Metbugat neşirleri

ÖSÜŞI NAZARLAÝAN ÖZGERTMELER

26.03.2024

Islendik döwletiň ösüşini ylmyň, bilimiň, tehnikanyň ösüşinden aýry göz öňüne getirmek mümkin däl. Bu ugurda soňky gazanylanlary önümçilige ornaşdyrmak milli ykdysadyýeti ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýar. Şoňa görä­de, Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen, ýurdumyzda ylym­bilim ulgamy täzeçil başlangyçlar arkaly baýlaşdyryldy, döwrebaplaşdyryldy. «Garaşsyz Watanymyzda örän gysga taryhy döwrüň içinde ylym ulgamynyň binýatlaýyn esaslaryny has­da pugtalandyrmak we dünýä derejesine çykarmak, ylmy barlaglaryň netijeliligini jemgyýetimiziň, döwletimiziň ösüşlerine gönükdirmek, adam maýasyny kämilleşdirmek boýunça düýpli özgertmeler amala aşyryldy» diýýän Arkadagly Gahryman Serdarymyz häzirki döwürde bu ugurdaky oýlanyşykly döwlet syýasatyny mynasyp dowam etdirýär.

Giňişleýin
Rowaçly­gyň aýdyň ýoly

23.03.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyny uly buýsanç bilen garşylan agzybir halkymyz gazanylan üstünlikleri berkitmek ugrunda zähmetsöýerligiň belent nusgasyny görkezip, rowaçlygyň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasyndan kemal tapan il-ýurt, dünýä ähmiýetli başlangyçlar hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda mynasyp dowam etdirilip, täze-täze belent sepgitlere ýetilýär.  Ykdysadyýetde we durmuşyň beýleki ugurlarynda gazanylýan ägirt uly ösüşleriň netijesinde ýurdumyz dünýäniň ösen döwletleriniň hatarynda mynasyp orun eýeleýär. Durmuş-ykdysady ösüşi üpjün etmek döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup, ýurdumyzyň sebitlerini düýpli özgertmek, ýaşaýyş-durmuş düzümini döwrümiziň täze talaplaryna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça öňde goýlan wezipeler üstünlikli amala aşyrylýar. Günsaýyn gözelleşýän oba-şäherler, yzygiderli gurlup ulanmaga berilýän medeni-durmuş ähmiýetli binalardyr desgalar munuň aýdyň subutnamasydyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň baý geçmiş taryhyny, özboluşly medeniýetini, sungatyny halkara derejede wagyz etmek boýunça hem uly işler alnyp barylýar. Şu ýyl Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň halkara derejede dabaraly bellenilmegini munuň aýdyň mysallarynyň biri hökmünde görkezmek bolar.

Giňişleýin
ÝAKYMLY HABAR

19.03.2024

Ýurdumyzyň şanly wakalary Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygary döwlet syýasatynyň durmuş hakykatyny dabaralandyrýar. Döwlet Baştutanymyzyň ýakynda gol çeken Karary bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetine Arkadag şäherinde azyk, senagat, derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleriň önümçilik zolagynda binalary hem-­de desgalary gurmak üçin maslahat beriş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek barada Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Goetzpartners Emerging Markets GmbH» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berilmegi hem munuň nobatdaky dabaralanmasy boldy. Hormatly Prezidentimiziň bu taryhy Karary sebitlerimiziň sazlaşykly ösdürilmegi, halkymyzyň ýaşaýyş­-durmuş derejesiniň has­-da ýokarlandyrylmagy ýurdumyzyň bütindünýä ýalkym saçýan buýsanjy bolan Arkadag şäherini ösdürmek babatdaky döwlet maksatnamalarymyzda bellenen wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň yhlasyndan bina bolan Arkadag şäherine sanly ulgamyň iň kämil çözgütlerini ornaşdyryp, halky hakynda alada etmegiň beýik nusgasyny görkezýän hormatly Prezidentimize egsilmez alkyşlarymyzy aýdýarys. 

Giňişleýin
WATAN MERTLERI BEÝGELDÝÄR

13.03.2024

— Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän adyl syýasatynyň netijesinde toýlar-toýa ulaşýar. Ösüşleriň saýasynda uly ruhy galkynyşa eýe bolýan ýurdumyzyň her bir raýaty bu toýlara mynasyp zähmet ýeňişleri bilen gelýär. Maňa-da «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ilkinji günlerinde toýlanylýan Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watana bolan söýgüsi üçin» diýen medal bilen sylaglanmak bagty nesip etdi. Bu döwlet sylagyna mynasyp bolmagym meni döwletimizde kanunçylygy we hukuk tertibini pugtalandyrmak, raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny goramak we döwletiň kanun tarapyndan goralýan bähbitlerini üpjün etmek bilen baglanyşykly alyp barýan işlerimizde mundan beýläkde jan aýaman zähmet çekmäge, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan ynsanperwer syýasatyny durmuşa geçirmekde mynasyp goşant goşmaga borçlandyrdy. Halkymyzyň abadan durmuşynyň mundan beýläk-de rowaçlanmagy ugrunda taýsyz tagallalary edýän hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, buýsançly başlary aman, ilimiziň bagtyýar durmuşy dowamat-dowam bolsun!

Giňişleýin
WATAN MERTLERI BEÝGELDÝÄR

09.03.2024

— Ösüşlere beslenýän ýurdumyzda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly baştutanlygynda berkarar döwletimiz şanly sepgitleri nazarlaýar. Adam hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugruna öwrülip, her bir raýatyň abadan, bolelin durmuşda ýaşamagy, ýurdumyzyň ösüşine goşant goşmagy üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ak ýürekden zähmet çekýän her bir raýat höweslendirilýär. Maňa-da ýurdumyzda uly dabara bilen bellenilen Watan goragçylarynyň güni mynasybetli döwlet sylagy «Watana bolan söýgüsi üçin» diýen medal bilen sylaglanmak bagty nesip etdi. Meniň prokuratura edaralarynda hukuk tertibi we kanunçylygy pugtalandyrmaga goşan şahsy goşandymyň nazara tutulyp, döwlet sylagy bilen sylaglanmagym Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, hormatly Belent Serkerdebaşymyza ak ýürekden, ýokary hünär derejesinde gulluk etmäge, ýurdumyzyň ösüşine mynasyp goşant goşmaga ruhlandyrdy. Ýurdumyzyň şanyna şan goşýan hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny arzuw edýäris.

Giňişleýin
TÄMIZ GÖZBAŞ

05.03.2024

Türkmenistanyň kanunçylygynyň ynsanperwerlik ýörelgeleriniň Magtymguly Pyragynyň adalatlylyk, adamkärçilik wesýetleri bilen sazlaşygy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli mirasymyza sarpa goýmak, Watanymyzy mundan beýläk-de özgertmek, şan-şöhratyny we halkara abraýyny artdyrmak, ýaş nesli Magtymguly Pyragynyň ömrüni we döredijiligini, edebi mirasyny öwrenmek hem-de dünýä ýaýmak, beýik söz ussadynyň dünýä nusgalyk döredijiligine söýgi we hormat goýmak ruhunda terbiýelemek maksady halkymyzda çäksiz ruhubelentlik döretdi. Gahryman Arkadagymyzyň ýiti zehininden, jöwher paýhasyndan dörän «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» goşgusyndan ugur alyp, Türkmenistanyň Mejlisi 2024-nji ýyly «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýip yglan etmek baradaky karary kabul etdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 12-nji fewralyndaky 2024-nji ýylda Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny ýokary derejede guramaçylykly bellemek baradaky Karary bolsa bu şanly sene bilen bagly işleriň ýokary derejede ýerine ýetirilmegini üpjün etmäge gönükdirilen resminamadyr.

Giňişleýin
WATANÇYLYGA ÝUGRULAN KITAP

01.03.2024

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň sepgidinde «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabyny halkymyza serpaý etmegi 2024-nji ýyla beýik maksatlar bilen girişmegimize badalga boldy. Bu kitap ynsanperwer halkymyzyň ruhuny galkyndyran wakalaryň birine. ösüşli eýýamymyzyň çeper beýanyna öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz: «Biz ýaşlara eziz Watanymyzyň geljegini gurujylar hökmünde garaýarys» diýip, parasatlylyk bilen belläp geçýär. Watanyň ösüşleri joşgunly we zähmetsöýer ýaşlaryň ylym derejesi, edep-terbiýesi, öňegidişlikleri bilen berk bagly. Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüji syýasaty bilen gülleýän Watanymyzda ýaşlaryň orny juda pugtalandy. «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» kitabynda ýurdumyzyň ýaşlarynyň gazanan üstünlikleri barada giňişleýin söz açylmagy, şeýle-de olaryň durmuşyny bezeýän ýol-ýörelgeler, asylly gylyk-häsiýetler hakda paýhasly pikirleriň öňe sürülmegi ýaşlary belent maksatlara, täze üstünliklere ruhlandyrýar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýaşlaryň durmuşy, bilimi, terbiýesi we üstünlikleri bilen şeýle içgin gyzyklanmasynyň düýp esasynda Watanymyzyň geljeginiň aladasy bar.

Giňişleýin
ÝAŞLARYŇ DURMUŞ GOLLANMASY

27.02.2024

Hormatly Prezidentimiziň ýiti zehininden çykan «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitaby merdana pederlerimiziň şir ýürekli gerçek nesilleri, olaryň häzirki döwürdäki üstünlikleri we rowaçlyklary barada bolup, okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylanyldy. Bu eser «Pähim- paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň taryhy wakalara, şanly senelere, bedew batly ösüşlere, özgerişlere we toý-dabaralara beslenmeginiň özboluşly ylham çeşmesidir. Hormatly Prezidentimiziň: «Watanymyzyň geljegi ýaşlarymyz bilendir. Olar ata Watanymyza, halkymyza wepaly, ata-babalarymyzyň döwletlilik we ynsanperwerlik ýörelgelerine eýerýän, zähmetsöýer, watansöýüji, päk ahlakly ýaşlar bolmalydyr» diýen sözleri ýaş nesilleri belent sepgitlere çagyrýar. Ata Watanymyza, eziz halkymyza, hormatly Belent Serkerdebaşymyza ak ýürekden gulluk etmek harby we hukuk goraýjy işgärleri üçin belent we mukaddes borçdur.

Giňişleýin
ÝURT GORAGY-BELENT BORÇ

24.02.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Watan goragçylarynyň gününiň ýurdumyzda uly dabara bilen bellenilmegi harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň buýsanjyny goşalandyrýar. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda hem bu baýramyň uly ruhubelentlige beslenýändigi açylyp ulanylmaga berilýän edaralaryň işgärleriň we harby gullukçylaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga gönükdirilen ýaşaýyş jaýlaryň mysalynda aýdyň görünýär. Bu il bähbitli, ýurt ähmiýetli işler belent döwrüň badyna goşulyp, uly ruhy galkynyşy döredýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz «ömrümiň manysynyň dowamaty» atly dürdäne eserinde: «Watan ähli ajaýyplyklara bolan söýgini jemleýän we olary bir beýik maksada gönükdirip bilýän toprakdyr. Ynsanyň bagtyýarlygynyň düýp özeninde Watana bolan söýgüsi ýatýar. Gündogar akyldarlary jem bolup, bir netijä gelipdirler: bagtly bolmak üçin Watany söýmek ýeterlik. Çünki Watany söýmek, bu — Watanyň asudalygy, abadanlygy, arassalygy, gözelligi, gülläp ösüşi üçin zähmet çekmek, yhlas etmekdir. Watan özüne siňdirilen söýgüden ylham, boý alýar. Watan söýgüsi bilen ülkeler, ýurtlar abadan bolýar. Watana bolan söýgimiziň beýikligine görä, adamyň döredijilik zehini oýanýar, artýar. Watany söýmekde, mukaddes topraga wepaly bolmakda taryhy şahsyýetlerimiziň bitiren işleri, amallary bize görelde mekdebidir» diýip belleýär.

Giňişleýin
ÝAŞLAR — JEMGYÝETIŇ HEREKETLENDIRIJI GÜÝJI

21.02.2024

Ýaşlary hakyky watançylyk, ynsanperwerlik we ýokary ahlaklylyk, Watana we şöhratly taryhymyza, halkymyzyň medeniýetine, däp-dessurlaryna we maşgala gymmatlyklaryna hormat goýmak ruhunda terbiýelemek, ylym-bilime höwesini artdyrmak A rk adag ly Gahr yma n Serdarymyzyň durmuşa geçirýän ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň esasy ugry bolup durýar. Şu maksat bilen, ýaşlaryň döwrebap bilim almagy, ukyp-başarnygyny artdyrmagy, hünär taýdan kämilleşmegi, giň dünýägaraýyşly, eziz Watanymyza wepaly şahsyýetler bolup ýetişmegi üçin ähli şertler döredilýär. Halkymyzyň gadymdan gelýän türkmençilik dessurlarynyň biri bolan halypa-şägirtlik ýörelgesi mynasyp dowam etdirilýär.

Giňişleýin
ÝÜREGI SEN ÝURDUMYŇ

17.02.2024

Hakykatdan hem, Aşgabat — ýurdumyzyň ýüregi, halkymyzyň buýsanjy. Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanyp, hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän döwlet syýasatymyzyň rowaç bolmagy bilen, ak şäherimiz Aşgabat has-da gözelleşdi. Hormatly Prezidentimiziň: «Baş şäherimiziň ösdürilmegi uzak möhletli geljegi nazara almak bilen, täzeçil şähergurluşyk syýasatymyzyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar» diýip belleýşi ýaly, paýtagtymyzy ösdürmegiň konsepsiýasy işlenip düzüldi hem-de binalar toplumy tapgyrma-tapgyr, ýokary hilli we öz wagtynda gurlup ulanylmaga berildi.

Giňişleýin
AK ŞÄHERIM AJAÝYP

13.02.2024

Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlary, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen ösüşiň belent derejelerine tarap bedew bady bilen ynamly öňe barýan mähriban Watanymyzyň baş şäheri Aşgabat bu günki gün özüniň kämil şähergurluşyk-binagärlik keşbi bilen görenleri haýrana goýýar. Halkymyzyň eşretli durmuşda asuda ýaşaýşynyň aýdyň görkezijisi bolup durýan merjen paýtagtymyzda bina edilýän döwrebap desgalaryň hataryny ýaşaýyş, sport toplumlary, söwda we dynç alyş merkezleri, bilim beriş, saglygy goraýyş ulgamlarynyň edara binalary, şeýle hem bagtyýar raýatlarymyzyň hyzmatynda bolan ençeme jemgyýetçilik binalary bezeýär.

Giňişleýin
YKDYSADYÝETIŇ ÝOKARY DEPGINI

09.02.2024

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň ähli ulgamlarynda halkymyzyň bagtyýar ýaşamagyna gönükdirilen tutumlaryň netijesinde gazanylýan ösüşler döwletimiziň şanyna şan goşýar. Ýurtda agzybirligi we asudalygy pugtalandyrmakda, daşary ýurtlar bilen hoşniýetli, dostlukly gatnaşyklary ýola goýmakda we yzygiderli ösdürmekde alnyp barylýan netijeli işler döwlet syýasatynyň özenini düzýär. Ata Watanymyzy ösdürmek, halkymyzyň parahat durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek, milli ýörelgelerimizi dabaralandyrmak hormatly Prezidentimiziň ynsanperwerlige ýugrulan ýörelgeleriniň içinden eriş-argaç bolup geçýär.

Giňişleýin
PARAHATÇYLYGYŇ WE HYZMATDAŞLYGYŇ ÝOLY

05.02.2024

«Bitaraplyk» sözüniň manysy gözbaşyny gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Bitaraplyk instituty — döwletiň hukuk derejesi bolup, onuň ösdürilmegi häzirki şertlerde parahatçylygyň we halkara howpsuzlygyň goralmagyna hem-de has-da berkidilmegine ýardam edýär. Halkara hukugynda bar bolan kesgitlemelere laýyklykda, Türkmenistanyň bitaraplygy gelip çykyşy boýunça ykrar edilen, görnüşi boýunça hemişelik, mazmuny boýunça oňyn ýa-da netijeli bolup durýar. BMG-niň tejribesinde ilkinji gezek ýörite Kararnama hökmünde Baş Assambleýanyň biragyzdan kabul eden, giň goldawa eýe bolan hem-de berkidilen çözgüdiniň esasynda ykrar edilen Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesi türkmen döwletiniň daşary syýasatynyň esasy ugruny we mazmunyny kesgitledi. Içerki ösüşe, ykdysadyýetde, durmuş ulgamynda giň möçberli meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegine, demokratik düzümleriň kemala gelmegine we pugtalandyrylmagyna kuwwatly itergi berdi.

Giňişleýin
GÜL­ZAR­LY ­­GEL­JE­GI­MI­ZIŇ­ ME­SE­LE­SI

31.01.2024

Dogrusy, ene topragymyzyň gözel tebigatyny goramak, daşky gurşawy sagdynlaşdyrmak hemişe aladasy edilmegi derwaýys meseledir. Çünki, ajaýyp gözelligi özünde jemleýän tebigatymyz biziň öýümizdir. Güneşli Diýarymyzyň tebigaty gymmatly baýlygymyz bolup, onuň ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak, köp dürlüligini aýawly goramak bilen geljekki nesillere ýetirmek biziň wajyp wezipämizdir. şu wezipä hormatly Prezidentimiz hemişe uly üns berip, tebigaty myzy goramak, daşky gurşawy sagdynlaşdyrmak, tebigy baýlyklarymyzdan rejeli peýdalanmak bilen bagly wezipeleri öňde goýýar.

Giňişleýin