Metbugat neşirleri

DÄNEÇILIGIŇ MILLI KANUNÇYLYKDAKY ORNY

20.08.2023

Arkadagly Serdarymyzyň yzygiderli tagallalary netijesinde ata Watanymyzy ykdysady taýdan ösen kuwwatly döwlete öwürmek babatda giň gerimli işler durmuşa ornaşdyrylýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda kabul edilen we häzirki wagtda hereket edýän «Pagtaçylyk hakynda», «Däneçilik hakynda», «Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak hakynda», «Daýhan hojalygy hakynda», «Daýhan birleşikleri hakynda», «Ýerleriň meliorasiýasy hakynda», «Tohumçylyk hakynda», «Oba hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda», «Ekologiýa howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary oba hojalyk ulgamyny anyk ugurlar boýunça hemmetaraplaýyn ösdürmegiň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny üpjün edýär.

Giňişleýin
ADMINISTRATIW ÖNÜMÇILIK

17.08.2023

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda halkymyzyň ýaşaýyş derejesini üpjün etmäge gönükdirilen milli kanunçylyk ulgamy yzygiderli kämilleşdirilýär. Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň hukuk ösüşleri Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 8-nji maddasynda: «Türkmenistanyň Konstitusiýasy döwletiň Esasy Kanunydyr. Onda berkidilen kadalaryň we düzgünleriň göni hereketi bardyr» diýip beýan edilen ýörelgeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini dabaralandyrýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasyndan esas alýan «Administratiw önümçilik hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda bellenen kadalar bolsa Arkadagly eýýamymyzda döwletimiziň raýatlarynyň sapaly ýaşamagy, döredijilikli zähmet çekmegi üçin iň kämil şertleri döredýändigini görkezýär. Bellenilişi ýaly, bu Kanun administratiw edaralar tarapyndan administratiw namalarynyň kabul edilmegi, ýerine ýetirilmegi ýa-da ýatyrylmagy bilen bagly amala aşyrylýan işiň hukuk esaslaryny, ýörelgelerini we önümçilik düzgünlerini belleýär.

Giňişleýin
ZENANLARYŇ HUKUK GORAGLYLYGY

15.08.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda adamyň we raýatyň hukuklary hem-de azatlyklary halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar. 2020-nji ýylyň 4-nji dekabrynda Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli meýilnamasy kabul edildi. Onuň maksady jemgyýetiň ýaşaýşynyň dürli ugurlarynda gender deňliginiň üpjün edilmegi we durmuşyň ähli ulgamlarynda aýallaryň hem-de erkekleriň şahsy mümkinçilikleriniň doly durmuşa geçirilmegine gönükdirilen şertleriň döredilmegidir. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 29-njy maddasynda: «Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary, şeýle hem olary durmuşа geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr» diýlip kesgitlenilýär.«Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda agzalan konstitusion ýörelge anyk kanunçylyk kadalary hem-de olary amala aşyrmagyň guramaçylyk usullary bilen üpjün edilýär.

Giňişleýin
ÝERLI ÖZ-ÖZÜŇI DOLANDYRYŞA BOLAN HUKUGYŇ DÖWLET KEPILLIKLERI

12.08.2023

Her bir döwletiň häkimiýet edaralary bilen ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň bähbitlerini sazlaşykly ösdürmek, raýatlaryň hukuklarynyň goraglylygyny üpjün etmek ýaly syýasy wezipeleri bolup, olar bu ugra gönükdirilen ýörite döwlet institutlary tarapyndan amala aşyrylýar. Häzirki döwürde agzalan wezipeleri durmuşa geçirýän edaralary kämilleşdirmek, olaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, halk häkimiýetiniň esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda uly işler edilýär. «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmegi we halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň döredilmegi bu ugra gönükdirilen işlerde ähmiýetli orun eýeleýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň şu ýylyň 20-nji aprelindäki mejlisinde eden çykyşynda degişli edaralara ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, Geňeşleriň Türkmenistanyň Konstitusiýasy we kanunlary arkaly üstlerine ýüklenen ygtyýarlyklaryny talabalaýyk ýerine ýetirmeklerini üpjün etmek maksady bilen, raýat jemgyýetini yzygiderli ösdürmek üçin degişli işleri geçirmek, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek boýunça beren tabşyryklary döwletimizde wajyp ähmiýete eýe bolan bu edaranyň esaslanýan ýörelgelerine pugta eýerýändiginiň anyk güwäsine öwrüldi.

Giňişleýin
MAŞGALA MUKADDESLIGI GORALMALYDYR

08.08.2023

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda jemgyýetimizde amala aşyrylýan düýpli özgert- meler ata Watanymyzyň ähli ugurlar boýunça ösüşözgerişli ýoluna kuwwatly itergi berýär. Raýat jemgyýetimizde kanunlaryň hökmürowanlygynyň üpjün edilmeginde, hukuk we maşgala gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de kämilleşdirilmeginde netijeli işler durmuşa geçirilýär.

Giňişleýin
BAGTYÝAR DÖWRÜŇ HÖZIRI

05.08.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döredijilikli zähmet ynsany bezeýär, ýaşaýşymyzy gözelleşdirýär. Zähmet döwletiň ösüşleriniň kepili bolup, ýurduň öňe ilerlemegine itergi berýär. Zähmet çekmek bilen adam öz mümkinçiliklerini durmuşa geçirýär, sagdyn, ruhubelent ýaşaýar. Şonuň üçin zähmete söýgi bilen çemeleşmek her bir ynsanyň borjy bolup durýar. Belli bir käriň eýesi, öz saýlan hünäriniň ussady bolmak ynsany abraý-mertebä ýetirýär. «Hünär adamy däl-de, adam hünäri bezeýär», «Hünärli ýigit hor bolmaz», «Ýigide müň dürli hünär hem azdyr» diýlişi ýaly, hünär ynsany goldaýar, hor etmeýär. Islendik hünärde işläniňde, edýän işiňe hormat goýmaly, ony kämilleşdirmeli, halal zähmetiň bilen abraý almaga çalyşmaly. Şeýle edilende ynsanyň il içindäki hormat-sylagy has-da artýar, döwlet derejesinde abraýy beýgelýär.

Giňişleýin
ÝAŞLAR HAKDA ALADA DÖWLET SYÝASATYNYŇ ESASY UGURLARYNYŇ BIRI

02.08.2023

Ýurdumyzda ýaşlaryň bilim almaga bolan konstitusion hukuklarynyň durmuşa geçirilmegine uly üns berilýär. Bu hukuk birnäçe kanunçylyk namalarynyň üsti bilen amala aşyrylýar. Şu ýerde Türkmenistanyň Maşgala kodeksine, «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda», «Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna we beýleki kanunçylyk namalaryna salgylanyp bileris. Bilim ulgamyny düzgünleşdirýän esasy kanunçylyknamasy «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunydyr. Kanunyň 4-nji maddasynda ýurdumyzyň raýatlarynyň bilim hukuklarynyň döwlet kepillikleri giňişleýin beýan edilýär. Türkmenistanyň raýatlaryna milletine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine,diline, dine bolan garaýşyna, syýasy ynam-ygtykadyna ýa-da gaýry ýagdaýlara, şeýle hem ýaşyna we saglyk ýagdaýyna garamazdan, "bilim almak mümkinçiligi kepillendirilýär.

Giňişleýin
BAŞ MAKSAT – HALKYŇ BAGTYÝAR DURMUŞY

30.07.2023

Ajaýyp döwrümizde ýurdumyz ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň: «Halkyň abadan, asuda we bagtyýar durmuşda ýaşamagy hakyndaky alada döwlet syýasatymyzda hemişe öňe sürýän baş maksadymyzdyr» diýen parasatly sözleri taryhy eýýamymyzda özüniň aýdyň beýanyny tapýar. Ýurdumyzda sagdyn jemgyýeti kemala getirmekde, sagdyn durmuş ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmakda, sporty ösdürmekde döwlet Baştutanymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan işler hem barha giň gerime eýe bolýar. Eziz Diýarymyzyň ähli künjeginde gurlup, ulanylmaga berlen sport desgalarynda türgenleşikleri geçýän, sportuň dürli görnüşleri boýunça özara ýaryşlary guraýan dürli kärdäki, dürli ýaşdaky adamlary göreniňde, guwanjyň, buýsanjyň artýar. Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň jemgyýetimizde mäkäm ornaşmagy, ilkinji nobatda, iň gymmatly baýlyk hasaplanylýan ynsan saglygynyň pugtalandyrylmagynda möhüm ähmiýete eýedir.

Giňişleýin
BAGTYÝARLYGYŇ BEÝANY

27.07.2023

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 23-nji dekabryndaky Karary bilen tassyklanan «Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna» laýyklykda, şu ýylyň 17 — 19-njy maý aralygynda ýurdumyzyň wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasynyň Gülüstan welaýatynda Döwletmämmet Azadynyň we Magtymguly Pyragynyň hatyrasyna Türkmenistanyň bu ýurtdaky ilçihanasynyň wekilleri, şäher häkimliginiň, medeniýet ulgamynyň ýolbaşçylary, kowçum bolup ýaşaýan türkmenleriň köpsanlysy tarapyndan zyýaraty amala aşyrdylar. Bu bolsa türkmen akyldarynyň edebi mirasynyň ähmiýeti we onuň dünýä ýüzünde wagyz edilmeginde Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň döredip berýän mümkinçilikleriniň aýdyň şaýadydyr.

Giňişleýin
DURNUKLY ÖSÜŞIŇ AÝDYŇ ÝOLY

25.07.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen adamzadyň bagtyna gönükdirilen dünýä nusgalyk syýasatynyň netijesinde, Garaşsyz Türkmenistan iň sagdyn we bagtyýar adamlaryň ýaşaýan mekanyna öwrüldi. Ýurdumyzyň iň çetki obalaryny hem öz içine almak bilen bina edilen häzirki zaman mümkinçilikli sport-sagaldyş desgalary halkymyza sagdyn durmuşda, arassa we bagtyýar ýaşamagyň medeniýetini getirdi Gahryman Arkadagymyzyň sagdyn durmuş ýörelgeleriniň esasynda durnukly ösüşi ilerletmekdäki umumyadamzat bähbitli parasatly tagallalary hem hut ynsanlaryň sagdyn gurşawda, medeniýetli jemgyýetde, ösen ykdysadyýetli bolçulykda bagtyýar durmuşyň hözirini görmeklerine gönükdirilendir.

Giňişleýin
BAGTYÝAR DÖWRÜŇ HÖZIRI

23.07.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döredijilikli zähmet ynsany bezeýär, ýaşaýşymyzy gözelleşdirýär. Zähmet döwletiň ösüşleriniň kepili bolup, ýurduň öňe ilerlemegine itergi berýär. Zähmet çekmek bilen adam öz mümkinçiliklerini durmuşa geçirýär, sagdyn, ruhubelent ýaşaýar. Şonuň üçin zähmete söýgi bilen çemeleşmek her bir ynsanyň borjy bolup durýar. Belli bir käriň eýesi, öz saýlan hünäriniň ussady bolmak ynsany abraý-mertebä ýetirýär. «Hünär adamy däl-de, adam hünäri bezeýär», «Hünärli ýigit hor bolmaz», «Ýigide müň dürli hünär hem azdyr» diýlişi ýaly, hünär ynsany goldaýar, hor etmeýär. Islendik hünärde işläniňde, edýän işiňe hormat goýmaly, ony kämilleşdirmeli, halal zähmetiň bilen abraý almaga çalyşmaly. Şeýle edilende ynsanyň il içindäki hormat-sylagy has-da artýar, döwlet derejesinde abraýy beýgelýär.

Giňişleýin
HUKUK DÖWLETIMIZIŇ DEMOKRATIK ÝÖRELGELERI

21.07.2023

Ata Watanymyzda döredilen kämil hukuk döwleti hem-de raýat jemgyýeti sazlaşykly bir bütewi ulgamy emele getirip, ýurdumyzda syýasy durnuklylygy, ykdysady ösüşi üpjün edýär. Biziň ýurdumyzda hukuk döwletiniň we raýat jemgyýetiniň özara baglanyşygy demokratik döwleti gurmaga gönükdirilendir. Türkmenistanda hukuk döwleti bilen raýat jemgyýetiniň sazlaşykly hereket etmeginiň birnäçe aýratynlyklarynyň bardygyny aýratyn bellemek gerek.

Giňişleýin
SAGDYNLYGYŇ SAKASY, ROWAÇLYGYŇ BINÝADY

18.07.2023

Köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek arkaly tutuş jemgyýetiň hem- de her bir raýatyň sagdynlygyny gazanmak hormatly Prezidentimiziň durmuş ugurly syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň bu ugurda binýadyny goýan ýörelgeleri Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe mynasyp dowam etdirilýär. Ulgamyň kanunçylyk hem-de maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli pugtalandyrylýar.

Giňişleýin
DÖWLETLI IŞLER — HALKYŇ BÄHBIDINE

15.07.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan taryhy işler halkymyzyň arzuw-islegleriniň durmuşa geçirilmeginiň aýdyň nyşanyna öwrülýär.

Giňişleýin
KÄMIL KONSTITUSIÝA ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

12.07.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 6-njy aprelinde geçirilen Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň birinji maslahatynda sözlän sözünde: «Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň esas goýujy ýörelgelerinden, ýurdumyzyň Hökümeti tarapyndan kabul edilen maksatnamalardan we Kararlardan gelip çykýan wezipelerden ugur alnyp, üstümizdäki ýylda hem ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine kanunçylyk taýdan oňyn şertleri döretmäge uly üns bermeli» diýip nygtady. Ви babatda Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek, ony halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk getirmek üçin alnyp barylýan giň gerimli iş/ere aýratyn orun degişlidir

Giňişleýin