirleri

DÖWRÜŇ TALABYNA EÝERILÝÄR

08.10.2023

Galkynyşly döwrümiziň ýyllarynda Garaşsyz, döwletimiziň ösüş-özgerişleriniň we demokratik ýol-ýörelgeler bilen ynamly öňe gitmeginde tutumly tagal- lalaryň bady artýar. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda rowaçlanýan düýpli özgertmeler raýat jemgyýetimiziň demokratik ýol-ýörelgeler bilen ösdürilmegine-de bähbitli täsirini ýetirýär. Milli kanunçylygymyzy kämilleş- dirmegiň çäklerinde kabul edilýän täze kanunlar Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanymyzyň ösüşli ýoluna itergi berýär.

Giňişleýin
DERWAÝYS MESELÄNIŇ ÇÖZGÜDI

04.10.2023

Garaşsyz döwletimiziň ylym-bilim ulgamynyň işi ösüşli döwrümiziň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirilýär. Hormatly Prezidentimiz bu meseläniň çözgüdine iňňän uly ähmiýet berip, nesil terbiýesi bilen bagly wajyp wezipeleri öňde goýýar. Şol bir wagtda ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynyň işiniň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmagam şu günüň talaby. Türkmenistanyň “Bilim hakynda”, “Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda” Kanunlary, Maşgala kodeksi ýurdumyzda nesil terbiýesi bilen bagly meseleleriň hukuk binýadyny kesgitleýär.

Giňişleýin
RUGSATLARA BOLAN HUKUK

01.10.2023

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hereket edýän kanunçylyga laýyklykda işleýänlere dynç almak üçin rugsat berilýär. Bu meseläniň çözgüdi Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde düzgünleşdirilendir. Şu Kodeksiň VI bölüminiň 83-nji maddasynda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň işleýän raýatlarynyň şu Kodekse laýyklykda her ýylky tölegli esasy rugsada hukugy bardyr. Şeýle hem ady agzalan Kodekse laýyklykda işleýän raýatlaryň rugsatlaryň beýleki görnüşlerini almaga hukugy bardyr.

Giňişleýin
GÜLLER AÇÝAN DIÝARYM

28.09.2023

Galkynyşly döwrümiziň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ata Watanymyzyň şan-şöhratyny mundan beýläk-de artdyrmakda edilýän tagallalar rowaç alýar. Türkmen halky hormatly Prezidentimiziň alyp barýan öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasatyny durmuşa geçirmäge gönükdirilen wezipeleriň berjaý edilmeginde tutanýerli zähmet çekýär. Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizde ýaşlar baradaky döwlet syýasatyny amala aşyrmagyň çäklerinde uly işler bitirilýär.

Giňişleýin
ÖMÜR DOWAMATYNYŇ MANYSY

25.09.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Baş- lygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban halkyna peşgeş berýän gyzyldan gymmatly eserleri il-günümizde guwanç duýgusyny döredýär. Gahryman Arkadagymyzyň kitaplary halkymyzyň ruhy gymmatlyklarynyň has-da baýlaşmagynda uly ähmiýete eýe bolýar.

Giňişleýin
YLYM — NURANA GELJEGIMIZ

22.09.2023

Ylym-bilim diýlende, ýurduň ähli ugurlardaky ösüşleri göz öňüňe gelýär. Ylym adamyň jemgyýetde özüni alyp barşyna-da, ahlak sypatlaryna-da, sözleýşi medeniýetine-de täsirini ýetirýär. Şu ýerde akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň: “Alymlara uýsaň açylar gözüň, Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen” diýen pähimli jümlelerini ýatlasak, ýerlikli bolar. Bu setirler köňüllere barýan ylym ýolunda adamzat ogluny okamaklyga, bilmeklige, sowatly, bilimli bolmaklyga çagyryş bolup ýaňlanýar.

Giňişleýin
KANUNÇYLYK BINÝADY BERKIDILÝÄR

18.09.2023

«Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alypbarşy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny jemgyýetde durnuklylygy we howpsuzlygy ygtybarly üpjün etmekde, döwleti dolandyrmakda demokratik başlangyçlary, aýanlygy we gözegçiligi giňeltmekde, ilatyň döwlete we onuň düzümgurluşlaryna bolan ynamyny berkitmekde, işini ýokary derejede bilýän hünärmenleri döwlet gullugyna girmäge höweslendirmekde, döwlet gullukçylarynyň halallygynyň kepilliklerini berkitmekde uly ähmiýete eýedir.

Giňişleýin
SANLY WE «AKYLLY» TEHNOLOGIÝALARYŇ MEKANY

14.09.2023

Türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň hemde hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ýadaw­syz tagal­la­la­ryn­dan ke­ma­la ge­len Ar­ka­dag şä­he­ri san­ly tehno­lo­gi­ýa­la­ryň müm­kin­çi­lik­le­ri­ne da­ýan­ýan kä­mil şä­he­riň nusga­sy­dyr. «Akyl­ly» şä­her konsep­si­ýa­sy­na la­ýyk­lyk­da gur­lan bu aja­ýyp şä­he­riň bi­na­la­ry­nyň, ýaşaýyş jaý­la­ry­nyň in­no­wa­si­on teh­no­lo­gi­ýa­lar bi­len üp­jün edilme­gi hal­kyň bag­ty­ýar dur­mu­şy­na gö­nük­dirilen tas­la­ma­la­ryň üstün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän­di­gi­ne do­ly şa­ýat­lyk ed­ýär. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz: «Ar­ka­dag şä­he­ri­niň «akyl­ly» şä­her kon­sep­si­ýa­sy öň­de­bary­jy mag­lu­mat-kom­mu­ni­ka­si­ýa teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­nyň we in­ter­net se­riş­de­le­ri­niň saz­la­şy­gy­na esaslan­ýar» di­ýip bel­le­ýär. «Akyl­ly» şä­her kon­sep­si­ýa­sy öň­de­ba­ry­jy mag­lu­mat ara­gat­na­şyk teh­nolo­gi­ýa­la­ry­na esas­lan­mak bi­len, şä­her dü­zü­mi­ni do­lan­dyr­ma­gy, ila­tyň ýa­şa­ýyş de­re­je­si­ni ýo­karlan­dyr­ma­gy göz öňün­de tut­ýar. Bu kon­sep­si­ýa ila­tyň dur­muş şert­le­ri­ni yzy­gi­der­li kä­mil­leş­dirýär, hä­zir­ki za­man san­ly hyzmat­la­ryň el­ýe­ter­li­li­gi­ni art­dyr­ýar. Şeý­le hem şä­her inf­rast­ruk­tu­ra­sy döw­re­bap­laş­dy­ry­lan­da teh­ni­ki en­jam­la­ryň iş­leý­şi­ne we ýagda­ýy­na ze­rur bo­lan gö­zeg­çi­li­gi üp­jün ed­ýän bir­nä­çe amat­lyk­la­ry özün­de jem­le­ýär. Ar­ka­dag şä­he­rin­de bi­na edilen des­ga­la­ryň dün­ýä­niň iň kämil teh­no­lo­gi­ýa­la­ry bi­len üp­jün edil­me­gi hal­kyň ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­ni döw­re­bap­laş­dyr­mak­da, ra­ýat­la­ryň aba­dan ýa­şaý­şy­ny ga­zan­mak­da mö­hüm äh­mi­ýe­te eýe­dir. Ýa­şa­mak, iş­le­mek, dö­retmek, oka­mak üçin äh­li şert­le­riň we müm­kin­çi­lik­le­riň dö­re­dil­me­gi tä­ze şä­he­riň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň ne­tije­li iş­le­mek­le­ri we ra­hat dur­muş­da döw­ran sür­mek­le­ri ug­run­da edilýän ala­da­la­ryň aý­dyň ne­ti­je­si­dir. Tä­ze şä­her­de 5, 7, 9 gat­ly köp öý­li ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň, 2 gat­ly kot­tejle­riň bir­nä­çe­si ula­nyl­ma­ga be­ril­di. «Akyl­ly» öý teh­no­lo­gi­ýa­la­ry peýda­la­ny­lyp gur­lan bu döw­re­bap ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň dur­muş üpjün­çi­li­gi­niň, howp­suz­ly­gy­nyň äh­li ugur­la­ry­nyň aw­to­ma­tik we saz­laşyk­ly işi­ni üp­jün et­mek­de san­ly ul­ga­myň ga­za­nan­la­ry giň­den peý­da­la­nyl­ýar. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de, öň­de­ba­ry­jy teh­no­lo­gi­ýa­lar ar­ka­ly elekt­rik ener­gi­ýa­sy­nyň, agyz suwu­nyň we te­bi­gy ga­zyň sarp edili­şi­ni ha­sa­ba al­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýän şert­ler dö­re­dil­di.

Giňişleýin
DURMUŞ TAÝDAN GORAGLYLYGYŇ KEPILI

11.09.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen döwletimiziň kanunçylygyny kämilleş dirmekde tutumly işler durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň “Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda” Kanunynda türkmen halkynyň durmuş taýdan goraglylygynyň kanunçylygy kepillendirilendir. Şu Kodeksiň 3-nji babynda pensiýalaryň görnüşleriniň kanuny kadalary bellenilýär. 14-nji maddanyň 1-nji bölümine laýyklykda, Şertli pensiýa maýasy-ätiýaçlandyrylan şahslaryň başlangyç şertli pensiýa maýasynyň we döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň hökmany görnüşleri boýunça gatançlarynyň möçberlerinden we olaryň indeksirlenilmegindenhasaplanylyp ýazylan şertli maýagirdejilerinden durýar. 2-nji bölüminde bolsa, ätiýaçlandyrylan şahslaryň şertli pensiýa maýasynyň miras bolup geçýän emläk bolup durýandygy kesgitlenen.

Giňişleýin
KANUNÇYLYK BINÝADY BERKIDILÝÄR

08.09.2023

«Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alypbarşy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny jemgyýetde durnuklylygy we howpsuzlygy ygtybarly üpjün etmekde, döwleti dolandyrmakda demokratik başlangyçlary, aýanlygy we gözegçiligi giňeltmekde, ilatyň döwlete we onuň düzümgurluşlaryna bolan ynamyny berkitmekde, işini ýokary derejede bilýän hünärmenleri döwlet gullugyna girmäge höweslendirmekde, döwlet gullukçylarynyň halallygynyň kepilliklerini berkitmekde uly ähmiýete eýedir. Türkmenistanyň bu kanunynyň maksatlary döwlet gullukçylarynyň hünär işlerini amala aşyrmaklary üçin olaryň umumy etiki kadalaryny we özüni alypbarşynyň düzgünlerini bellemekden, şeýle hem döwlet gullukçysynyň abraýynyň, raýatlaryň döwlet edaralaryna ynamynyň pugtalandyrylmagyna ýardam etmekden we döwlet gullukçylarynyň özüni alyp barşynyň ahlak-kada esaslarynyň bütewüligini üpjün etmekden ybaratdyr. Bu kanun döwlet gullukçysynyň amala aşyrýan hünär işine ähli güýjüni, bilimini we tejribesini ulanmagyny, Watanyna, halkyna we Türkmenistanyň Prezidentine halal gulluk etmegini, şeýle hem wezipe borçlaryny ýerine ýetirmeginiň netijeliligini ýokarlandyrmagy üpjün etmäge gönükdirilendir. Kanun döwlet gullugy çygrynda ýokary ahlak ýörelgeleriniň emele getirilmegi, jemgyýetçilik aňynda döwlet gullugyna hormat bilen garalmagy üçin esas bolup hyzmat edýär hem-de döwlet gullukçylarynyň jemgyýetçilik aňyny we ahlagyny, olaryň öz-özlerine gözegçilik etmeklerini üpjün edýär.

Giňişleýin
JEMGYÝETIŇ SAGDYNLYGY — BAGTYÝAR GELJEGIŇ KEPILI

05.09.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň berkarar edilmegine, ýaşlarymyzyň sagdyn, berk bedenli, ruhy we ahlak taýdan arassa adamlar bolup ýetişmeklerine uly ähmiýet berilýär. Esasy Kanunynda «Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr» diýen kadalary ýerleşdiren döwletimiz üçin ynsan, onuň saglygy, ömri we goraglylygy ilkinji nobatda goýulýar. Hut şu nukdaýnazardan, Gahryman Arkadagymyz ýurdumyza baştutanlyk eden ilkinji günlerinden ýaramaz endikleriň, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygynyň garşysyna barlyşyksyz göreş alyp bardy we bu nogsanlykdan jemgyýetimizi halas etdi. Jemgyýetiň genofonduny halas etmek, müňlerçe hukuk bozulmalaryň we jenaýatlaryň öňüni almak diýmek. Şu ýagdaýlary nazarda tutanyňda, ýaramaz endikleriň garşysyna durlup, ýetilen sepgitleriň döwletimiz we jemgyýetimiz üçin belli bahasy ýokdur. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň 7-nji iýunda geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisinde temmäki önümleriniň, şol sanda suw çiliminiň we elektron çilimleriň ýurdumyza bikanun getirilmegine hem-de ulanylmagyna garşy göreşmek boýunça harby we hukuk goraýjy edaralaryň bilelikde ýerine ýetiren işleri barada hasabat berildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet serhedindäki gözegçilik-geçiriş nokatlarynda guralan çäreleriň netijeleri, döwletimiziň çägine bikanun ýollar bilen getirilen we ele salnan önümler baradaky maglumatlar beýan edildi. Ýurdumyzda ýaşlar üçin okamaga, işlemäge, döretmäge, sport bilen meşgullanmaga giň mümkinçilikler bar. Iň gowy şertler döredilen okuw mekdepleri, sport toplumlary, dünýägaraýşyny dogry tarapa giňeltmäge internet ulgamy ýaşlaryň hyzmatynda.

Giňişleýin
ROWAÇLANÝAN SYÝASATYŇ NETIJESI

02.09.2023

Nusgalyk şäher bolan Arkadag şäheriniň dünýä ýaňsalan açylyş dabarasy “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip atlandyrylan ýylymyzyň taryhy wakasy boldy. Döwre bap şäheriň hem-me taraplaýyn ajaýyp keşbi Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän şäher gurluşyk syýasatynyň rowaçlan ýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Arkadag şäheriniň ýene bir aýratynlygyny hem ýatlamalydyrys. Jenneti mekany ýadyňa salýan bu şähere döwlet ähmiýetli şäheriň hukuk ýagdaýy Kanun esasynda ykrar edildi. Has takygyny aýtsak, şu ýylyň mart aýynda kabul edilen “Arkadag şäheri hakynda” Türkmenistanyň Kanunynalaýyklykda, dünýä nusgalyk döwre bap şäher üçin “döwlet ähmiýetli şäher” diýen aýratyn hukuk ýagdaýy bellenildi. Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizi şäherleşdir mekde uly ädim bolan döwlet ähmiýetli şäheriň döredilmegi il-günümizde guwanç we buýsanç duýgusyny döretdi. Ýeri gelende, Arkadag şäheriniň “akylly”, ekologiýataýdan arassa, ýaşamaga amatly şäher bolmagy durnukly şäher ösüşiniň nusgasy bolup hyzmat edýär.

Giňişleýin
ÝAŞ NESLIŇ JEMGYÝETDÄKI ORNY

29.08.2023

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaşlaryň bagtyýar durmuşda ýaşamaklary, ylymly-bilimli, ýokary düşünjeli, giň gözýetimli adamlar bolup ýetişmekleri üçin ähli amatlyklar, möhüm şertler döredilýär. Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi röwşen geljegiň eýeleri bolan ýaş nesilleriň döredijilikli zähmet çekmegine, ata Watanymyza ak ýürekden gulluk etmegine uly mümkinçilikleri döredýär. Häzirki wagtda «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanuny, onuň binýadynda tassyklanylan «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy», şeýle hem bu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasy esasynda edara-kärhanalarda zähmet çekýän ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşyklary yzygiderli geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri hem «Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport toplumynda geçirildi.

Giňişleýin
SAG­LYK­DA ÝA­ŞA­SAŇ, ÖM­RÜŇ GÖ­ZEL­DIR

26.08.2023

Paýhasly ata-babalarymyz durmuşda iň gymmatly baýlygyň saglykdygyny ýaňzydýan «Saglygym bar — baýlygym bar», «Saglygym — baş baýlygym», «Saglyk — beglik» ýaly pähimleri miras galdyryp, bize — öz nesillerine sagdyn durmuş ýörelgesine uýup ýaşamaklygy ündäpdirler. Halkymyz ir döwürlerden bäri temmäki, nas, neşe, şerap ýaly zyýanly pişelerden gaça durup, oňa ýykgyn edenleri-de berk ýazgarypdyr.  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe nesillerimizi sagdyn ruhda terbiýelemek, adamyň saglygyna zyýan ýetirýän çilimkeşlige garşy göreşmek, temmäki önümlerini ulanýan raýatlaryň saglygyny bejerip, olaryň beden we ruhy taýdan sagdyn bolmagyny gazanmak maksady bilen, ýurdumyzda ýaramaz endiklere garşy berk göreş alnyp barylýar we bu ugurda kanunçylyk kämilleşdirilýär. «Raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssesiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden goralmagy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu Kanun ýurdumyzda raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssesiniň täsirinden goralmagy babatda döwlet syýasatynyň ýörelgelerini kesgitleýär. Hemişe halkynyň aladasyny edýän Belent Serkerdebaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli işleriniň rowaç almagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris.

Giňişleýin
ADAM HUKUKLARYNYŇ KONSTITUSION BINÝADY

23.08.2023

Demokratik, dünýewi we hukuk döwletimiziň Esasy Kanunynda adamyň we raýatyň hukuklary hem-de azatlyklary halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda kepillendirilýär. Munuň özi adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň eldegrilmesizligini tassyklaýar. Ýurdumyzyň Esasy Kanunynda: «Adamy goramak, goldamak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimiýet edaralarynyň baş wezipeleridir» diýlip kesgitlenilýär. Bu kadalar adam, jemgyýet, döwlet sazlaşygyny emele getirýär. Bu kadalardan gözbaş alýan kanunçylyk namalary adamyň jemgyýetdäki ornuny we abraýyny pugtalandyrýar, şahsyýetiň hormatlanmagyny üpjün edýär. Şeýle ynsanperwer kadalar ýaş nesillerde hukuk medeniýetini kemala getirýär.

Giňişleýin